Opinnäytteiden julkisuus

Julkisessa oppilaitoksessa laadittu opinnäyte on lähtökohtaisesti julkinen asiakirja (Suomen perustuslaki 12.2 §Julkisuuslaki 1 §). 

Julkisuuslaki määrittelee myös, mitä tietoja tulee pitää salaisena. Sellaisiksi luetaan esimerkiksi asiakirjat, jotka sisältävät liike- ja ammattisalaisuuksia, tietoja uhanalaisista kasvi- ja eläinlajeista tai asiakirjat, jotka koskevat opinnäytetyön tai tieteellisen tutkimuksen suunnitelmaa tai perusaineistoa, jollei ole ilmeistä, että tiedon antaminen niistä ei aiheuta opinnäytetyön suorittamiselle, hyödyntämiselle, sen asianmukaiselle arvioinnille,  tutkijalle tai tutkimuksen tai kehittämistyön toimeksiantajalle haittaa (24 §).

Jos opinnäytteessä käytettävään lähdeaineistoon sisältyy salassa pidettävää materiaalia, se on sijoitettava tausta-aineistoon, ei itse julkiseen opinnäytetyöhön. Opetus- ja kulttuuriministerön ohje korkeakouluille (Dnro 3/500/2004) onkin yksiselitteinen: yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tulee huolehtia siitä, että opinnäytteisiin ei sisällytetä salassa pidettävää aineistoa ja että opinnäytteet ovat julkisia heti hyväksymisen jälkeen.

Jyväskylän yliopistossa opinnäytteet tallennetaan julkaisuarkisto JYXiin. Katso ohjeet!

Jyväskylän yliopiston julkaisuperiaatteiden mukaan opinnäytteet julkaistaan pääsääntöisesti täysin avoimina.

Jos tekijä valitsee julkaista opinnäytteensä rajoitetusti, ovat opinnäytteen tekijä- ja teostiedot edelleen julkisia. Opinnäytteen julkaisemisen yhteydessä JYXiin siirtyvät ja siellä näkyvät tiedot ovat opinnäytteen tekijä(t), opinnäytteen nimi, julkaisuvuosi, kieli, tiivistelmä, opintosuunta, tekijänoikeus- ja lisenssitiedot, tiedekunta ja laitos.

Rajoitetun käytön opinnäyte lähetetään sähköpostilla sitä pyydettäessä.