OA Uutiset

Jyväskylän yliopisto avoimuuden korkeimmalla kypsyystasolla

Jyväskylän yliopisto saavutti korkeimman tason OKM:n avoimen tieteen toimintakulttuurin kypsyystason arvioinnissa. Selvityksessä tarkasteltiin muun muassa tieteellisten julkaisuiden avoimen saatavuuden ja hyödynnettävyyden edistämistä, avoimen lähdekoodin ja avoimien standardien hyödyntämistä sekä avoimuuteen liittyvän osaamisen kasvattamista.

Avoimen tiedon keskus on ollut avainasemassa muodostamassa avoimuuden kulttuuria sekä yliopistossamme että kansallisissa työryhmissä.

Lue lisää:
Jyväskylän yliopisto Suomen kärkikolmikossa tieteen avoimuudessa
OKM:n tiedote kypsyystasoselvityksestä

Cabells Whitelist ja Blacklist JYU:n käytössä

Avoimen tiedon keskus on hankkinut tieteellisten lehtien evaluoinnin avuksi Cabellsin Whitelistin ja Blacklistin.

Whitelistiltä löytyy tietoa mm. tieteellisten lehtien metriikasta, vertaisarvioinnista ja artikkelien julkaisuprosessista.

Blacklistille on puolestaan kerätty tietoa lehdistä, jotka on luokiteltu predatoreiksi tai joiden julkaisuprosesseissa ja lehtien ilmoittamissa tiedoissa olisi parannettavaa.

Ohje avoimesta lisensoinnista tutkijoille ja tieteellisille julkaisijoille

Avoimen lisensoinnin oppaasta löytyy tietoa Creative Commons -lisensseistä sekä niiden käytöstä tutkimusjulkaisujen ja tutkimusaineistojen avoimuuden edistämisessä.

Lue lisää

Tieteellisten julkaisujen avoin saatavuus kasvanut suomalaisissa yliopistoissa

64,9 % yliopistojen vuoden 2019 aikana tuottamista vertaisarvioiduista artikkeleista on avoimesti saatavilla joko kustantajan palvelussa tai avoimeen julkaisuarkistoon rinnakkaistallennettuna versiona.

Lue lisää: Jyrki Ilva: Julkaisujen avoin saatavuus yleistyy nopeasti suomalaisissa yliopistoissa

Kärkitilaa pitää edellisvuosien tapaan Jyväskylän yliopisto, jossa avointen artikkelien osuus nousi jo 80 %:iin. Taustalla on yliopistossa tehty pitkäjänteinen työ rinnakkaistallennuksen tukipalveluiden kehittämiseksi.

Avoimen julkaisemisen etuja Sagen ja Taylor & Francisin lehdissä

Jyväskylän yliopiston tutkijat voivat julkaista artikkelinsa avoimena

Lisätietoja avoimesta julkaisemisesta Avoin tiede ja tutkimus -sivuilla.

JYU:n tutkimusdatapolitiikka ohjaa tutkimusaineistojen hallintaan

Jyväskylän yliopiston tutkimusdatapolitiikka on julkaistu. Siinä kuvataan tutkimustyössä syntyvän tutkimusdatan keräämiseen, käyttöön ja hallintaan liittyvät periaatteet sekä vastuut, joihin yliopiston yksiköt sitoutuvat.

Tutkimusdata on yliopistolle merkittävä tutkimustuotos, ja julkaisujen tapaan sen mahdollisimman laaja leviäminen tiedeyhteisöön ja yhteiskuntaan on tärkeää. JYU:lla on nyt yhtenäinen tutkimusaineistojen elinkaarenhallinnan suunnitelma sekä tutkijoille tarjottavat tukipalvelut. Ne mahdollistavat aineistojen tehokkaan tallentamisen, julkaisun ja uudelleenkäytön.

Jyväskylän yliopiston tavoitteena on mahdollisimman laaja tutkimusdatan läpinäkyvyys ja avoin jatkokäyttö. Aineistot pyritään saamaan julkisesti saataville silloinkin, kun julkaiseminen ei ole mahdollista. Tällöin julkaistaan tieto aineiston olemassaolosta ja sen piirteistä (ns. metadata). Kaikki politiikassa määritellyt työkalut eivät ole vielä valmiita, mutta ne otetaan käyttöön jo lähikuukausina.

Datapolitiikan tehtävä on ohjata tutkijat huomioimaan nykyaikaisen aineistonhallinnan vaatimukset ja omaksumaan ne osaksi arkisia työskentelytapojaan. Jokaisen tutkijan velvollisuus on huolehtia tutkimusaineistojensa luottamuksellisuudesta, tietosuojasta ja tietoturvasta.

Yliopiston velvollisuus puolestaan on tuottaa ne palvelut ja infrastruktuuri, joiden avulla politiikan toteuttaminen on mahdollista. Tämä työ on Jyväskylän yliopistossa jo pitkällä ja esimerkiksi tutkimusdatapolitiikassa mainittu tutkimustietojärjestelmän aineisto-osio otetaan käyttöön lähikuukausina.

JYU edellyttää aineistonhallintasuunnitelman tekoa kaikkien yliopistolla tehtävän tutkimuksen aineistojen kohdalla. Suunnitelman myötä varmistetaan, että aineisto säilyy ja löytyy läpi sen elinkaaren. Näin myös vastataan rahoittajien ja julkaisijoiden vaatimuksiin tutkimusdatan hallinnasta ja jakamisesta.

Tutkimusdataa avattaessa sille annetaan lisenssi, joka kertoo, miten aineistoa saa jatkossa käyttää. Siihen on myös viitattava tieteellisten viittaamiskäytänteiden mukaisesti.

Lisäksi JYU edellyttää tutkimusaineistojen omistuksesta, hallinnoinnista ja käytöstä sopimista jo ennen tutkimuksen tai tutkimushankkeen käynnistymistä. Epäselvyyksien välttämiseksi ja tutkijoiden käyttöoikeuksien turvaamiseksi, yliopisto ja tutkimusaineiston luoneet laativat sopimuksen aineiston omistuksesta ja hallinnoinnista. Tähän on tarjolla tukea ja valmiita mallipohjia.

Nyt julkaistussa tutkimusdatapolitiikassa avataan selkeästi myös tutkimusdatanhallinnan keskeinen käsitteistö sekä hallinnan vastuiden jakautuminen tutkijan, tutkimushankkeen vastuullisen johtajan, tohtorikoulutettavan ja tämän väitöstutkimusta ohjaavan sekä yliopiston kesken.

Asianmukainen datanhallinta ja avoimet tutkimusaineistot ovat osa tutkijan akateemista ansioitumista, ja aineistonhallintataidot kuuluvat tutkijan ammattiosaamiseen. JYU:ssa näiden taitojen kehittämistä tuetaan ja ne myös huomioidaan uralla etenemisessä ja rekrytoinneissa.

Rehtori Keijo Hämäläinen on hyväksynyt Jyväskylän yliopiston tutkimusdatapolitiikan 2.9.2020. Asiakirja on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa https://openscience.jyu.fi/fi/tutkimusdata/tutkimusdatapolitiikka

Asiakirjan englanninkielinen käännös on parhaillaan tekeillä, ja se julkaistaan pikimmiten.

 

Lisätietoja:
Juuso Marttila
Informaatikko, Aineistot haltuun–hankkeen projektipäällikkö
Avoimen tiedon keskus

+358408054198
juuso.h.marttila[at]jyu.fi

Suomen Akatemia edellyttää julkaisujen välitöntä avoimuutta ja kehittää vastuullista tutkijanarviointiaan

Suomen Akatemia on tarkentanut tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden ja vastuullisen tutkijanarvioinnin linjauksiaan. Akatemia on sitoutunut mm. tieteellisten julkaisujen avoimuutta edistävään Plan S -suunnitelmaan sekä tutkijan vastuullista arviointia edistävään DORA-julistukseen.

  • 1.1.2021 jälkeen avattavien hakujen myötä rahoitetuilta tutkimushankkeilta edellytetään tutkimustulosten välitöntä avointa saatavuutta.
  • Vastuullisessa tutkijanarvioinnissa nostetaan esiin erilaisten tutkimustuotosten laatua ja ohjeistetaan huomioimaan tutkijanuran monimuotoisuutta sen sijaan, että tutkimusta tai tutkijaa arvioitaisiin lehtiperusteisen metriikan, kuten lehden vaikuttavuuskertoimen, perusteella.

Jyväskylän yliopistossa julkaisemista ohjaa JYU:n julkaisuperiaatteet, joista löytyy julkaisujen avoimuuteen ja esimerkiksi rinnakkaistallentamiseen, liittyvät linjaukset.

Avoimeen julkaisemiseen ja muihin avoimen tieteen kysymyksiin JYU:ssa löytyy tukea Avoimen tiedon keskuksesta sekä sivuilta https://openscience.jyu.fi.

Lue lisää:
Julkaisujen avoimen saatavuuden ja vastuullisen tutkijanarvioinnin uudistukset voimaan Akatemiassa 2021 alusta lähtien
Jyrki Hakapää: Uusia toimia tieteellisten julkaisujen avoimen saatavuuden edistämiseksi

Tutkija, hyödynnä JYU:n avoimen julkaisemisen etuja

Useisiin Avoimen tiedon keskuksen tiedelehtitilauksiin sisältyy open access -etuja, joiden ansiosta JYU:n tutkijat voivat julkaista artikkeleitaan avoimena joko alennetulla hinnalla tai kokonaan ilman kirjoittajamaksua (article processing charge, APC). Avoimen tiedon keskus on solminut eräiden kustantajien kanssa myös suoria sopimuksia alennetusta tai maksuttomasta open access -julkaisemisesta.

Vuonna 2021 maksuton avoin julkaiseminen on mahdollista mm. Elsevierin, Oxford University Pressin, Sagen, Springer Naturen, Taylor & Francisin ja Wileyn lehdissä.

Lue lisää JYU:n open access -eduista: JYUn OA-sopimukset kustantajittain

Tehdyt toimenpiteet