Historia, case

Best practices -esimerkki aineiston järjestämisestä ja dokumentoinnista suomen historian oppiaineessa. Esimerkki on julkaistu aineiston ja dokumentaation tekijä, FT Miia Kuhan (ORCID 0000-0002-1838-8272) ystävällisellä luvalla. Esimerkkitekstit on merkitty muodossa "<-->".

1. Hakemistopuu

" "


2. Aineistoyksikköjen sisällönkuvailut

Ks. Dokumentaatio-tiedostoon sisällytetyt kuvaukset ja selitykset (alla).


3. Dokumentaatio

Tämä Dokumentaatio.docx-tiedosto on luotu XX.XX.XXXX, laatinut: NIMI

SAATAVUUSTIEDOT

1. Aineiston käyttölisenssi, mahdolliset käytön rajoitukset:

2. Linkit julkaisuihin, jotka viittaavat aineistoon:

3. Jos osa aineistosta on julkaistu avoimesti verkossa, linkit aineistoon:

4. Aineiston viittausohje: 

AINEISTON KUVAUS

1. Aineiston yleiskuvaus

<Esimerkki: Tämä aineisto sisältää tietoja Viipurin hiippakunnan pappien vaimoista ja leskistä vuosina 1650–1710. Aineistoon sisältyy prosopografinen tietokanta Papinrouvat 1650–1710. Tietokanta on koottu julkaistujen matrikkeleiden pohjalta ja sitä täydennetään tutkimuksen aikana alkuperäislähteiden tiedoilla. Tietokanta muodostuu Excel-taulukoista, jotka sisältävät tietoa kaikista kirkkoherrojen ja kappalaisten puolisoista Viipurin hiippakunnassa kyseisellä aikakaudella. Lisäksi kansioihin on luotu jokaisen tutkimushenkilön eli yksittäisen papin vaimon tiedot sisältävälle aineistolle oma kansio, jos tutkimushenkilöstä on saatavilla lähdetietoja. Nämä kansiot sisältävät edelleen:

- tekstitiedoston, joka sisältää henkilöiden biografisia tietoja (.docx) sekä

- kyseiseen henkilöön liittyvien alkuperäislähteiden, pääasiassa tuomiokirjojen ja ruumissaarnojen transkriptioita (.docx-tiedostomuodossa).>

2. AINEISTOHAKEMISTON KUVAUS

<Esimerkki: Aineisto sijaitsee YY-nimisessä kansiossa XX:n JYU Nextcloud-kansiossa. Päähakemistossa omat pääkansionsa aineistolle (Aineisto), hallinnollisille asiakirjoille (Hallinnolliset_asiakirjat) sekä projektista syntyville julkaisuille (Julkaisut). Päähakemiston juuressa on lisäksi tämä Dokumentaatio-tiedosto. Aineisto-kansio sisältää seuraavat alakansiot: Taulukot_Papinrouvat, Tietokanta_Papinrouvat.>


ALAKANSIOIDEN JA TIEDOSTOJEN KUVAUS

ALAKANSIOT JA TIEDOSTOT: <Lista kaikista kansioista tai suppean aineiston kohdalla tiedostoista + lyhyt kuvaus jokaisesta, esim.:>

1. Taulukot_Papinrouvat-kansio:

 

Pohja-aineisto:


Papinrouvat_kaikki.xlsx

 

SISÄLTÖ: Taulukko sisältää 363 henkilöstä seuraavat tiedot: nimi, aviomiehen (tai aviomiesten) nimi ja asema, tieto mahdollisesta leskeksi jäämisestä, asuinpaikat, elinaika tai arvio, sekä kohta ”muuta”. 


MENETELMÄKUVAUS: Valinnan kriteerinä taulukkoon on 1) aiemman tutkimuksen pohjalta tieto vähintään etunimestä sekä patronyymistä tai sukunimestä ja 2) aviomies kirkkoherran tai kappalaisen virassa Viipurin hiippakunnassa aikavälillä 1650–1710 ja avioliitossa ainakin osittain näiden aikarajojen sisällä. Aiemmassa projektissa laatimani Viipurin hiippakunnan papit 1650–1710.xlsx-taulukko toimi lähtökohtana tämän taulukon laatimiseen. Tietokannasta otettiin yksi kirkkoherra tai kappalainen kerrallaan aakkosjärjestyksessä ja hänen puolisonsa lisättiin tähän taulukkoon aakkosjärjestyksessä. Jos papin puolisosta ei ollut mitään tietoa, poistin henkilön taulukosta. Poistin henkilön myös siinä tapauksessa, jos ainoastaan papin vaimon etu- tai sukunimi oli tiedossa. Jätin käsittelystä pois myös ne puolisot, joiden kanssa avioliitto oli solmittu vasta vuoden 1710 jälkeen. >

Suodatetut aineistotaulukot:

Papinrouvat_suppea.xlsx

SISÄLTÖ: Tiedostossa on 171 henkilön tiedot. Suodatuksen kriteerinä on ollut se, löytyykö kyseisestä henkilöstä kertovia alkuperäislähteitä.

 

Papinrouvat_suppea_kirkkoherrojen vaimot.xlsx

SISÄLTÖ: Tässä taulukossa on 128 henkilön tiedot. Tähän taulukkoon on suodatettu edellisestä niiden papinrouvien tiedot, jotka ovat olleet ainakin kerran naimisissa kirkkoherran kanssa, eli kappalaisten vaimot on poistettu. Tämä on tehty rajaussyistä sekä siksi, että kirkkoherrojen vaimoista löytyy tavallisesti laajemmin tietoa. Aineistoon on kuitenkin myöhemmin lisätty kappalaisten vaimoja, jos heistä löytyy poikkeuksellisen paljon tietoja .>

 

LÄHTEET: <Lisää lähdeluettelo.>

 

 

2. Tietokanta_Papinrouvat-kansio

SISÄLTÖ: Kansioon on luotu oma alakansio jokaiselle papin vaimolle, josta on saatavilla biografisia tietoja tai muita lähdetietoja eli niille kirkkoherrojen vaimoille, joiden nimi on Papinrouvat_suppea_kirkkoherrojen vaimot.xlsx-tiedostossa. Kansiot on nimetty sen henkilön nimellä, jonka tietoja ne sisältävät. Jokaisen papinrouvan kansio sisältää Nimi_biografia.docx-tiedoston, jonka tiedot on jäsennetty seuraavan matriisin mukaisesti: nimi, elinaika tai arvio, puoliso(t), puolison työura, asuinpaikkakunnat, vanhemmat, lapset, muut sukulaiset, tutkimustilanne, lähteet. Tiedosto sisältää kaikki säilyneet elämäkertatiedot kyseisestä papinrouvasta. Kansio sisältää lisäksi erillisinä tiedostoina jokaisen säilyneen lähteen transkription ja siihen liittyvät muistiinpanot. Jokaiselle dokumentille on siten oma erillinen tiedostonsa. LUEMINUT-tiedostot sisältävät tiedostonimissä käytettyjen lyhenteiden selitteet ja muuta mahdollista kontekstitietoa, jota tarvitaan taulukoiden ymmärtämiseksi. 

MENETELMÄKUVAUS: Käsin kirjoitettuina säilyneet oikeuden pöytäkirjat on transkriboitu sanasta sanaan säilyttämällä tekstin alkuperäinen kirjoitusasu. Painetuista ruumissaarnoista on tehty transkriptiot vain tarvittavin osin, pääosin ruumissaarnan lopusta löytyvästä Personalia-osiosta, jossa kuvataan vainajan elämänhistoriaa sekä kuolemaa. Tekstin ymmärtämisen apuvälineenä on käytetty Svenska Akademiens Ordbok (SAOB) -tietokantaa sekä muita tavanomaisia sanakirjoja ja vanhojen käsialojen oppaita sekä sanastoja. Transkriptiodokumentteihin sisältyy myös muistiinpanoja asiakirjan sisällöstä sekä kääntämisestä tarpeen mukaan. 

LÄHTEET: <Ks. kunkin alakansion Lähteet-luettelo.>