Avoimet oppimateriaalit: JYU-linjaus

Oppimateriaalien avoimuuden linjaus, Jyväskylän yliopisto

Johdanto

Oppimisen avoimuus tukee oppimisen ja opetuksen monimuotoisuutta sekä saavutettavuutta. Oppimiseen avoimuuteen liittyvät sekä avoimet oppimateriaalit että avoimet opetus- ja oppimiskäytännöt. Jyväskylän yliopisto on allekirjoittanut kansallisen Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen sekä siihen liittyvän osalinjauksen oppimisen ja oppimateriaalien avoimuudesta. Kansallinen linjaus noudattaa UNESCOn suositusta.

Avoimet oppimateriaalit tukevat oppijoiden osaamisen kehittämistä ja jatkuvaa oppimista. Niiden avulla pääsee helposti paitsi kertaamaan asioita, myös tutustumaan eri oppialoihin. Avoimet oppimateriaalit ovat monikäyttöisiä, saavutettavia ja usein myös helposti muokattavia, mikä tukee monipuolisesti oppimista. Oppijat voivat myös itse tuottaa oppimateriaalia ja tuoda siten esiin osaamistaan jo opintojen aikana verkostoituen.

Oppimateriaalien tekijät pystyvät halutessaan avaamaan oppimateriaalinsa ja tuomaan osaamistaan esiin niissä sekä tuottajina että vertaisarvioijina. Siten verkostoituminen ja yhteistyömahdollisuudet tehostuvat. Avoimet oppimateriaalit soveltuvat usein myös yhteiskunnalliseen vuorovaikuttamiseen. Muiden avaamien oppimateriaalien avulla on mahdollista tehostaa omaa opetustyötään ja saada uusia näkökulmia opetettavaan aiheeseen ja opetuskäytäntöihin.

Avoimet oppimateriaalit tukevat yliopiston koulutuksen ja tutkimuksen strategisia päämääriä, kuten jatkuvaa oppimista, laadukasta opetusta sekä omaleimaista toimintakulttuuria. Oppimateriaalien avaamisella tuemme opiskelijoidemme tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia oppimiseen ja oman osaamisen kehittämiseen, edistämme yliopiston koulutustarjonnan vetovoimaa sekä vahvistamme opetuksen arvostusta ja sen laadun jatkuvaa kehittämistä.

Myös JYULearn-konsepti tukee oppimateriaalien avaamista. JYULearnin ideana on edistää oppimisen monipaikkaisuutta sekä osallistaa yliopistoyhteisö pedagogisesti ja digitaalisesti tarkoituksenmukaisten opetuksen käytänteiden kehittämiseen.

Oppimateriaalien avoimuuden periaate toteuttaa niin ikään käynnissä olevan Digivisio 2030 -hankkeen tavoitteita. Tulevaisuuden oppimisen ekosysteemissä keskeisessä roolissa ovat toimivat digitaaliset palvelut, elinikäinen ja joustava oppiminen yli korkeakoulurajojen sekä avoin kurssitarjonta.

Jyväskylän yliopisto

 1. Suosittelee Jyväskylän yliopiston tutkijoille, opettajille, muulle henkilöstölle ja opiskelijoille oppimateriaalien avaamista ja tukee strategisilla toimilla avoimuuteen tähtääviä opetus- ja oppimiskäytänteitä.
 2. Edellyttää avointen oppimateriaalien ja erilaisten avointen digitaalisten sisältöjen osalta saavutettavuuden vaatimusten noudattamista.
 3. Luo edellytykset sille, että opetuksen ja opetusmateriaalien tekijällä (materiaalia tuottava henkilö) on riittävä osaaminen mm. tekijänoikeuksista ja tietosuojasta. Tekijän vastuulla on huolehtia, että hän noudattaa Jyväskylän yliopiston tekijänoikeus- ja tietosuojaohjeita (ohjeet yliopiston intrassa) ja hänellä on tarvittavat oikeudet materiaalin avaamiseen.
 4. Edellyttää kaikkien tekijänoikeudellisesti merkittävällä panoksella oppimateriaalin tekemiseen osallistuneiden huomioimista, myös opiskelijoiden. Tekijänoikeudet kuuluvat materiaalin tekijälle/tekijöille, ellei toisin ole sovittu. Yhteistekijyydestä on suositeltavaa sopia etukäteen. Yliopisto tarjoaa valmiita sopimusmalleja.
 5. Suosittelee lisensoimaan avoimet oppimateriaalit Creative Commons -lisensseillä.
 6. Suosittelee käyttämään avoimissa oppimateriaaleissa tekijän yksilöivää ORCID-tunnistetta.
 7. Suosittelee avointen oppimateriaalien metatietojen tallentamista joko kansalliseen Avointen oppimateriaalien kirjastoon (aoe) tai Jyväskylän yliopiston julkaisuarkisto JYXiin riippumatta siitä, minne itse materiaali on tallennettu. Metatietoihin lisätään linkki materiaaliin, jos oppimateriaalia ei voi kokonaisuudessaan tallentaa Avointen oppimateriaalien kirjastoon tai JYXiin.
 8. Suosittelee avointen oppimateriaalien eri muodoille näkyvyyden, löydettävyyden ja käytettävyyden kannalta soveltuvinta tallennusalustaa. Suositeltava vaihtoehto on kansallinen aoe.
 9. Kannustaa hyödyntämään opetuksessa ja kurssimateriaaleina olemassa olevia, laadukkaita avoimia oppimateriaaleja.
 10. Edistää laadukkaiden oppimateriaalien tuottamisen ja avaamisen huomioimista osana meritoitumista.
 11. Kannustaa oppimateriaalien tuottajia toimimaan toistensa mentoreina ja vertaisarvioijina.
 12. Tukee avointen oppimisympäristöjen käyttöä ja saavutettavien, laadukkaiden avointen oppimateriaalien tuottamista ja oppimateriaalien käyttöä Jyväskylän yliopistolla käytössä olevilla alustoilla.

Oppimateriaalien avoimuuden linjaukseen liittyy ohjeistus, muun muassa soveltamisohjeita oppimateriaalien tuottajille.

Linjauksessa käytetty terminologia

Avoimet oppimateriaalit (Open Educational Resources)

Avoimet oppimateriaalit ovat avoimeksi saatettuja oppi- ja opetusmateriaaleja ja oppimiseen tarkoitettua informaatiota. Ne ovat monimuotoisia, esimerkiksi tekstiaineistoja, audiovisuaalisia materiaaleja tai pelejä. Ne on luovutettu avoimesti käytettäväksi oppimateriaalin tekijän ja yliopiston väliseen sopimukseen perustuen (esim. MOOC-kurssit) tai lisensoitu avoimella lisenssillä kuten esimerkiksi Creative Commons. Toisinaan oppimateriaali ei ole tekijänoikeudella suojattua tai suoja-aika on päättynyt, ja se on kaikkien vapaasti hyödynnettävissä (public domain).

Avoimiin oppimateriaaleihin on oikeus päästä maksutta sekä käyttää ja soveltaa niitä uusissa yhteyksissä. Lisenssiehtojen niin salliessa niitä voi myös muokata ja jakaa lisenssiehtojen mukaisesti.

Avoimet oppimis- ja opetuskäytännöt (Open Educational Practices)

Avoimet oppimis- ja opetuskäytännöt tekevät oppimisesta jaettavaa ja mahdollistavat sen jatkokehityksen. Käytänteitä ovat esimerkiksi opetustarjonnan avaaminen suurelle yleisölle, vertaisoppiminen sekä opetukseen liittyvien aineistojen avaaminen.

Avoin oppiminen (Open Education)

Avoin oppiminen avaa oppimaan pääsyä ja suurelle yleisölle ja madaltaa oppimisen esteitä. Se monipuolistaa oppimisen, opetuksen, sekä tiedon luomisen, yhteiskehittämisen ja jakamisen mahdollisuuksia. Se tapahtuu usein digitaalista teknologiaa hyödyntäen ja yhdistää muodollisen ja vapaamuotoisen oppimisen keinoja.

MOOC (Massive Open Online Course)

MOOC-kurssit ovat avoimia ja maksuttomia verkkokursseja.

Vertaisarviointi

Avointen oppimateriaalien vertaisarvioinnilla tarkoitetaan tässä linjauksessa sekä oppimateriaalien kommentointia AOE:ssa että kollegoiden mentorointia arjessa, opetuksia suunnitellessa.