Perustutkinto-opiskelijat

Tiedonhankinnan perusteet


Kirjastotuutoriin perustuva verkkokurssi (1op), jolla opit kaiken tarvitsemasi tieteellisen tiedonhankinnan ja lähteiden hallinnan perusteista.

 

Lähteet talteen Zoterolla (siirtyminen pois Refworksista)


Viitteidenhallinta käsipelillä on työlästä ajanhukkaa. Opettele parissa tunnissa, miten helpoiten teet sen Zotero-viitteidenhallinta-ohjelmalla. Ja miten luot tekstinsisäiset viittaukset ja lähdeluettelon Word-ohjelmalla.

 

Aineistonhallinnan perusteet


Tutkimusaineistojen hallinta on osa tutkimusosaamistasi. Opettele verkkokurssilla (1op) tekemään tarvitsemasi aineistonhallinta-suunnitelma opinnäytettäsi varten.

 

Räätälöity ryhmäopetus


Varaa ryhmällesi työpaja tiedonhankinnan taitojen päivittämistä ja syventämistä varten. Graduntekijöiden kanssa työpajassa voidaan käsitellä myös tutkimusaineistojen hallinnan perusteita.

 

Henkilökohtainen ohjaus graduntekijöille


Jos aina vaan on ongelmia, varaa henkilökohtainen tai graduryhmän noin tunnin pituinen ohjaus oman tieteenalasi informaatikolta.

 

Opintonsa aloittaville

Tavoitteet & sisältö suoritustavasta riippuen, esim.

 • Oppiaineelle räätälöity tiedonhankinnan opetus: suunnitelmallisen tieteellisen tiedonhankinnan perusteita

Taustamateriaalit: Kirjastonkäyttäjän abc (Koppa) ja Kirjastotuutori (Koppa).

Tiedonhankinnan perusteet

"On outoa, ettei tätä kurssia suoriteta pakollisena!" blogiteksti LIB1THP-verkkokurssin (1op) opiskelijapalautteesta.

1. Tiedonhankintasuunnitelema: Opettele tunnistamaan oma tutkimusorientaatiosi ja sen merkitys tutkimustiedonhankintaan. 2. Työstä hakutermit: Käytä aiheeseesi tutustumiseen ja siihen liittyvien käsitteiden analysointiin riittävästi aikaa. 3. Tutkimusmenetelmät ja -aineistot: Huomaa teoreettisen tutkimuskirjallisuuden ja tutkimusaineistojen välinen ero. 4. Tieteelliset tiedonlähteet: Opi tunnistamaan arkitiedon ja tieteellisen tiedon ero. 5. Merkitse oikein lähteet ja viitteet. 6. Hyvät tieteelliset käytännöt: Riittävät taidot tiedonhankinnassa ja -hallinnassa osana tieteellisiä viestintätaitoja ovat keskeinen avain siihen, että osaat toimia hyvien tieteellisten käytänteiden mukaisesti.

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • tuntee tieteellisen tiedonhankinnan perusteet
 • hahmottaa tiedonhankinnan merkityksen ja paikan akateemisessa toiminnassa
 • pystyy suunnitelmalliseen tiedonhankintaan tutkimuksen edellyttämällä tavalla
 • hahmottaa arkitiedon ja tutkimustiedon eroja ja niiden merkityksen aineistopohjaisessa kirjoittamisessa
 • osaa muuttaa aiheen käsitteiksi ja käsitteet edelleen hakutermeiksi
 • tietää, miten useat hakutermit yhdistetään
 • tuntee tieteenalansa julkaisukäytännöt
 • paikallistaa ja osaa tehdä hakuja julkaisukäytäntöjen mukaisissa keskeisissä tiedonlähteissä
 • paikallistaa tutkimusmenetelmiin ja valmiisiin tutkimusaineistoihin liittyviä tiedonlähteitä ja palveluja
 • tunnistaa itse kerättäviin tutkimusaineistoihin liittyvät lupamenettelyt ja käyttöoikeusperiaatteet
 • osaa arvioida ja muokata saamiaan hakutuloksia
 • pystyy päättämään tapansa tallentaa löytämänsä viitteet
 • ymmärtää lähdeviittausten ja tekijänoikeuksien merkityksen

Sisältö:
Kirjastotuutori

 • Tutustu aiheeseesi ja työstä hakutermit
 • Hae lähteet
 • Tallenna lähteet ja viittaa oikein

Kirjallisuus:
Kurssiaineistona Kirjastotuutori Kopan avoimilla sivuilla kirjaston osuudessa.

Suoritusajankohta:
Suositellaan suoritettavaksi ennen kandiseminaaria tai kandiseminaarin aikana, myös myöhemmin, esim. muualta tulleet maisteriohjelmalaiset.

Suoritusmahdollisuudet:
Verkkokurssi. Osana esimerkiksi muuta tiede- ja viestintäosaamisen opetusta, sovitaan tiedekunta- tai oppiainekohtaisesti.
Mahdollista suorittaa myös itsenäisenä kurssina Työelämäopintotarjottimen kautta syys-, kevät- ja kesälukukaudella, ilmoittautuminen Sisussa.

Vaihtoehtoisia suoritustapoja voidaan räätälöidä tiedekuntien ja oppiaineiden tarpeisiin.

Lähteet talteen Zoterolla (siirtyminen pois Refworksista)

HUOM!: Jyväskylän yliopiston Refworks-sopimus päättyy 31.12.2021. Syksyn yleiset Refworks-koulutukset vaihtuvat Zotero-koulutuksiin, ja niissä ohjeistetaan myös viitetietojen siirtoon. Lisätietoja kirjaston uutispalstalla.

Tavoitteet:

Kurssin suoritettuaan osallistuja osaa:

 • tuoda viitteitä Zotero-viitteidenhallintaohjelman avulla yleisimmistä tietokannoista
 • muokata ja kansioida viitteitä
 • valita ja muuttaa viittaustyylin
 • luoda Word-tekstinkäsittelyohjelmassa tekstinsisäiset viittaukset ja valmiin lähdeluettelon

Sisältö:
Opetellaan käyttämään Zoteroa mukavien harjoitustehtävien avulla.

Suoritusajankohta:
Suositellaan suoritettavaksi ennen kandiseminaaria, myös myöhemmin, esim. muualta tulleet maisteriohjelmalaiset.

Suoritusmahdollisuudet:
Zotero on yhtenä aihealueena perustutkinto-opiskelijoiden tiedonhankintakoulutuksissa.
Lisäksi erillisiä kontakti- tai hybridikursseja noin kerran kuukaudessa. Aikataulut ja ilmoittautuminen henkilöstökoulutuskalenterissa, hae kurssin nimellä.

Lisätiedot: Matti Rajahonka

Aineistonhallinnan perusteet

Ennen tutkimusaineistojen keräämistä ja tuottamista: Tutkimus-, tiedonhankinta- ja aineistonhallintasuunnitelmat. Aineistonhallintasuunnitelmassa osat: aineiston kuvailu ja laadun varmistaminen, aineistoon liittyvät oikeudet sekä henkilötiedot ja tekijänoikeudet. Tutkimusaineiston keräämisen ja tuottamisen aikana aineistonhallintasuunnitelman osat: aineiston dokumentointi, metatietojen tuottaminen sekä aineiston järjestelmällinen ja suojattu säilytys opinnäyteprosessin aikana. Opinnäyteprosessin päättyessä: aineiston julkaiseminen ja arkistointi.

Tavoitteet:

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa vastata seuraaviin kysymyksiin tutkimusaineistonsa osalta:

 • Millaiseen aineistoon tutkimuksesi perustuu? Millaista aineistoa keräät, tuotat tai käytät uudelleen?
 • Miten varmistat aineistosi yhtenäisyyden ja laadun?
 • Mitä eettisiä seikkoja aineistosi hallintaan sisältyy, esimerkiksi henkilötietojen käsittely?
 • Onko aineistosi käyttämiselle tai jakamiselle rajoituksia, esimerkiksi tekijänoikeudet tai käyttöoikeudet?
 • Miten dokumentoit ja kuvailet aineistosi niin, että se on muille ymmärrettävässä muodossa, ja aineiston käsittely on systemaattista ja sujuvaa?
 • Minne tallennat aineistosi, ja miten varmuuskopioit sen opinnäyteprosessisi aikana?
 • Kuinka suojattu aineistosi on?
 • Mikä osa aineistostasi voidaan julkaista ja arkistoida jatkokäyttöä varten, sekä aiotko tehdä niin?

Sisältö:
Kurssilla tutustutaan tarkemmin tutkimusaineistojen hallinnan perusteisiin osana vastuullista tiedettä ja ohjatusti tuotetaan asianmukainen aineistonhallintasuunnitelma omaa opinnäytettä varten.

Kirjallisuus:
Kurssiaineisto Moodlessa, myös Kopan avoimilla sivuilla kirjaston osuudessa: Tutkimusaineistojen hallinta.

Suoritusajankohta:
Suositellaan suoritettavaksi graduseminaarin yhteydessä.

Suoritusmahdollisuudet:
Verkkokurssi syys- ja kevätlukukaudella, ilmoittautuminen Sisussa.
Vaihtoehtoisia suoritustapoja voidaan räätälöidä tiedekuntien ja oppiaineiden tarpeisiin.

Lisätiedot: Johanna Kinnunen

Räätälöity ryhmäopetus

Kandityössä opiskelijalta edellytetään, että hän pystyy itsenäisesti hankkimaan ja analysoimaan tietoa valitsemastaan aiheesta. Suosittelemme kaikille kandityötä aloittaville LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet -kurssin suorittamista, ks. eri suoritustavat.

Osana kandi- ja maisteriseminaaria tarjoamme ryhmälle räätälöiden:

 • työpajamaisesti tiedonhankintataitojen päivittäminen ja syventäminen sekä aineistonhallinnan perusteita
 • oppimateriaalina Kirjastotuutori (Koppa)

Lisätiedot ja koulutustilaukset:

Kandeille lisäksi räätälöityä tiede- ja viestintäosaamisen koulutusta yhteistyössä Movin kanssa.

Henkilökohtainen ohjaus graduntekijöille

Henkilökohtainen tai graduryhmän ohjaus oman tieteenalan informaatikolta tai varauslomakkeen kautta.

 Oman tieteenalan informaatikon yhteystiedot

Lisätietoa koulutuksista ja ohjauksista saa oman tieteenalan informaatikolta:

Johanna Kinnunen: yhteiskuntatieteet ja filosofia

Nina Kivinen: kielitieteet, taiteiden ja kulttuurin tutkimus

Katri Koskinen: historia ja etnologia, musiikin tutkimus

Tiia Puputti: kauppa- ja taloustieteet, viestintätieteet

Matti Rajahonka: informaatioteknologia, matemaattiset- ja luonnontieteet

Marjo Vallittu: liikunta- ja terveystieteet, tutkijakoulutukset, avoimet oppimateriaalit

Aira Välikangas: kasvatustieteet ja psykologia