Käsiteanalyysi

Sanojen taustat ovat tärkeitä tieteellisessä tutkimuksessa. Ei voida olettaa, että kaikki ymmärtävät tietyn käsitteen samalla tavalla. Käsitteet tulee määritellä eli tutkijan tulee kertoa tiedeyhteisölle, mitä tietty käsite tarkoittaa hänen tutkimuksensa kontekstissa. Käsitteiden määrittely ja niiden välisten suhteiden analysointi on olennainen osa tieteellisen tiedon tuottamista.  

Käsiteanalyysillä tarkoitetaan tutkimuksen keskeisten käsitteiden ja niiden välisten suhteiden analysointia.

Esimerkiksi opinnäytteessä käsitteet tulee yleensä määritellä johdanto-osassa, jossa määrittelet myös tutkimuksesi teoreettisen taustan.

Eri tutkimusperinteissä voidaan puhua samasta asiasta eri käsitteillä. Tai sama käsite voi tarkoittaa eri asioita!  Joskus tutkija ikään kuin brändää tutkimansa aiheen käyttämällä siitä käsitettä, jota muut eivät ole käyttäneet.

Tee miellekartta tai lista!

Aloita oman aiheen käsitteiden tarkastelu miellekartan tai listan avulla. Näin jäsennät visuaalisesti ja hierarkkisesti erilaisia merkityksiä, mahdollisia synonyymejä sekä käsitteiden välisiä suhteita. Miellekartta tai lista on osa suunnitelmallista tiedonhankintaa, ja niitä työstetään tutkimuksen edetessä. Kun jäsennät aiheesi käsitteiksi ja synonyymeiksi ja listaat ne, ideoit samalla hakusanoja. Kaikkia ideoimiasi sanoja ei yleensä tarvita hakusanoiksi. 

Käsiteanalyysi voi olla myös laajempi teksti, jossa käytetään vähintään kahta lähdettä, joissa käsitettäsi on määritelty tai käytetty toisistaan poikkeavilla tavoilla. Opettelet käsiteanalyysin tekemistä erilaisilla tutkimustaitoihin liittyvillä kursseilla, kuten MOVIn tieteellisen kirjoittamisen kursseilla.