Henkilötiedot


Aineistonhallintasuunnitelmassa kerrot tässä kohtaa

1) Mitä henkilötietoja tutkimusaineistossasi on? Perustele, miksi sinun tarvitsee kerätä tai käsitellä kyseisiä henkilötietoja. Miten suojelet tutkittavia?

2) Liittyykö tutkimusaineistoosi muita eettisiä kysymyksiä?

 • Tutkitko ihmisiä? Onko aineistossasi henkilötietoja? Jos on, sinun tulee käsitellä tietoja vastuullisesti sekä noudattaa EU:n tietosuoja-asetusta ja Suomen kansallista tietosuojalakia. Jos tutkimukseen osallistuu ihmisiä, lähde siitä oletuksesta, että keräät henkilötietoja.
 • Mitä lomakkeita pitikään täyttää? Missä saan säilyttää aineistoani, kun siinä on henkilötietoja? Tässä osiossa saat ohjeet ja vastauksia näihin asioihin.
 • Tietosuojan ei ole tarkoitus estää tutkimuksen tekemistä, vaan tietosuojan tehtävänä on suojella tutkittavia. Tärkeää on, että henkilötietojen käsittelyllä on tutkimuksellinen peruste ja tutkittava on perillä siitä, mitä hänen tiedoillaan tehdään. 

Mitä henkilötiedolla tarkoitetaan?

Jos tutkimukseen osallistuu ihmisiä, lähde siitä oletuksesta, että keräät henkilötietoja. 

Henkilötiedon määritelmä on laaja. Henkilötietoja ovat kaikki henkilöön liittyvät tiedot, joiden avulla henkilö voitaisiin tunnistaa. Tunnistaminen voi tapahtua tutkimusaineistosi pohjalta tai yhdistämällä tietoja esimerkiksi internetistä löytyviin tietoihin. Toisin sanoen kaikki henkilöön liittyvät tiedot voivat olla henkilötietoa.

Esimerkkejä henkilötiedoista:

 • ikä
 • koulutustausta
 • toimiala
 • työpaikka tai ammatti
 • asuinalue
 • kuva
 • puheääni
 • sormenjäljet
 • kävelytyyli
 • etninen tausta tai kansallisuus (erityinen henkilötieto)
 • siviilisääty
 • henkilölle tunnusomainen fyysinen piirre
 • henkilölle tunnusomaiset väitteet ja mielipiteet
 • tiedot tutkittavan lähipiiristä 

Myös tiedot tutkittavan perheestä tai muista kolmansista osapuolista ovat henkilötietoja, esimerkiksi tiedot opettajan oppilaista. 

Henkilötieto on siis paljon laajempi asia kuin vain tutkittavan nimi tai kyselyn taustatiedot. Esimerkiksi haastattelujen sisällöt tai kyselyiden vastaukset itsessään sisältävät usein henkilötietoja.

Perustele henkilötietojen kerääminen tutkimussuunnitelmasi ja/tai tutkimuskysymystesi pohjalta. Tutkimussuunnitelmassasi kuvaat tutkimusasetelman ja tutkimuksen tavoitteet. Henkilötietojen käsittely täytyy pystyä perustelemaan näiden pohjalta. 

Tietojen minimointi: Huomaa, että saat kerätä vain sellaisia henkilötietoja, joita todella tarvitset tutkimuksesi kannalta. Älä siis kerää ylimääräisiä tai tarpeettomia tietoja. Jos tutkittavan iällä ei esimerkiksi sinun tutkimuksessasi ole väliä, älä kysy sitä. On myös yleensä parempi kerätä iän tai työvuosien kaltaiset tiedot haarukoiden; esimerkiksi "työkokemus 5-10 vuotta". Joskus taas haastateltava kertoo itsestään enemmän kuin haastattelija on kysynyt. Tällöin ylimääräiset tiedot tulee poistaa aineistosta (henkilötietojen käsittelyn minimointi).

Henkilötietojen käsittelyn ohjeita ei sovelleta kuolleisiin tai fiktiivisiin henkilöihin.

Sisältääkö aineistosi erityisiä henkilötietoja?

Erityisiä henkilötietoja ovat 

 • etninen alkuperä
 • poliittiset mielipiteet
 • uskonnollinen tai filosofinen vakaumus
 • ammattiliiton jäsenyys
 • terveyttä koskevat tiedot
 • seksuaalinen suuntautuminen tai käyttäytyminen
 • geneettiset ja biometriset tiedot henkilön tunnistamista varten

Jos aineistosi sisältää erityisiä henkilötietoja, on erittäin tärkeää, että tietoja käsitellään vastuullisesti. Tietosuojailmoituksessa on oma kohta, jossa kerrot erityisten henkilötietojen käsittelystä. Noudata näitä suojatoimenpiteitä:

 • Tietojen minimointi: saat kerätä vain sellaisia erityisiä henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tutkimuksen toteuttamiselle. Käsittelyn tulee olla oikeasuhteista tutkimuksen tavoitteeseen nähden.
 • Pseudonymisointi tulee tehdä aina, mikäli se on tutkimusasetelman kannalta mahdollista. (Tästä lisää myöhemmin.)
 • Henkilötietojen käsittelyn dokumentointi: pidä kirjaa siitä, mitä teet, missä tiedot ovat tallessa ja mitä olet sopinut tutkittavien kanssa. (Myös tästä lisää myöhemmässä osiossa.)
 • Myöhemmin tällä sivulla lisää ohjeita erityisten henkilötietojen käsittelyyn.

Helsingin yliopistolla on oma testi, jolla voit testata, sisältääkö aineistosi henkilötietoja tai erityisiä henkilötietoja. Voit käyttää tätä suuntaa antavana apuna. Huomaa, että testissä olevat linkit vievät Helsingin yliopiston omiin ohjeisiin, jotka eivät välttämättä sovi sinulle.

Muistilista henkilötietojen käsittelijälle

Näistä kaikista asioista on tarkemmin tietoa tällä sivulla, mutta tässä muistilistana asiat, joita henkilötietojen käsittelijän tulee huomioida.

 • Tunnista, mitä henkilötietoja keräät tai käsittelet.
 • Kuka on rekisterinpitäjä?
 • Arvioi riskit.
 • Anna tutkittavalle tietosuojailmoitus, tiedote ja suostumuslomake.
 • Jos saat valmiin aineiston esim. hankkeelta, et tee itse tietosuojailmoitusta.
  • Kanssasi tehdään sen sijaan sitoumus henkilötietojen käsittelystä (mallipohjat ovat vain henkilökunnan saatavilla) 
 • Varmista tutkittavan suostumus ja dokumentoi se.
 • Tarvitsetko tutkimusluvan?
 • Kerää vain tutkimuksesi kannalta olennaisia henkilötietoja (minimointi).
 • Dokumentoi henkilötietojen käsittely. 
 • Jos mahdollista tutkimuksesi kannalta: tee pseudonymisointi tai anonymisointi.
 • Varmista tietoturva (esim. aineiston tallentaminen yliopiston U-asemalle ja tietoturvalliset laitteet). Turvalliset kysely- ja haastatteluohjelmat tai laitteet:
  • nauhuri
  • Zoom yliopiston tunnuksilla käytettynä. Teams on myös ok, jos ei käsitellä erityisiä henkilötietoja.
  • Webropol ja REDCap.

Kevyt, vapaamuotoinen riskien arviointi kuuluu kaikkeen aineistonkeruuseen. Pohdi siis, voisiko aineiston kerääminen aiheuttaa riskejä tutkittaville, sinulle tai ulkopuolisille. Vakavammissa tilanteissa voidaan tarvita vaikutustenarviointi, josta voit lukea lisää tietosuoja.fi-sivulta.

Eettinen ennakkoarviointi: jos tutkimus täyttää tietyt kriteerit, sille tulee pyytää eettinen ennakkoarviointi. Opiskelijan kannattaa välttää opinnäytteessä sellaisen tutkimuksen tekemistä, jolle hänen tulisi hakea eettistä ennakkoarviointia tai tehdä vaikutustenarviointi.

Tietosuojailmoitus

Tietosuojailmoitus tehdään aina, jos tutkimuksessa käsitellään henkilötietoja. Löydät lomakkeet ja ohjeet yliopiston sivulta. Opiskelijoille on yliopiston sivuilla mallipohjat.

 • Tietosuojailmoitus on lomake, jossa kerrot tutkittavalle esimerkiksi mitä henkilötietoja kerätään, miksi, mitä niillä tehdään ja miten ne turvataan.
 • Tietosuojailmoitus annetaan tutkittaville.
  • Tutkittavalla on lähtökohtaisesti oikeus tietää henkilötietojensa käsittelystä.
  • Tutkittavalle kerrotaan henkilötietojen käsittelystä tietosuojailmoituksen avulla sekä sitä täydentävällä tiedotteella ja suostumuslomakkeella.
 • Yliopiston tietosuojaohjeessa on opiskelijalle mallipohjat.
  • Voit käyttää mallipohjaa esimerkkinä. Katso kuitenkin yliopiston sivuilta myös alkuperäinen tietosuojailmoitus. Mallipohja on esimerkki, eikä siinä välttämättä ole kaikkia asioita, jotka ovat sinun tutkimuksesi tietosuojailmoituksessa tärkeitä. 
 • Henkilötietojen käsittelyperuste kerrotaan tietosuojailmoituksessa.
  • Opinnäytteiden tietosuojailmoituksessa käsittelyperusteena on usein tutkittavan suostumus.
  • Yliopiston tietosuojaohjeen mukaan käsittelyperuste voi olla myös yleinen etu, jos tämä on ohjaajan mielestä perusteltua. Yleinen etu on tutkimuksessa käytetty käsittelyperuste ("yleisen edun mukainen tutkimus eli henkilötietojen käsittely tieteellistä tutkimusta varten"). Lisätietoa yliopiston tietosuojaohjeessa kohdassa Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja suostumuksen pyytäminen.
  • Mitä merkitystä käsittelyperusteella on? Tutkittavan oikeudet perustuvat tietosuojailmoituksessa ilmoitettuun käsittelyperusteeseen. Esim. jos käsittelyperusteena on suostumus ja tutkittava peruuttaa osallistumisen, kaikki kerätyt tiedot poistetaan, vaikka se olisi hankalaa. Jos käsittelyperuste on yleinen etu, aiemmin kerättyjä tietoja ei poisteta, vaan tietojen kerääminen keskeytetään.

Tietosuojailmoituksessa kerrotaan rekisterinpitäjä eli aineiston vastuuhenkilö.

 • Opinnäytteen tekijä on itse rekisterinpitäjä eli vastuussa henkilötietojen käsittelystä.
 • Jos teet opinnäytteen tutkimusryhmän osana tai valmiista aineistosta, rekisterinpitäjä on usein yliopisto tai muu tutkimusorganisaatio. 
 • Jos teet opinnäytettä tutkimusryhmässä, et välttämättä tee tietosuojailmoitusta itse.
  • Voi olla, että tutkimushankkeessa tietosuojailmoitus on jo hoidettu ja sinut on ilmoitettu tietosuojailmoituksessa henkilötietojen käsittelijänä.
  • Tällöin saat aineiston tai sen osan käyttöösi luottamuksellisesti. Hankkeen kanssa tehdään sitoumus tietojen käsittelystä.

Esimerkki

Mitä jos en aio julkaista saamiani henkilötietoja? Tarvitseeko silloin tehdä tietosuojailmoitus?
Sillä ei ole väliä, julkaisetko saamasi tiedot. Väliä on sillä, että käsittelet näitä tietoja eli kyllä, tee tietosuojailmoitus.

Tietosuojailmoituksen antaminen tutkittavalle:
Tietosuojailmoituksen voi laittaa esimerkiksi sähköpostin liitteeksi, antaa tutkittavalle paperisena tai linkittää Webropol-kyselyn alkuun.

 • Jos haluat laittaa linkin tietosuojailmoitukseen Webropol-kyselyssä: Tietosuojailmoituksen voi laittaa esimerkiksi henkilökohtaiselle verkkosivulle, joka opiskelijoille on käytössä yliopiston kautta ja sitten linkittää Webropol-kyselyn alkuun. Webropolissa pitää laittaa tekstieditori päälle, jotta linkittäminen onnistuu (kaksi T-kirjainta vierekkäin oikeassa yläkulmassa).

Suostumus

 • Tutkittavalta pyydetään aina suostumus tutkimukseen osallistumiseen.
 • Suostumus on dokumentoitava eli sen on oltava varmennettavissa jälkeenpäin. Dokumentoi suostumus esimerkiksi näin:
  • Pyytämällä allekirjoitus suostumuslomakkeeseen tai
  • Kysymällä suostumus haastattelutallenteen alussa tai laittamalla kyselyn alkuun rastittavaksi kohta "olen tutustunut tietosuojailmoitukseen".

Suostumus pyydetään riippumatta siitä, onko suostumus merkitty tietosuojailmoituksessa käsittelyperusteeksi. Tutkittavalla tulee olla tarpeeksi tietoa tutkimuksesta, ennen kuin hän voi suostua osallistumaan siihen. Tutkittavan tulee esimerkiksi tietää, mitä tietoja hänestä kerätään ja miksi.

Jos kandityössä kerättäisiin erityisiä henkilötietoja (mikä ei lähtökohtaisesti ole suositeltava tilanne), tarvittaisiin erikseen tutkittavan "nimenomainen suostumus" erityisten henkilötietojen käsittelyyn.

Katso videot! HUOM. Videoita päivitetään. Ne saattavat sisältää vanhentuneita tietoja.
Ensimmäisellä videolla puhutaan tietosuoja-asetuksesta, henkilötiedon määritelmästä ja tietosuojailmoituksesta.

Videolla 2 ja videolla 3 kuulet opiskelijan kokemuksia muun muassa tutkittavien rekrytoinnista, tietosuojailmoituksen tekemisestä ja pseudonymisoinnista narratiivisessa tutkimuksessa.

Viimeisessä videossa näkökulmana on verkkokyselyn toteuttaminen tietosuoja huomioiden.

Esimerkki

Miten varmistan suostumuksen kyselytutkimuksessa?

Liitä kyselyn alkuun tiedote, tietosuojailmoitus ja suostumuslomake.
Laita pakollinen raksi ruutuun -kohta, jolla tutkittava kuittaa dokumentit luetuiksi ja ymmärretyiksi.

HUOM! Tutkittavalle on hyvä toimittaa suostumuslomake ilman allekirjoituskohtaa (tai vastaavat tiedot), vaikka suostumuslomaketta ei allekirjoitettaisi (esim. jos suostumus varmistetaan suullisesti haastattelutallenteen alussa). 
Näin varmistetaan, että tutkittavalla on tarvittavat tiedot.

Jos tutkittava on alle 15-vuotias, tutkimukseen tarvitaan yleensä vanhemman suostumus.

Varmista tietoturva 

Kun käsittelet henkilötietoja, tietoja ei saa tallentaa mihin tahansa. Et voi käyttää esimerkiksi Googlen pilvipalveluita. Tietoturvallisesta tallentamisesta kerrotaan lisää osiossa 5.

Varmista tietoturvalliset laitteet, jos teet haastatteluita, etähaastatteluita tai kyselyitä.

 • Haastatteluissa: käytä yliopistolta lainattavaa nauhuria. 
 • Etähaastatteluissa: käytä yliopiston tunnuksilla Zoom-ohjelmaa osoitteessa https://jyufi.zoom.us.
  •  Jos haastattelussa käsitellään erityisiä henkilötietoja, Zoomia tulisi käyttää yliopiston laitteella. Mieti, onko tämä kohdallasi mahdollista. Lisäksi tallentaminen tulisi tehdä U-asemalle, eli ei esimerkiksi omalle koneelle.
  • Jos et käsittele erityisiä henkilötietoja, myös yliopiston Microsoft Teamsiä voi käyttää.
 • Kyselyt tehdään Webropol-ohjelmalla, ei esim. Google Formsilla.
  • Jos kyselyssä on arkaluontoisia tietoja (kuten erityisiä henkilötietoja), tulee Webropolin sijaan käyttää Jyväskylän yliopiston REDCap-kyselyohjelmaa, joka on tarkoitettu nimenomaan sensitiivisen datan käsittelyyn.
   • REDCapiin tilataan henkilökohtaiset tunnukset HelpJYU-lomakkeella. Käyttötarkoitukseksi merkitään "Opiskelu". REDCap-oikeudet ovat tämän jälkeen voimassa opiskeluoikeuden keston ajan. Ohjelmalla on mahdollista rakentaa monipuolisia verkkokyselyjä ja lomakkeita, joita voi hyödyntää kenttätutkimuksessa (esim. strukturoitu haastattelu). HUOM! Tutustu huolellisesti ohjelman käytön tietoturvaperiaatteisiin ja toiminnallisuuksiin, kun suunnittelet sensitiivistä tietoa sisältävän kyselyn toteuttamista. REDCap on toiminnallisuuksiltaan monipuolinen ja sen käyttöliittymä on englanninkielinen, joten siihen tutustuminen kannattaa aloittaa noin 3–4 viikkoa ennen kyselyn lähettämistä
 • Muut laitteet: jos on tarkoitus esimerkiksi videokuvata osallistujaryhmää tms, varmista myös silloin tietoturvalliset laitteet, kuten videokamera. Yleensä kannattaa kysyä esimerkiksi ohjaajalta, mitä laitteita yliopisto tarjoaa tai suosittelee. Aiheeseen palataan osiossa 5.

Pseudonymisointi ja anonymisointi

Henkilötiedot on pseudonymisoitava aina, kun se on mahdollista. Tämä suojaa tutkittavan identiteettiä. Anonymisointi ei välttämättä ole mahdollista.

Pseudonymisointi

 • Tutkittavien nimet, asuinpaikkakunta ja muut henkilötiedot korvataan koodeilla.
  • Koodiavain säilytetään aineistosta erillään tietoturvatussa paikassa, esimerkiksi lukitussa työpöydän laatikossa. Sen avulla on edelleen mahdollista selvittää tutkittavan henkilöllisyys.
 • Koodiavain on käytännössä lista, jossa on esimerkiksi tutkittavan nimi ja sitä vastaava peitenimi tai numerosarja.
 • Pseudonymisointi ei tarjoa samanlaista suojaa kuin anonymisointi, sillä henkilöt ovat edelleen välillisesti tunnistettavissa.
 • Pseudonymisointiin on erilaisia tapoja.

Anonymisointi

 • Aineistoa muokataan niin, että tutkittavaa ei ole enää mahdollista tunnistaa.
 • Anonymisointi on yksi asetuksessa mainittu mahdollisuus avata aineistot jatkokäyttäjille.
 • Huomaa kuitenkin, että aito anonymisointi on haasteellista, sillä se tarkoittaa, että henkilö on peruuttamattomasti tunnistamattomissa. Usein aineiston anonymisointi on mahdotonta, koska se poistaisi niin paljon sisältöä, että lopulla aineistolla ei enää olisi merkitystä. Lisäksi teknologian kehittyessä voi ilmetä uudenlaisia tapoja yhdistellä tietoja.

Jos tieto on aidosti anonymisoitua, se ei enää ole henkilötietoa. Sen sijaan pseudonymisoidut tiedot ovat edelleen henkilötietoja.

Katso Tietoarkiston henkilötietojen tunnisteellisuutta ja anonymisointia koskevat ohjeet.

Pohdi, miten mahdollinen tietojen minimointi, pseudonymisointi tai anonymisointi vaikuttavat aineiston laatuun ja yhtenäisyyteen.

Esimerkki

Teen kyselyä, jossa kysytään ikää ja asuinaluetta. Tietoja ei kuitenkaan voi yhdistää vastaajaan. Tarvitseeko minun tehdä tietosuojailmoitus? Onko kyse anonyymistä tiedosta vai henkilötiedoista?

Muista varmistaa, että kyseessä on tietoturvallinen kyselyohjelma. Tutkittavaa informoidaan joka tapauksessa
, joten tee se tietosuojailmoituksellaMainitset, että tietoja ei voi yhdistää vastaajaan. Entä jos datasi vuotaa ja muualta saatavia tietoja hyödyntämällä on mahdollista yksilöidä tutkittava? Kysy ikä haarukoiden esim. välillä 20-30 vuotta.

Lisätietoa henkilötiedoista

 • Milloin henkilö on tunnistettavissa? Muista, että tunnistaminen voi tapahtua yhdistelemällä tietoa eri lähteistä. 
  • Jos haastateltavasta kerrotaan kotipaikkakunta ja ammatti ja kyseessä on pieni paikkakunta tai harvinainen ammatti, tiedot saattavat riittää henkilön tunnistamiseen.
   • Esimerkiksi presidentti on helposti tunnistettavissa, koska presidenttiys on asema, joka on vain yhdellä henkilöllä kerrallaan. Presidenttiäkin voisi kuitenkin haastatella, kunhan hänelle kerrotaan, että hän on tunnistettavissa.
 • Henkilötiedot luokitellaan suoriin tunnisteisiin, vahvoihin epäsuoriin tunnisteisiin ja epäsuoriin tunnisteisiin.
  • Suorat tunnisteet, kuten nimi, ovat ilmiselvästi henkilötietoja, mutta henkilötietoja ovat myös muut henkilöön liittyvät tiedot, ominaisuudet, tekijät, toiminta ja käyttäytyminen.
 • Lue lisää tunnisteellisuudesta.

Sosiaalisen median aineistot

Sosiaalisen median aineistot sisältävät usein sekä tietosuoja- ja tekijänoikeuskysymyksiä.

Vinkki: Suomi24-keskustelupalstan kirjoitukset ovat saatavilla Kielipankin kautta. Kielipankki on arkisto, jossa säilytetään erilaisia kieliaineistoja. 

Sosiaalisen median aineistoihin, kuten Instagram tai keskustelupalstat, liittyy erilaisia haasteita. Usein ne ovat kuitenkin myös mielenkiintoisia. Muista, että tutkittavilla on aina oikeus tietää olevansa tutkimuksen kohteena. Sinun pitää siis pyrkiä kertomaan henkilötietojen käsittelystä myös silloin, kun aineisto on peräisin sosiaalisesta mediasta. 

 • Onko tutkittavia mahdollista informoida? Jos et pysty olemaan henkilökohtaisesti yhteydessä tutkittaviin
  • pohdi millaisia riskejä tai haittoja henkilötietojen käsittelystä voi koitua tutkittaville? Liittyykö aineiston käyttöön eettisiä ongelmia?
  • laita tietosuojailmoitus julkisesti saataville ja, jos mahdollista, linkitä se esimerkiksi tutkimallesi keskustelupalstalle.
 • Tarkista palvelun käyttöehdot (terms of service). Käyttöehdot saattavat muuttua, joten tarkista aina uusin versio. Mitä käyttöehdoissa sanotaan esimerkiksi
  • tietojen tallentamisesta
  • sisällön julkisuudesta
  • sisällön jakamisesta
  • tekijänoikeuksista

Esimerkkejä

1) Tutkin videoita eräällä YouTube-kanavalla. Videoita suojaa tekijänoikeus. Mitä tämä tarkoittaa aineistoni kannalta?

Voit viitata videoihin, kuten viittaisit tekstiin tai kuvaan. Kuvankaappaukset: yleensä voit ottaa still-kuvia, sillä still-kuvaa voi pitää kuvasitaattina. Kuvan pitää kuitenkin liittyä olennaisella tavalla tekstiin, eli se ei saa olla ns. kuvituskuva, vaan osa analyysiä tai tulkinnan kannalta keskeinen osa tekstiä.

2) YouTuben tämänhetkiset käyttösäännöt kieltävät esimerkiksi videoiden lataamisen omalle koneelle. Mitä tämä tarkoittaa aineistoni kannalta?

Et voi tallentaa aineistoa itsellesi. Aineistosi on olemassa vain YouTubessa, ja jos videoiden tekijä jostain syytä poistaisi videot, menettäisit aineistosi. Jos yksittäinen video poistettaisiin, aineisto ei enää olisi eheä. Tämä ei sinänsä estä tutkimuksen tekemistä, mutta tästä riskistä on hyvä olla tietoinen. Toistettavuus on osa tieteellisen tutkimuksen olemusta: tieteellisen tutkimuksen pitää olla toistettavissa, eikä se onnistu, jos aineistoa ei enää ole olemassa sellaisenaan.

3) Tutkin kommentteja Instagramissa. Kommentit ovat avoimen Instagram-tilin kommentteja, joita pystyy lukemaan kirjautumatta. Osa ihmisistä esiintyy omalla nimellään, osa nimimerkillä. Käsittelenkö aineistossani henkilötietoja?

Jos tili on avoin niin, että kuka tahansa voi lukea kommentit ilman kirjautumista Instagramiin, voi ajatella, että kommentoijat ovat itse julkaisseet omat henkilötietonsa. Kommenttien kirjoittajille on kuitenkin oikeus tietää, että he ovat tutkimuksen kohteena. Jos kirjoittajien henkilökohtainen informointi on mahdotonta, henkilötietojen käsittelystä tulee tiedottaa muulla tavoin. L
aita tietosuojailmoitus julkisesti saataville ja linkitä se tutkimaasi kommenttiketjuun.

Et välttämättä voi tallentaa aineistoa itsellesi.
Muista riskit: kommentit tai kuva saatetaan poistaa palvelusta.

Monet esimerkeistä liittyvät kysymykseen siitä, mikä on julkista. Harkitse tapauskohtaisesti ja pohdi eettisyyden näkökulmasta. Kaikki internetistä löytyvä materiaali ei ole julkista.

 • Esimerkiksi  X:n (ent. Twitterin) tviitit ovat lähtökohtaisesti julkisia. Voit ottaa suoran lainauksen tällaisesta viestistä. Tällöin mainitaan tekijä samalla tavalla kuin tekstisitaatissa.
 • Facebookin ja Instagramin osalta määrittely on erityisen haastavaa usein muuttuvien palvelun käyttöehtojen vuoksi.
  • Jos kyseessä on esimerkiksi Facebookin ryhmä, joka on avoin niin, että ilman kirjautumista kuka tahansa pystyy lukemaan sisältöä, voi ajatella, että ryhmää olisi mahdollista tutkia. Pohdi eettiset haasteet ja esimerkiksi tutkittavien tiedottamiseen liittyvät kysymykset.

Muut arkaluontoiset tai salassapidettävät asiat

Arkaluontoista ja salassapidettävää aineistoa voivat olla henkilötietojen lisäksi esimerkiksi

 • yrityssalaisuudet,
 • tiedot uhanalaisista eläin- tai kasvilajeista,
 • kansalliseen turvallisuuteen liittyvät tiedot,
 • rikostuomiot jne.

Huomaa, että opinnäytteessä ei kannata käsitellä erittäin arkaluontoisia tietoja, kuten edellä mainittu “kansalliseen turvallisuuteen liittyvät tiedot”. Opinnäyte on julkinen asiakirja. Joskus opiskelijaa kiinnostava aihe voi olla opinnäytetyöhön liian eettisesti haastava. Kyse ei välttämättä ole opiskelijan taidoista, vaan siitä, mihin opinnäytetyön puitteissa on mahdollista ryhtyä.