Data Availability Statement (DAS) -ohje

Näin laadit kustantajien edellyttämän ilmoituksen aineistosi saatavuudesta (Data Availability Statement, DAS) tutkimusjulkaisusi liitteeksi.

Mitä Data Availability Statement edellyttää kirjoittajalta?

Data Availability Statement -ilmoituksessa kirjoittaja määrittelee lehden datapolitiikan ehtojen mukaisesti, miten artikkelin tausta-aineisto on saatavilla, vai pysyykö se perustellusta syystä kuten henkilötietojen vuoksi rajoitetun pääsyn takana tai kokonaan suljettuna.  Aineistojen avoimuus on lähtökohta ja osaa hyvää tutkimuskäytäntöä aina, kun sille ei ole esteitä kuten henkilötiedot.

Data sharing on termi, jota DASit yleensä käyttävät. "Sharing" viittaa tässä yhteydessä aineiston jonkinasteisen saatavuuden toteuttamiseen, kun se on eettisesti ja juridisesti mahdollista. Saatavuus ei tarkoita aina täyttä avoimuutta, vaan voi perustua myös pyyntöön.  Jos aineisto sisältää henkilötietoja, valitaan lehden DAS-ohjeissa olevista saatavuusasteeksi soveltuva ei-avoimen saatavuuden tyyppi. DAS-ohjeet sisältävät yleensä valmiit mallilauseet, joista kirjoittaja valitsee soveltuvan. 

Useimmilla lehdillä on oma datapolitiikka, joka löytyy kirjoittajaohjeiden Data Policy- tai Data Availability -osiosta.

Esimerkki: Taylor & Francisin lehtien DAS-ohjeet ja mallilauseet (noudata oman lehtesi ja kustantajan ohjeita): Writing a data availability statement - Author Services (taylorandfrancis.com)


Julkaistavat aineistot

Onko aineistosi anonyymiä ja muutoin ei-sensitiivistä, ja onko sinulla oikeudet sen julkaisemiseen (esimerkiksi tutkimusryhmän tai yhteistyökumppanien kanssa tehdyt sopimukset osapuolten oikeuksista aineistoon)? Silloin voit julkaista aineiston avoimesti saataville ja ilmoittaa DASissa aineiston pysyvän tunnisteen (PID). Aineiston voit julkaista seuraavan ohjeen mukaan:

Osalla lehdistä on myös omia ratkaisuja aineistojen julkaisemiseen artikkeleita täydentävänä materiaalina.

Tarvitsetko neuvoa? Ota yhteyttä: researchsupport-osc@jyu.fi.  


Ei-julkaistavat aineistot

Julkaiseminen ei ole mahdollista, jos

- aineisto sisältää suoria tai pseudonyymejä henkilötietoja 
- se on muusta syystä luottamuksellista tai salassa pidettävää
- kirjoittajalla ei ole oikeuksia sen julkaisemiseen. 

1. Selvitä ensin, salliiko lehti DAS-politiikassaan sen, että aineisto pysyy perustellusta syystä rajoitetun saatavuuden takana.

2. Kun lehti sallii rajoitetun pääsyn tai perustellusta syystä kokonaan suljettuna pitämisen, valitse lehden ohjeista soveltuva rajoitusperuste.

Esimerkkejä Taylor & Francisin DAS-malleista (käytä oman lehtesi malleja):

"Due to the nature of the research, due to [ethical/legal/commercial] supporting data is not available." 

"The data that support the findings of this study are available from the corresponding author, [author initials], upon reasonable request." Tämä vaihtoehto voi soveltua tilanteeseen, jossa olet informoinut tutkittavia tietosuojailmoituksessa yleisellä tasolla siitä, että pseudonyymiä aineistoa voidaan tutkimuksen aikana mahdollisesti luovuttaa erillisellä sopimuksella toisen tutkimuksen käyttöön. Ohjeita siihen, miten tutkittavia informoidaan mahdollisesta luovuttamisesta, löydät täältä. Henkilötietoja sisältävää aineistoa luovutettaessa on aina syytä olla yhteydessä tietosuojavastaavaan (tietosuoja@jyu.fi) tai Avoimen tiedon keskukseen aineistotukeen (researchsupport-osc@jyu.fi) sen varmistamiseksi, voidaankoa aineistoa luovuttaa ja mitä toimenpiteitä luovutus vaatii. Jos aineiston tiedustelija on EU/ETA-alueen ulkopuolelta, informoinnissa tulee lisäksi olla maininta siitä, että siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle on mahdollinen perustellusta syystä, kun tiedustelijan alue täyttää siirrolle asetetut maakohtaiset kriteerit. 

Monet käyttävät vaihtoehtoa "Reasonable request” sellaisissa tilanteissa, joissa dataa ei aidosti aiota jakaa. Tutkimusten mukaan valtaosa fraasia käyttävistä ei edes vastaa yhteydenottopyyntöihin. JYU ei missään nimessä rohkaise tällaiseen, vaan haluamme korostaa, että kun lehti vaatii jonkinlaista aineistojen saatavuutta, on siihen on suhtauduttava vakavasti ja pyyntöihin vastattava - silloinkin, kun myöntävä vastaus ei aina ole mahdollinen.

3. Vaikka et voi avata itse dataa, kirjaa sen metatiedot Converikseen ja pyydä niiden julkaisemista JYXissä siinä vaiheessa, kun aineisto on riittävän valmis ja artikkeli julkaistu. Tällöin voit kertoa DASissa, että vaikka aineisto ei sovellu julkaistavaksi, tulet avaamaan sen kuvailutiedot pysyvällä DOI-tunnisteella varustettuna avoimen tieteen periaatteiden ja hyvän aineistonhallintatavan mukaisesti. Toimi näin: 

 

Toivotko neuvoa DASin laatimiseen? Ota yhteyttä: researchsupport-osc@jyu.fi.