Historia, case

Best practices -esimerkki aineiston järjestämisestä ja dokumentoinnista suomen historian oppiaineessa. Esimerkki on julkaistu FT Miia Kuhan luvalla.

1. Hakemistopuu

" "


2. Aineistoyksikköjen sisällönkuvailut

Ks. Readme-tiedostoon sisällytetyt kuvaukset (alla). 


3. Readme-ohjeet

suomeksi

Tämä Dokumentaatio.docx-tiedosto on luotu XX.XX.XXXX, laatinut: NIMI
<Esimerkkitekstit kohostevärillä ja sulkeilla>

SAATAVUUSTIEDOT

1. Aineiston käyttölisenssi, mahdolliset käytön rajoitukset:

2. Linkit julkaisuihin, jotka viittaavat aineistoon:

3. Jos osa aineistosta on julkaistu avoimesti verkossa, linkit aineistoon:

4. Aineiston viittausohje:

AINEISTON KUVAUS

1. Aineiston yleiskuvaus

<Esim. Tämä aineisto sisältää tietoja Viipurin hiippakunnan pappien vaimoista ja leskistä vuosina 1650–1710. Aineistoon sisältyy prosopografinen tietokanta Papinrouvat 1650–1710. Tietokanta muodostuu Excel-taulukoista, jotka sisältävät tietoa kaikista kirkkoherrojen ja kappalaisten puolisoista Viipurin hiippakunnassa kyseisellä aikakaudella. Kansioihin on luotu jokaisen tutkimushenkilön eli yksittäisen papin vaimon tiedot sisältävälle aineistolle oma kansio, jos tutkimushenkilöstä on saatavilla lähdetietoja. Nämä kansiot sisältävät edelleen:

- tekstitiedoston, joka sisältää henkilöiden biografisia tietoja (.docx) sekä

- kyseiseen henkilöön liittyvien alkuperäislähteiden, pääasiassa tuomiokirjojen ja ruumissaarnojen, transkriptioita (.docx). >

2. AINEISTOHAKEMISTON KUVAUS

<Esim. Aineisto sijaitsee YY-nimisessä kansiossa XX:n JYU Nextcloud-kansiossa. Päähakemistossa omat pääkansionsa aineistolle (Aineisto), hallinnollisille asiakirjoille (Hallinnolliset_asiakirjat) sekä projektista syntyville julkaisuille (Julkaisut). Päähakemiston juuressa on lisäksi tämä Dokumentaatio-tiedosto. Aineisto-kansio sisältää seuraavat alakansiot: Taulukot_papinrouvat, Tietokanta_Papinrouvat.>


ALAKANSIOIDEN JA TIEDOSTOJEN KUVAUS

ALAKANSIOT JA TIEDOSTOT: <Lista kaikista kansioista tai suppean aineiston kohdalla tiedostoista + lyhyt kuvaus jokaisesta, esim.:>

1. Taulukot_Papinrouvat-kansio:

 

Pohja-aineisto:


Papinrouvat_kaikki.xlsx

 

SISÄLTÖ: Taulukko sisältää 363 henkilöstä seuraavat tiedot: nimi, aviomiehen (tai aviomiesten) nimi ja asema, tieto mahdollisesta leskeksi jäämisestä, asuinpaikat, elinaika tai arvio, sekä kohta ”muuta”. Valinnan kriteerinä taulukkoon on 1) aiemman tutkimuksen pohjalta varma tieto vähintään etunimestä sekä patronyymistä tai sukunimestä ja 2) aviomies kirkkoherran tai kappalaisen virassa Viipurin hiippakunnassa aikavälillä 1650–1710 ja avioliitossa ainakin osittain näiden aikarajojen sisällä.


MENETELMÄKUVAUS: Valinnan kriteerinä taulukkoon on 1) aiemman tutkimuksen pohjalta varma tieto vähintään etunimestä sekä patronyymistä tai sukunimestä ja 2) aviomies kirkkoherran tai kappalaisen virassa Viipurin hiippakunnassa aikavälillä 1650–1710 ja avioliitossa ainakin osittain näiden aikarajojen sisällä. Aiemmassa projektissa laatimani Viipurin hiippakunnan papit 1650–1710.xlsx-taulukko toimi lähtökohtana tämän taulukon laatimiseen. Tietokannasta otettiin yksi kirkkoherra tai kappalainen kerrallaan aakkosjärjestyksessä ja hänen puolisonsa lisättiin tähän taulukkoon aakkosjärjestyksessä. Jos papin puolisosta ei ollut mitään tietoa, poistin papin taulukosta, samoin toimin myös, jos ainoastaan papin vaimon etu- tai sukunimi oli tiedossa. Jätin käsittelystä pois myös ne puolisot, joiden kanssa avioliitto oli solmittu vasta vuoden 1710 jälkeen. >

Suodatetut aineistotaulukot:

Papinrouvat_suppea.xlsx

SISÄLTÖ: Tiedostossa on 171 henkilön tiedot. Suodatuksen kriteerinä on ollut se, löytyykö kyseisestä henkilöstä kertovia alkuperäislähteitä.

 

Papinrouvat_suppea_kirkkoherrojen vaimot.xlsx

SISÄLTÖ: Tässä taulukossa on 128 henkilön tiedot. Tähän taulukkoon on suodatettu edellisestä niiden papinrouvien tiedot, jotka ovat olleet ainakin kerran naimisissa kirkkoherran kanssa, eli kappalaisten vaimot on poistettu. >

 

LÄHTEET: <Lisää lähdeluettelo.>

 

 

2. Tietokanta_Papinrouvat-kansio

SISÄLTÖ: Kansioon on luotu oma alakansio jokaiselle papin vaimolle, josta on saatavilla biografisia tietoja tai muita lähdetietoja eli niille pappien vaimoille, joiden nimi on Papinrouvat_suppea_kirkkoherrojen vaimot_maaseutu.xlsx-tiedostossa. Kansiot on nimetty sen henkilön nimellä, jonka tietoja ne sisältävät. Jokaisen papinrouvan kansio sisältää Nimi_biografia.docx-tiedoston, jonka tiedot on jäsennetty seuraavan matriisin mukaisesti: nimi, puoliso(t), puolison työura, asuinpaikkakunnat, vanhemmat, lapset, muut sukulaiset, tutkimustilanne, lähteet. Tiedosto sisältää kaikki säilyneet elämäkertatiedot kyseisestä papinrouvasta. Kansio sisältää lisäksi erillisinä tiedostoina jokaisen säilyneen lähteen transkription ja siihen liittyvät muistiinpanot. Jokaiselle dokumentille on siten oma erillinen tiedostonsa.

MENETELMÄKUVAUS: Käsin kirjoitettuina säilyneet oikeuden pöytäkirjat on transkriboitu sanasta sanaan säilyttämällä tekstin alkuperäinen kirjoitusasu. Painetuista ruumissaarnoista on tehty transkriptiot vain tarvittavin osin, pääosin ruumissaarnan lopusta löytyvästä Personalia-osiosta, jossa kuvataan vainajan elämänhistoriaa sekä kuolemaa. Tekstin ymmärtämisen apuvälineenä on käytetty Svenska Akademiens Ordbok (SAOB) -tietokantaa sekä muita tavanomaisia sanakirjoja ja vanhojen käsialojen oppaita sekä sanastoja. Transkriptiodokumentteihin sisältyy myös muistiinpanoja asiakirjan sisällöstä sekä kääntämisestä tarpeen mukaan. Tietokannassa on huomioitu tuomiokirjatiedot vain siltä osin, kun mainintoja löytyy Helsingin yliopiston ylioppilasmatrikkelin viitetiedoista, monelta paikkakunnalta olisi varmasti mahdollista löytää lisää tuomiokirjatietoja selaamalla tuomiokirjoja tai jossain määrin myös paikallishistorioiden viitteiden perusteella.

LÄHTEET: <Ks kunkin alakansion Lähteet-luettelo.>

 

in English

 

THIS DOCUMENTATION.dox FILE WAS CREATED ON XXXX-XX-XX, CREATED BY: Name
<Example texts on highlighting and in brackets>

AVAILABILITY INFORMATION

1. Usage license and terms, possible usage restrictions:

2. Links to publications referring to the data:

3. If part of the data has been published open access online, links to the data:

4. How to cite the data:

DATA DESCRIPTION

5. GENERAL DESCRIPTION

<EXAMPLE: This dataset contains information about clergymen’s wives and widows in the diocese of Vyborg between 1650 and 1710. The dataset consists of a prosopographical database “Clergymen’s Wives 1650–1710”. The database consists of .xlxs spreadsheets containing information about the wives of all vicars and chaplains within the Vyborg diocese during the period. Biographical information about each studied person, i.e., clergyman’s wife, has been collected in individual separate folders, if source material exists of the person. These folders further contain:

- a text file containing biographical information about the person (.docx) and

- transcriptions of original sources, mainly church books and death sermons (.docx). >

6. DATA DIRECTORY DESCRIPTION

<EXAMPLE: Data is located in a folder titled XX in the personal Nextcoud directory of [data author]. Address: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

In the main directory, there are individual master folders for the data, administrational documents, and publications issued in the project. This DOCUMENTATION file is stored in the root of the main directory. The structure is as follows:

· Data

· Administration

· Publications

· DOCUMENTATION.

 

The Data folder contains the following subfolders:

· Tables_ClergymensWives

· Database_ClergymensWives


7. DESCRIPTION OF SUBFOLDERS AND FILES

SUBFOLDERS AND FILES: <A list of all the folders OR, if the directory is small, of files + a short description of each, EXAMPLE:

Tables_ClergymensWives folder:

 

7.1 Base data:


ClergymensWives_all.xlsx

 

CONTENTS: The table contains the following information about 363 individuals: name, name and status of husband, information about becoming a widow, places of living, lifespan or estimate, “Other information”.


METHOD DESCRIPTION: Criteria for selection in table are a certain knowledge of at least first name and patronym or surname, based on previous research, and 2) a husband serving as a vicar or chaplain in Vyborg diocese between 1650 and 1710, and married at least part of the time within this period.
In my earlier project I have compiled a database:

 

VicarsInVyborgDiocese_1650–1710.xlsx

 

which serves as a basis for creating this database.

 

Vicars were picked from the database in alphabetical order, and his spouse was added in this table in alphabetical order. If no information about the spouse was available, I excluded the vicar from the table. I also excluded the spouses married to the vicars only after 1710. >

7.2 Filtered data tables:

ClergymensWives_concise.xlsx

CONTENTS: There are information about 171 individuals in the file.

METHOD DESCRIPTION: A criterion for filtering was whether original sources were available about the individual.

 

ClergymensWives_concise_VicarsWives.xlsx

CONTENTS: This table contains information about 128 individuals who have been married to a vicar at least one time. Wives of chaplains have been excluded. >

 

SOURCES: <Add source listing>

 

8. Database_ClergymensWives folder

CONTENTS: In this folder, a separate subfolder has been created for each clergyman’s wife about whom biographical information is available. These individuals are listed in the ClergymensWives_concise_rural.xlsx file.

NAMING CONVENTION: The folders are named according to the person whose information they contain. The folder of each clergyman’s wife contains a file called

Name_biography.docx.

VARIABLES: Variables are organized in the following matrix:

name, 
spouse, 
occupation of spouse, 
places of living, 
parents, 
children,
other relatives,
phase of investigation in this research,
sources.

The file contains all remaining biographical information about the individual clergyman’s wife. In addition, the file contains in separate files a transctiption of each remaining source and associated notes. Each document has thus its own separate file.

METHOD DESCRIPTION: Hand-written documents have been transcribed verbatim maintaining the original writing form. Printed death sermons have been transcribed whenever necessary. The main section in the sermons to be selected for transcription are the Personalia section s depicting the life history and deathn of the deceased person. To understand the text, Svenska Akademiens Ordbok (SAOB) database was utilized. Transcription files contain notes about the content and transcription whenever they have been needed to ensure the understandability of the data.

SOURCES: <See the Sources section of each subfolder.>