Perustutkinto-opiskelijat

Tiedonhankinnan perusteet


Kirjastotuutoriin perustuva kurssi (1op), jolla opit kaiken tarvitsemasi tieteellisen tiedonhankinnan ja lähteiden hallinnan perusteista.

 

Lähteet talteen Zoterolla


Viitteidenhallinta käsipelillä on työlästä ajanhukkaa. Opettele parissa tunnissa, miten helpoiten teet sen Zotero-viitteidenhallinta-ohjelmalla. Opit myös, miten luot tekstinsisäiset viittaukset ja lähdeluettelon Word-ohjelmalla.

 

Aineistonhallinnan perusteet


Tutkimusaineistojen hallinta on osa tutkimusosaamistasi. Opettele verkkokurssilla (1op) tekemään tarvitsemasi aineistonhallinta-suunnitelma opinnäytettäsi varten.

 

Räätälöity ryhmäopetus


Varaa ryhmällesi työpaja tiedonhankinnan taitojen päivittämistä ja syventämistä varten. Graduntekijöiden kanssa työpajassa voidaan käsitellä myös tutkimusaineistojen hallinnan perusteita.

 

Henkilökohtainen ohjaus graduntekijöille


Jos tiedonhankinta tuottaa aina vain ongelmia, varaa itsellesi tai graduryhmälle noin tunnin pituinen ohjaus oman tieteenalasi informaatikolta.

 

Ohjeet ja opiskelumateriaalit


Selkeät oppimateriaalimme tukevat  tiedonhankinnassa, viitteiden hallinnassa ja aineistonhallinnassa.

 

Opintonsa aloittaville

Tavoitteet & sisältö suoritustavasta riippuen, esim.

 • Oppiaineelle räätälöity tiedonhankinnan opetus: suunnitelmallisen tieteellisen tiedonhankinnan perusteita

Taustamateriaalit: Kirjastonkäyttäjän abc (Koppa) ja Kirjastotuutori.

Tiedonhankinnan perusteet

"On outoa, ettei tätä kurssia suoriteta pakollisena!" blogiteksti LIB1THP-kurssin (1op) opiskelijapalautteesta.

1. Tiedonhankintasuunnitelema: Opettele tunnistamaan oma tutkimusorientaatiosi ja sen merkitys tutkimustiedonhankintaan. 2. Työstä hakutermit: Käytä aiheeseesi tutustumiseen ja siihen liittyvien käsitteiden analysointiin riittävästi aikaa. 3. Tutkimusmenetelmät ja -aineistot: Huomaa teoreettisen tutkimuskirjallisuuden ja tutkimusaineistojen välinen ero. 4. Tieteelliset tiedonlähteet: Opi tunnistamaan arkitiedon ja tieteellisen tiedon ero. 5. Merkitse oikein lähteet ja viitteet. 6. Hyvät tieteelliset käytännöt: Riittävät taidot tiedonhankinnassa ja -hallinnassa osana tieteellisiä viestintätaitoja ovat keskeinen avain siihen, että osaat toimia hyvien tieteellisten käytänteiden mukaisesti.

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • tuntee tieteellisen tiedonhankinnan perusteet
 • hahmottaa tiedonhankinnan merkityksen ja paikan akateemisessa toiminnassa
 • pystyy suunnitelmalliseen tiedonhankintaan tutkimuksen edellyttämällä tavalla
 • hahmottaa arkitiedon ja tutkimustiedon eroja ja niiden merkityksen aineistopohjaisessa kirjoittamisessa
 • osaa muuttaa aiheen käsitteiksi ja käsitteet edelleen hakutermeiksi
 • tietää, miten useat hakutermit yhdistetään
 • tuntee tieteenalansa julkaisukäytännöt
 • paikallistaa ja osaa tehdä hakuja julkaisukäytäntöjen mukaisissa keskeisissä tiedonlähteissä
 • paikallistaa tutkimusmenetelmiin ja valmiisiin tutkimusaineistoihin liittyviä tiedonlähteitä ja palveluja
 • tunnistaa itse kerättäviin tutkimusaineistoihin liittyvät lupamenettelyt ja käyttöoikeusperiaatteet
 • osaa arvioida ja muokata saamiaan hakutuloksia
 • pystyy päättämään tapansa tallentaa löytämänsä viitteet
 • ymmärtää lähdeviittausten ja tekijänoikeuksien merkityksen

Sisältö:
Kirjastotuutori

 • Tutustu aiheeseesi ja työstä hakutermit
 • Hae lähteet
 • Tallenna lähteet ja viittaa oikein

Kirjallisuus:
Kurssiaineistona Kirjastotuutori.

Suoritusajankohta:
Suositellaan suoritettavaksi ennen kandiseminaaria tai kandiseminaarin aikana, myös myöhemmin, esim. muualta tulleet maisteriohjelmalaiset.

Suoritusmahdollisuudet:
Verkko- tai monimuotokurssi. Osana esimerkiksi muuta tiede- ja viestintäosaamisen opetusta, mistä sovitaan tiedekunta- tai oppiainekohtaisesti opetusuunnitelmassa.
Jos opintojakso ei ole sinulle pakollinen, se on mahdollista suorittaa myös itsenäisenä kurssina Työelämäopintotarjottimen kautta syys-, kevät- ja kesälukukaudella, ilmoittautuminen Sisussa.

Vaihtoehtoisia suoritustapoja voidaan räätälöidä tiedekuntien ja oppiaineiden tarpeisiin.

Lähteet talteen Zoterolla

Tavoitteet:

Kurssin suoritettuaan osallistuja osaa:

 • tuoda viitteitä Zotero-viitteidenhallintaohjelman avulla yleisimmistä tietokannoista
 • muokata ja kansioida viitteitä
 • valita ja muuttaa viittaustyylin
 • luoda Word-tekstinkäsittelyohjelmassa tekstinsisäiset viittaukset ja valmiin lähdeluettelon

Sisältö:
Opetellaan käyttämään Zoteroa mukavien harjoitustehtävien avulla.

Suoritusajankohta:
Suositellaan suoritettavaksi ennen kandiseminaaria, myös myöhemmin, esim. muualta tulleet maisteriohjelmalaiset.

Suoritusmahdollisuudet:
Zotero on yhtenä aihealueena perustutkinto-opiskelijoiden tiedonhankintakoulutuksissa.
Lisäksi erillisiä kontakti- tai hybridikursseja noin kerran kuukaudessa. Aikataulut ja ilmoittautuminen henkilöstökoulutuskalenterissa, hae kurssin nimellä.

Lisätiedot: Matti Rajahonka

Aineistonhallinnan perusteet

1.png

Tavoitteet:

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa vastata seuraaviin kysymyksiin tutkimusaineistonsa osalta:

 • Millaiseen aineistoon tutkimuksesi perustuu? Millaista aineistoa keräät, tuotat tai käytät uudelleen?
 • Miten varmistat aineistosi yhtenäisyyden ja laadun?
 • Mitä eettisiä seikkoja aineistosi hallintaan sisältyy, esimerkiksi henkilötietojen käsittely?
 • Onko aineistosi käyttämiselle tai jakamiselle rajoituksia, esimerkiksi tekijänoikeudet tai käyttöoikeudet?
 • Miten dokumentoit ja kuvailet aineistosi niin, että se on muille ymmärrettävässä muodossa, ja aineiston käsittely on systemaattista ja sujuvaa?
 • Minne tallennat aineistosi, ja miten varmuuskopioit sen opinnäyteprosessisi aikana?
 • Kuinka suojattu aineistosi on?
 • Mikä osa aineistostasi voidaan julkaista ja arkistoida jatkokäyttöä varten, sekä aiotko tehdä niin?

Sisältö:
Kurssilla tutustutaan tarkemmin tutkimusaineistojen hallinnan perusteisiin osana vastuullista tiedettä ja ohjatusti tuotetaan asianmukainen aineistonhallintasuunnitelma omaa opinnäytettä varten.

Kirjallisuus:
Kurssiaineisto avoimilla sivuilla Tutkimusaineistojen hallinta.

Suoritusajankohta:
Suositellaan suoritettavaksi graduseminaarin yhteydessä.

Suoritusmahdollisuudet:
Verkkokurssi syys- ja kevätlukukaudella, ilmoittautuminen Sisussa.
Vaihtoehtoisia suoritustapoja voidaan räätälöidä tiedekuntien ja oppiaineiden tarpeisiin.

Lisätiedot: Tiia Puputti

Räätälöity ryhmäopetus

Kandityössä opiskelijalta edellytetään, että hän pystyy itsenäisesti hankkimaan ja analysoimaan tietoa valitsemastaan aiheesta. Suosittelemme kaikille kandityötä aloittaville LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet -kurssin suorittamista, ks. eri suoritustavat.

Osana kandi- ja maisteriseminaaria tarjoamme ryhmälle räätälöiden:

 • työpajamaisesti tiedonhankintataitojen päivittäminen ja syventäminen sekä aineistonhallinnan perusteita
 • oppimateriaalina Kirjastotuutori

Lisätiedot ja koulutustilaukset:

Kandeille lisäksi räätälöityä tiede- ja viestintäosaamisen koulutusta yhteistyössä Movin kanssa.

Henkilökohtainen ohjaus graduntekijöille

Henkilökohtainen tai graduryhmän ohjaus oman tieteenalan informaatikolta tai varauslomakkeen kautta.

 Oman tieteenalan informaatikon yhteystiedot

Lisätietoa koulutuksista ja ohjauksista saa oman tieteenalan informaatikolta:

Johanna Kinnunen: henkilöstökoulutukset, koulutusvastaava

Nina Kivinen: kielitieteet, taiteiden ja kulttuurin tutkimus

Katri Koskinen: historia ja KUMU:n alat, musiikin tutkimus

Henna-Riikka Pennanen: yhteiskuntatieteet ja filosofia

Tiia Puputti: kauppa- ja taloustieteet, viestintätieteet

Matti Rajahonka: informaatioteknologia, matemaattiset- ja luonnontieteet

Marjo Vallittu: liikunta- ja terveystieteet, tutkijakoulutukset, avoimet oppimateriaalit

Tytti Leppänen: kasvatustieteet ja psykologia