Suomen Akatemian aineistonhallintasuunnitelmat

Tältä sivulta löydät tietoa Suomen Akatemian aineistonhallintasuunnitelmiin (Data management plan, DMP) liittyvästä prosessista sekä ohjeet Akatemian rahoituksen hakijoille ja rahoituksen saaneille.

Hakuvaiheessa

Akatemia edellyttää, että sen rahoittamat hankkeet sitoutuvat tutkimustuloksistaan laadittujen tieteellisten julkaisujen avoimeen saatavuuteen sekä hankkeessa tuotettujen tutkimusaineistojen avaamiseen. Aineistoilla voi kuitenkin perustelluista syistä olla erilaisia avoimuuden ja rajoitetun saatavuuden asteita kaikille täysin avoimesta salassa pidettävään. Lisäksi edellytetään julkaisujen ja aineistojen metatietojen avaamista eli julkaisemista. Jos itse aineistoa ei perustellusta syystä kuten tietosuojan tai immateriaalioikeuksien vuoksi voida julkaista, metatietojen julkaiseminen riittää. Näin julkaiset metatiedot JYUn JYX-julkaisuarkistossa (vaatii kirjautumisen JYU-tunnuksilla). 

Hakemuksen tutkimussuunnitelmassa kohdassa 4.3. "Avoin tiede” hakija laatii julkaisusuunnitelman, joka huomioi Akatemian avoimen saatavuuden edellytykset. Kohdassa kuvaillaan hyvin tiiviisti aineistojen hallinnan suunnitellut toimenpiteet:

1) Mihin tallennat keräämäsi ja tuottamasi aineistot hankkeen aikana.

  • Avainasemassa on turvallinen, vakaan palvelutarjoajan (Jyväskylän yliopisto, CSC jne.) hallinnoima palvelu
  • Esim. "Data will be stored in a secure cloud service provided and backed-up by JYU Digital Services

2) Miten huolehdit aineistoon liittyvistä laillisista ja eettisistä kysymyksistä kuten omistajuudesta, immateriaalioikeuksista ja tutkittavien tietosuojasta.

  •  Avainasemassa sopiminen ja mahdollisten hankalien kohtien ymmärtäminen ja ratkaiseminen
  • Esim. "University of JYU will own the data and all agreements will be done before commencing the research."

3) Missä aineisto tai sen julkaistavissa olevat osat tulevat olemaan saatavilla hankkeen päätyttyä. Jos hankkeessa ei kerätä tai tuoteta lainkaan tai osittain jatkokäyttöön soveltuvaa aineistoa, perustele tiiviisti, miksi aineistoa ei voida avata jatkokäyttöä varten.

  • Korosta kunnollista julkaisukanavaa datalle: tieneenalakohtainen tietoarkisto/repositorio tai Jyväskylän yliopiston oma JYX-arkisto, jotka täyttävät rahoittajan kriteerit löydettävälle ja saavutettavalle datalle. 

Yleisesti aineistohallinnan toimenpiteitä kuvailtaessa kannattaa yksityiskohtaisten toimien sijaan keskittyä viestimään, että ymmärtää aineistojen (tietoturvallisen) avoimuuden ja FAIR-periaatteiden merkityksen. FAIR-periaatteilla tarkoitetaan sen varmistamista, että aineisto on löydettävissä, saatavissa, yhteentoimivaa ja uudelleenkäytettävää. FAIR-periaatteet kattavat koko tutkimuksen elinkaaren aina aineiston järjestelmällisestä ja dokumentoidusta keruusta metatietojen ylläpitoon ja julkaisemiseen.

Akatemian ohje (ks. "1. Hakuvaiheessa")

Kysy lisää: researchsupport-osc@jyu.fi.

Myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen

JYUn Tutkimus- ja innovaatiopalvelut ottaa yhteyttä rahoituksen saajiin heti, kun Akatemia julkaisee tiedot. Tutkijalla on tässä vaiheessa kahdeksan viikkoa aikaa toimittaa varsinainen aineistonhallintasuunnitelma (data management, plan, DMP) Akatemian SARA-järjestelmään. Avoimen tiedon keskus järjestää työpajoja ja neuvontaa suunnitelman laatimisessa ja viimeistelyssä. Kun Avoimen tiedon keskus on tarkistanut ja kommentoinut DMP:n, tutkija toimittaa sen SARAan. Tämän jälkeen laitosjohtaja hyväksyy suunnitelman SARAn verkkoasioinnissa, jolloin hakijan hyväksyntä vahvistetaan. 

Konsortiohankkeet

Erillistä, omaa DMP:tä konsortion kullekin organisaatiolle ei tarvita, vaan yksi yhteinen suunnitelma riittää. Jos JYU toimii hankkeen koordinaattorina, huolehdi hyvissä ajoin ennen palautuspäivämäärää, että kumppaniesi edustajat ehtivät tarkistaa ja kommentoida niitä koskevat kohdat DMP:ssä. Jos JYU toimii hankepartnerina, pyydä suunnitelma vastaavasti hyvissä ajoin ennen palautuspäivämäärää Avoimen tiedon keskuksen kommentoitavaksi. 

Työkalut ja ohjeet aineistonhallintasuunnitelman laatimiseen

Suomen Akatemian DMP-pohja ja ohje (ks. "2. Myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen") 
JYUn organisaatiokohtaiset DMP-ohjeet 


Aikataulu ja DMP-neuvonnat keväällä 2023 

Akatemian syyshaun 2022 päätösten aikataulu päivittyy tänne. Avoimen tiedon keskus on sähköpostitse suoraan yhteydessä rahoituksen saajiin rahoituspäätöksen saapumispäivänä.