Vastuullinen metriikka

Tutkimusta arvioidaan monentyyppisillä, usein määrällisillä mittareilla. Mittareiden avulla saatavaa tietoa hyödynnetään monessa eri yhteydessä, esimerkiksi rekrytointia tehtäessä, tutkimustulosten julkaisukanavaa mietittäessä tai tutkimuksen laatua arvioitaessa. Jotta yksittäisiä tutkijoita tai eri tieteenaloja kohdeltaisiin tasapuolisesti ja reilusti, on haluttu suunnata arviointia yhä enemmän kohti vastuullista metriikkaa. Yksittäistä tutkijaa arvioitaessa pääpainon tulisi olla laadullisessa arvioinnissa, mutta julkaisumetriikka voi toimia arvioinnin tukena.

Vastuullista tutkimuksen arviointia ovat ohjanneet muun muassa Leidenin manifesti ja DORA-julistus (San Francisco Declaration on Research Assessment). DORA-julistuksen lähtökohtana on, että tutkimuksen rahoittamisen, rekrytointien sekä tutkijoiden palkitsemisen pitäisi perustua itse tutkimuksen laadun arviointiin eikä siihen, missä se on julkaistu. Tämä tarkoittaa sitä, että lehtiperusteista metriikkaa (esimerkiksi vaikuttavuuskertoimia eli impact factoreita) ei tulisi käyttää tutkimusartikkelin laadun mittaamisessa. 

Jyväskylän yliopisto on useiden muiden suomalaisten yliopistojen ja tutkimusorganisaatioiden tavoin allekirjoittanut DORA-julistuksen, samoin on tehnyt Suomen Akatemia. Akatemia painottaakin toiminnassaan vastuullista tutkijan arviointia, jonka periaatteiden mukaan lehtiperusteisen metriikan sijaan arvioinnissa painotetaan entistä vahvemmin tutkimussuunnitelman ja hakijan kompetenssin arviointia, joka ei perustu määrällisiin mittareihin, sekä julkaisujen tieteellistä sisältöä ja laatua.

Kansallinen suositus Tutkijanarvioinnin hyvät käytännöt julkaistiin maaliskuussa 2020. Suositus kattaa koko arviointiprosessin sekä sisältää myös vastuullisen julkaisumetriikan suosituksen. Keskeisimmät arvioinnin periaatteet ovat: läpinäkyvyys, integriteetti, tasapuolisuus, pätevyys ja monimuotoisuus. Suositus koskee yksittäisen tutkijan arviointia, mutta samat periaatteet soveltuvat tutkimuksen arviointiin myös laajemmassa kokonaisuudessa. Tutkijan arviointi, meritoituminen ja metriikka ovat myös osa EU:n komission avoimen tieteen ohjelmaa.

”Tutkijanarviointi muokkaa ja suuntaa tutkimusta. Koko tutkimusyhteisön tulee ottaa vastuu tutkijanarvioinnin periaatteista ja käytännöistä." Tutkijanarvioinnin hyvät käytännöt. Vastuullisen tutkijanarvioinnin kansallinen suositus, 2020.