Hakusanat

Googlettaessa olemme tottuneet siihen, että katsomme muutamia ensimmäisiä tuloksia, ja toivomme, että hakemamme löytyy saman tien. Joskus tieteellisessäkin tiedonhaussa voi käydä näin, mutta yleensä hakusanoja täytyy miettiä ja hakua suunnitella. Kuten edellisessä luvussa todettiin, hakusanoista kannattaa tehdä miellekartta tai lista. Näin pysyt paremmin kärryillä aiheesi käsitteistä ja niiden välisistä suhteista. Ideana on hahmottaa omaan aiheeseen liittyvää käsitteiden verkostoa. 

Onko käsitteilläsi synonyymejä? Voisiko asian ilmaista toisin? Huomaatko, että hakutuloksissa asiasta puhutaan eri käsitteillä? Kerää miellekarttaan tai listaan myös synonyymejä ja vaihtoehtoisia käsitteitä!

Hakusanoja miettiessä käytetään erilaisia apuvälineitä kuten

Sanakirjoista löydät erikieliset vastineet ja synonyymejä. MOT-sanakirjat ovat hyvä apuväline, josta löytyy esimerkiksi suomi-englanti- ja synonyymi- tai thesaurus-sanakirjoja. 

Asiasanastot puolestaan ovat sanastoja, joista löydät synonyymien lisäksi yläkäsitteitä, alakäsitteitä ja aiheeseen liittyviä käsitteitä. Tutustu esimerkiksi YSO-asiasanastoon, joka muun hyvän lisäksi sisältää erikieliset vastineet. Koska samasta asiasta voidaan puhua eri käsitteillä, tiedon kuvailemisen apuna käytetään standardoituja asiasanoja. Asiasanastoissa on käsitteet, joiden on sovittu edustavan jotakin asiaa. Tietokannoilla on usein omat asiasanastot, joissa on juuri sen tietokannan käyttämät asiasanat, ja joilla tietokannassa kuvaillaan artikkelien sisältöjä.

Kuvassa esimerkki siitä, kuinka hyödyntää YSOa hakusanojen ideoinnissa. Klikkaamalla vilkkuvia kuvakkeita saat lisätietoa. 


Click here to view the accessible version of this interactive content

Katso myös, mitä avainsanoja jo löytämissäsi lähteissä on. Tee alustavia hakuja: vastaavatko hakutulokset sitä, mitä olit etsimässä? Mitä avainsanoja hakutuloksen tiedoissa on? Käytetäänkö hakutuloksissa samasta asiasta myös muita termejä? Poimi nämä synonyymeiksi tai vaihtoehtoisiksi käsitteiksi.

Tee hakusanoista miellekartta tai jäsennelty lista, jota täydennät tutkimuksesi edetessä!

Keskeiset käsitteet 

Mieti, mitkä ovat aiheesi keskeisimmät käsitteet. Esimerkiksi jos aiheesi olisi korkeakouluopiskelijoiden ajanhallintataitojen vaikutus opiskelumenestykseen, mitkä voisivat olla keskeisiä käsitteitä? Aihetta kannattaa alkaa heti jäsentelemään. Listaa siis keskeiset käsitteet ja niiden synonyymit, esimerkiksi 

  • opiskelijat, students
  • university, higher education
  • time management skills
  • study success, success at studies

Kun jäsentelet aihettasi, on helpompi rakentaa loogisia hakulauseita, joissa otat mukaan käsitteiden synonyymit. 

Huomaa, että hakusanoja kannattaa kaivella myös ikään kuin aiheen pinnan alta. Mitä esimerkiksi opiskelumenestyksellä tarkemmin ottaen tarkoitetaan? Kannattaisiko hakusanoiksi lisätä myös oppimistulokset, arvosanat tai valmistuminen? Tällöin voisi löytyä artikkeli, jossa puhutaan menestyksekkäästä opiskelusta, vaikka esimerkiksi sanaa menestys ei käytettäisi.

Synonyymit ja vaihtoehtoiset käsitteet

Yhdestä asiasta voidaan usein puhua monella eri termillä. Erityisesti ihmistieteissä on tärkeää muistaa, että sanoilla on yleensä synonyymejä tai saman asian voisi ilmaista myös eri tavalla. Luonnontieteissä käsitteet ovat eksaktimpia, mutta myös luonnontietelijän on hyvä muistaa synonyymit.

Ylempänä tällä sivulla luetellut sanakirjat ja asiasanastot auttavat. Kannattaa myös pitää silmällä hakutuloksia, ja poimia niissä vastaantulevat synonyymit miellekarttaasi tai listaasi.

Thesaurus-tyyppiset synonyymisanakirjat listaavat synonyymejä. MOT-sanakirjat sisältävät esimerkiksi Oxford Thesaurus of English -sanakirjan. Esimerkiksi sport-sanalle löytyy sieltä synonyymit physical activity, physical exercise

MOT-sanakirjoista löytyy myös Finnish Synonyms -sanakirja, josta vaikkapa sukupuutto-sanalle löytyy synonyymi lajikuolema.

Kun haet, tietokanta etsii osumia. Saat hakutuloksiin ne artikkelit, joissa käyttämäsi hakusanat esiintyvät. Jotta saat tarpeeksi kattavia hakutuloksia, keskeisten käsitteiden synonyymit tulee ottaa mukaan hakuun. Jos hakisit liikkumiseen liittyvää aihetta, ja käyttäisit vain hakusanaa sport, jäisi turhaan pois hakutulokset, joissa sen sijaan on käytetty exercise tai physical activity -sanoja.

Jos käytät ChatGPT:tä, voit kokeilla, onko siitä apua hakusanojen ideoinnissa. Tekoälysovellukset kuten ChatGPT voivat auttaa aiheeseen tutustumisessa, kokonaisuuksien hahmottamisessa ja käsitteiden ideoinnissa. Huomaathan, että ChatGPT on kielimalli ja sen antamat vastaukset voivat sisältää epätarkkuuksia, eikä se esimerkiksi ymmärrä käsitteiden tieteenalakohtaisuutta. ChatGPT:stä voi olla apua esimerkiksi

  • Aiheen hahmottamiseen, kysymys esim. Millaisia epävarmuuksia yritystoimintaan liittyy
  • Avainkäsitteiden ideointiin, kysymys esim. Voisitko listata käsitteitä ja synonyymejä, jotka ovat keskeisiä aiheessa "yritystoiminnan epävarmuudet".

ChatGPT:n ja muiden tekoälysovellusten kohdalla tärkeää on tarkoituksenmukainen käyttö. ChatGPT ei ole faktapankki eikä Google. Se ei myöskään ole tieteellinen lähde. Sitä voi käyttää taustatukena ja voit saada siitä apua omaan ajattelutyöhösi.

ChatGPT ei sovellu valmiin tekstin tuottamiseen etkä voi sokeasti luottaa sen antamiin vastauksiin. Yliopiston ohjeessa kerrotaan yleisesti tekoälysovellusten käytöstä.

Miksi en löydä mitään?

Joskus hakusanoja joutuu työstämään vähän enemmän. Aiheesi voi olla sellainen, että hakusanat eivät ole ilmeisiä. Tällöin aihetta kannattaa tarkastella eri näkökulmista. Mistä on perimmiltään kysymys? Joskus tarvitset konkreettisemman lähestymistavan, joskus on hyvä yleistää. Aiheen käsitteiden pohtiminen saattaa viedä paljon aikaa.

Haun muokkaamisesta kerrotaan lisää myöhemmin.