JYU Studies

JYU Studies (ISSN 2814-8843) on vuonna 2023 perustettu avoin, Jyväskylän yliopiston kaikille yksiköille yhteinen vertaisarvioitu julkaisusarja, jossa julkaistaan kokoomateoksia ja monografioita. Julkaisusarjan toimitus sijaitsee Avoimen tiedon keskuksessa. Julkaisija: JYU, Avoimen tiedon keskus.

JYU Studies (ISSN 2814-8843)
Julkaisija: JYU, Avoimen tiedon keskus

VA_tunnus_tekstein_pieni.jpg

JYU Studies (ISSN 2814-8843) on avoin, Jyväskylän yliopiston kaikille yksiköille yhteinen vertaisarvioitu julkaisusarja, jossa julkaistaan kokoomateoksia ja monografioita. JYU Studies - julkaisusarja toteuttaa Diamond OA-julkaisumallia eli sarjassa ilmestyvät teokset ovat välittömästi ja maksutta avoimesti saatavilla Jyväskylän yliopiston JYX-julkaisuarkistossa. Myös muut avoimet julkaisualustat sekä julkaisuformaatit ovat mahdollisia ja kirjoittajia kannustetaan kokeiluihin erilaissa julkaisuformaateissa (esim. multimediaalisuus).

Julkaisuprosessi on kirjoittajille maksuton. Vain mahdollisten painettujen kappaleiden tuotannon kuluista vastaavat kirjoittajat. Julkaisusarjan toimitus avustaa kirjoittajia painatusprosessissa.

Julkaisut saavat pysyvät URN- ja DOI-tunnisteet sekä julkaisun jatkokäyttöön ohjaavaan CC-lisenssimerkinnän.

JYU Studies –sarjan julkaisut ovat saavutettavuusvaatimusten mukaisia (Laki digitaalisten palvelujen saavutettavuudesta 306/2019). Julkaisusarjan toimitus varmistaa saavutettavuuden julkaisuprosessin yhteydessä.

Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) on myöntänyt JYU Studies -sarjalle vertaisarviointitunnuksen ja JYU Studies on sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja.

 • Julkaisusarjan toimituskunta

  JYU Studies -sarjaa julkaisee Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskus. Sarjan toimituksesta vastaavat Avoimen tiedon keskuksen julkaisupalvelut.

  Julkaisuprosessiin päätyvät käsikirjoitukset valitsee yliopistoyhteisön asiantuntijoista koostuva toimituskunta:

  • Toimituskunnan puheenjohtaja: Heikki Hanka, johtaja, Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, JYU
  • Peppi Taalas, johtaja, Monikielisen akateemisen viestinnän keskus, JYU
  • Anne Viljanen, yliopistonlehtori, Liikuntatieteellinen tiedekunta, JYU
  • Arto Ikonen, palvelupäällikkö, Avoimen tiedon keskus, JYU
  • Toimituskunnan sihteeri: Sini Tuikka, julkaisukoordinaattori, Avoimen tiedon keskus, JYU
 • Julkaisukielet

  JYU Studies julkaisee tekstejä kotimaisilla kielillä ja englanniksi. JYU Studies -sarjan toimitus huolehtii tarvittaessa suomenkielisten tekstien oikoluvusta. Toimitus avustaa tarvittaessa muilla kielillä kirjoitettujen tekstien kielentarkastuspalvelun hankinnassa.

  Aiemmin jollain toisella kielellä ilmestyneiden julkaisujen suoria käännöksiä ei julkaista JYU Studies -sarjassa.

 • Lisenssit ja tekijänoikeudet

  Tekijänoikeuksista sovitaan julkaisuprosessin yhteydessä laadittavassa kirjoittajasopimuksessa. Julkaisun sisällön osalta tekijänoikeudet säilyvät kirjoittajilla sekä mahdollisella kansikuvan tekijällä. Kokoomateoksessa tekijänoikeudet säilyvät kullakin kirjoittajalla oman tekstinsä osalta. Ulkoasun osalta tekijänoikeudet ovat JYU:n Avoimen tiedon keskuksen julkaisupalveluilla.

  Tekijät vastaavat siitä, että heillä on teokseen ja sen osiksi sisällytettyyn kuvio-, kuva-, taulukko- ja muuhun vastaavaan aineistoon täydellinen tekijänoikeus tai että tällaiseen aineistoon on hankittu julkaisuoikeus. Tekijät vastaavat julkaisuoikeuksien hankkimisesta. Tällaisista oikeuksista tai niiden puuttumisesta aiheutuvat kustannukset voidaan osoittaa suoraan tekijöille.

  Tekijät huolehtivat, että he ovat lisänneet tekstiin, taulukoihin, kuvioihin, kuviin ja muuhun vastaavaan julkaistavaan materiaaliin lähdeviitteet hyvän tieteellisen tavan mukaisesti, jos mainitut eivät ole kirjoittajien alkuperäisiä tuotoksia.

  Julkaisut lisensioidaan Creative Commons -lisensseillä. Lisenssivalinnasta sovitaan tekijöiden kanssa julkaisuprosessin yhteydessä.

 • Mallipohja ja kansi

  Julkaisun kirjoittajien kirjoitusprosessin tueksi on tarjolla MS Word -mallipohja, jonka valmiit tyylit sisältävät olennaiset muotoseikat ja joka ohjaa muun muassa asianmukaiseen viittaamiseen sekä saavutettavuuden huomioimiseen. Mallipohjaa voidaan muokata julkaisukohtaisesti kirjoittajien tai toimittajien toiveiden mukaisesti.

  Julkaisun taitto toteutetaan Avoimen tiedon keskuksen julkaisupalveluissa. JYU Studies -sarjan ulkoasu noudattaa Jyväskylän yliopiston graafista ohjeistusta. Teoksen kansi suunnitellaan toimituksessa yhteistyössä kirjoittajien kanssa.

 • Julkaisuehdotuksen tekeminen

  JYU Studies ottaa julkaisuehdotuksia vastaan jatkuvasti. Toimituskunta päättää julkaistavien teosten ilmestymisjärjestyksestä ja –ajankohdasta mutta kirjoittajien toiveet pyritään huomioimaan.

  Ehdotetulla julkaisukielellä kirjoitetut julkaisuehdotukset voi lähettää sähköpostina tai sen liitetiedostona julkaisukoordinaattori Sini Tuikalle (sini.tuikka@jyu.fi). Käsikirjoitusta ei ole välttämätöntä liittää vielä julkaisuehdotukseen mutta päätöksen vertaisarviointiprosessin käynnistämisestä toimituskunta voi tehdä vain käsikirjoituksen perusteella.

  Julkaisuehdotuksesta olisi hyvä käydä ilmi muun muassa seuraavat asiat:

  • Teoksen (työ)nimi sekä tekijä(t) ja heidän kytköksensä Jyväskylän yliopistoon
  • Teoksen aiheen kytkös Jyväskylän yliopistossa tehtävään tutkimukseen
  • Alustava sisältö- ja rakennesuunnitelma
  • Mitä uutta tietoa teos tuo tai minkä uuden näkökulman se tarjoaa, mikä on sen tieteellinen merkitys
  • Mille yleisölle julkaisu kohdistetaan
  • Arvio julkaisun laajuudesta (sivumäärä)
  • Arvio kuvien, taulukoiden ja kuvien määrästä
  • Toive teoksen julkaisuajankohdasta
  • Onko julkaisua tarjottu aiemmin julkaistavaksi toisaalla


  Julkaisun tekijöiden tulee myös perehtyä seuraaviin Jyväskylän yliopiston julkaisutoimintaa ohjaaviin linjauksiin:

  JYU:n julkaisuperiaatteet
  JYU:n julkaisueettiset periaatteet


  Toimituskunnan sihteeri lähettää kirjoittajalle vahvistuksen vastaanotetusta julkaisuehdotuksesta. Julkaisuehdotuksen tekijälle lähetetään 14 päivän kuluessa tieto julkaisuehdotuksen hylkäämisestä tai hyväksymisestä tai pyydetään siihen liittyen lisätietoja. Mikäli hyväksytyn julkaisuehdotuksen liitteenä ei ole vielä ole ollut käsikirjoitusta, sovitaan sen lähettämisestä toimituskunnan seuraavaan arvioon, jolloin toimituskunta päättää vertaisarviointiprosessin mahdollisesta käynnistämisestä.

 • Julkaisuehdotusten käsittely ja vertaisarviointiprosessi

  Kaikki julkaistaviksi aiotut käsikirjoitukset käyvät läpi vertaisarvioinnin. Julkaisusarjan toimituskunta arvioi julkaisuehdotuksen sekä mahdollisesti siihen liitetyn käsikirjoituksen perusteella ensin sen sopivuuden julkaisusarjaan ja päättää vertaisarvioinnin käynnistämisestä. Tarvittaessa toimituskunta pyytää kirjoittajalta lisätietoja tai ehdottaa käsikirjoitukseen muokkauksia ennen päätöstä vertaisarviointiprosessin aloittamisesta.

  Avoin vertaisarviointiprosessi

  JYU Studies -sarjassa vertaisarviointi toteutetaan pääsääntöisesti avoimena ja avoimet identiteetit -periaatteen mukaan eli julkaisun kirjoittajien ja arvioijien identiteettejä ei arviointiprosessissa salata. Mahdollisista poikkeuksista sovitaan etukäteen kirjoittajien ja toimituskunnan kesken. Vertaisarvioijien lausunnot eivät kuitenkaan pääsääntöisesti ole avoimia, ellei toisin sovita.

  Kuka voi toimia vertaisarvioijana?

  Toimituskunta pyytää lausunnot käsikirjoituksen tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta vähintään kahdelta arviointitehtävään kutsutulta henkilöltä. Arvioijat ovat toimituksen ulkopuolisia ja suhteessa arvioitavaan käsikirjoitukseen riippumattomia asiantuntijoita. Potentiaalisten vertaisarvioijien nimeämisessä voidaan kuulla kirjoittajia mutta lopullisen valinnan vertaisarvioijista tekee toimituskunta. Julkaisuehdotus ja arvioijien nimet säilytetään kaikkien arvioitujen käsikirjoitusten osalta.

  JYU Studies -sarjan toimitus antaa vertaisarvioijille ohjeet lausunnon kokoamiseen, jotta lausunnot saadaan sovitun aikataulun mukaisesti ja että ne ovat keskenään vertailukelpoisia, kirjoittajia ohjaavia sekä asiallisesti sekä perustellusti kirjoitettuja. Arvioijien tulee arvioida mm. aineiston kattavuutta, teoreettisen viitekehyksen hallintaa, tutkimuksen toteutuksen luotettavuutta ja tarkkuutta, sekä tulosten omaperäisyyttä ja uutuusarvoa suhteessa aiempaan tutkimukseen tieteenalalle ominaisella tavalla. Kukin arvioija esittää joko julkaisuehdotuksen hylkäämistä tai sen hyväksymistä sellaisenaan tai määrätyin muutoksin.

  Toimituskunta tekee lopullisen päätöksen käsikirjoituksen julkaisemisesta lausuntojen pohjalta. Tekijöille lähetetään 2 kuukauden kuluessa arviointiprosessin käynnistämisestä tieto julkaisuehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä, sekä mahdolliset julkaisemisen edellytyksenä pidettävät käsikirjoitusta koskevat muutosehdotukset. Tarvittaessa vertaisarvioijat tai toimituskunta lukevat käsikirjoituksen useamman kerran, mikäli käsikirjoitukseen edellytetään ennen julkaisemista huomattavia muutoksia. Samalla tekijöille lähetetään arvioijien lausunnot. Arviointikierroksia on enintään kolme.

 • Julkaisuun liittyvä tutkimusaineisto

  Tekijöitä suositellaan käsittelemään julkaisuun liittyvä tutkimusaineisto Jyväskylän yliopiston tutkimusdatapolitiikan mukaisesti ja julkaisemaan aineisto tai vähintään siihen liittyvät kuvailutiedot (metadata) avoimesti. Tutkimusdataa käytettäessä on aineistojen tekijät mainittava hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti. Dataan viitatessa noudatetaan samoja käytänteitä kuin muussakin tieteellisessä viittaamisessa.

 • Julkaisujen markkinointi, seuranta ja vaikuttavuus

  Avoimen tiedon keskus tarjoaa apua julkaisujen markkinointiin ja suunnittelee tarvittaessa tiedotusta yhdessä tekijän kanssa. Avoimen tiedon keskus raportoi säännöllisesti tekijöille julkaisun latausmääristä sekä sen vaikuttavuudesta ja näkyvyydestä, kuten esimerkiksi viittausmääristä.

 • Toimituksen yhteystiedot

  JYU Studies -sarjan toimitus sijaitsee Avoimen tiedon keskuksessa (B, Lähde).

  Julkaisukoordinaattori Sini Tuikka
  Julkaisutoimittaja Timo Hautala