Jyväskylän yliopiston julkaisuperiaatteet

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

JYUn julkaisuperiaatteiden tarkoitus

Julkaisuperiaatteet linjaavat julkaisutoimintaa Jyväskylän yliopistossa (JYU). Tämä auttaa tutkijoita ja opinnäytteiden tekijöitä tutkimustyönsä tulosten tai opinnäytteiden julkaisemisessa.

Toiseksi määritellään JYU:n oman julkaisutuotannon tavoitteet ja julkaisuprosessin vaiheet. Tarkoituksena on luoda yliopiston omaan kustannustoimintaan suunnitelmallisuutta, laadukkuutta ja tehokkuutta, ja samalla lisätä julkaisemisen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.

Julkaisutoimintaan liittyvät yleiset linjaukset JYUssa

Tieteellisen julkaisemisen periaatteet

Tutkimustulosten julkaiseminen tavalla tai toisella on oleellinen osa tutkimuksen tekemisen prosessia. Se mahdollistaa löydösten saattamisen tiedeyhteisön arvioitavaksi mutta myös tieteellisen tiedon levittämisen laajemmin yhteiskuntaan, tieteellisen ja yhteiskunnallisen keskustelun monipuolistamisen sekä tutkimukseen perustuvan opetuksen. Tutkimustulosten julkaiseminen tuo näkyvyyttä sekä tutkijalle että yliopistolle.

Jyväskylän yliopistossa tehdyn tutkimuksen tulokset julkaistaan laadultaan ja vaikuttavuudeltaan tutkijan, tutkimusryhmän tai laitoksen parhaaksi katsomassa julkaisukanavassa. Julkaisutoiminnan tavoitteena on edistää tieteen kehittymistä, avoimuutta ja hyvää tieteellistä käytäntöä. Julkaisut tuotetaan tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen. Julkaisemisen eettisiä kysymyksiä linjaavat Jyväskylän yliopiston julkaisueettiset periaatteetTutkimusprosessit ovat läpinäkyviä ja luotettavia. JYU:n strategian mukaisesti erityinen huomio tulee kiinnittää tutkimuksen laatuun ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen.

Tieteen avoimuus

Jyväskylän yliopisto edistää strategiansa mukaisesti vastuullista ja avointa tiedettä ja tutkimusta. Tavoitteena on tutkimustulosten, tutkimusdatan sekä tutkimuksessa käytettyjen menetelmien avaaminen. Jyväskylän yliopisto noudattaa avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisia ja kansainvälisiä periaatteita ja on sitoutunut Avoimen tieteen kansallisen julistuksen edistämiseen.

Jyväskylän yliopisto
 
 • edellyttää kaikkien tutkimusjulkaisujen rinnakkaistallentamista yliopiston julkaisuarkistoon.
 • rohkaisee ja kannustaa julkaisemaan avoimissa julkaisusarjoissa niillä tieteenaloilla, joilla arvostettuja avoimia sarjoja on.
 • ei suosittele artikkelien ostamista avoimeksi tilausmaksullisiin lehtiin (hybridimalli), poikkeuksena sopimukset, jotka mahdollistavat hybridilehdissä julkaisemisen ilman erillisiä artikkelikohtaisia APC-maksuja.
 • kannustaa tutkijoita neuvottelemaan julkaisijan kanssa rinnakkaistallennus- ja muista julkaisun käyttöoikeuksista, mikäli julkaisijalla ei ole olemassa jatkokäyttöön oikeuttavaa selkeää linjausta. JYU ei suosittele julkaisemista sellaisissa julkaisuissa, joiden julkaisija ei neuvotteluista huolimatta anna lupaa rinnakkaistallentamiseen.
 • kannustaa tutkijoita jakamaan tutkimustyönsä tuloksia avoimesti ja lähettämään artikkelikopioita niitä pyytäville aina kun siihen ei ole erityistä lainsäädännöllistä tai sopimuksellista estettä.

Julkaisemisen kustannukset ovat tutkimusrahoittajien yleisesti hyväksymiä kustannuksia, ja ne tulee aina sisällyttää rahoitushakemukseen. Erityisesti asia tulee ottaa huomioon niiden rahoittajien osalta, jotka ovat sitoutuneet Plan S -periaatteisiin. Muussa tapauksessa julkaisumaksuja voidaan maksaa laitoksen varoista. Avoimen tiedon keskus auttaa tutkijoita kaikissa avoimeen julkaisemiseen liittyvissä kysymyksissä.

Julkaisemisen kustannuksia seurataan yliopistossa jatkuvasti, ja seurannan perusteella kehitetään mekanismeja, jotka lisäävät kustannusten läpinäkyvyyttä ja helpottavat yksittäisten tutkijoiden työtä. Jyväskylän yliopiston julkaisujen avoimuutta seurataan järjestelmällisesti, ja raportoitujen julkaisujen avoimuustiedot ovat selattavissa kansallisissa Tiedejatutkimus.fi -palvelussa sekä JUULI-portaalissa.

Julkaiseminen Jyväskylän yliopiston affiliaatiolla

JYU voidaan merkitä julkaisuun affiliaatioksi, kun julkaisu perustuu henkilön Jyväskylän yliopistossa tekemään tutkimus- tai oleellisesti siihen tai yliopiston toimintaan liittyvään asiantuntijatyöhön. Harrastus-, järjestö- tai liiketoimintaan, aatteelliseen, uskonnolliseen tai poliittiseen toimintaan tai markkinointiviestintään liittyviä julkaisuja, jotka eivät perustu kirjoittajan tutkimustoimintaan, ei sisällytetä yliopiston julkaisutietoihin.

Jyväskylän yliopiston julkaisutietojen tallennuksessa, ylläpidossa ja esittämisessä noudatetaan yliopistojen yhteistyössä ylläpitämän tiedonkeruukäsikirjan (KOTA-käsikirja) ohjeistuksia. Julkaisutietojen tallentaminen yliopiston tutkimustietojärjestelmään koskee tutkimus- ja kehittämistoiminnan seurannan kannalta merkittäviä julkaisuja. Tutkijan vastuulla on seurata, että omat julkaisut löytyvät tutkimustietojärjestelmästä.

Julkaisut kirjataan sille korkeakoululle, missä julkaisutoimintaan liittyvä tutkimustyö on pääasiallisesti tehty, vaikka tutkija olisi siirtynyt toiseen organisaatioon ennen julkaisun ilmestymistä. Yhteys korkeakouluun todetaan ensisijaisesti tekijän julkaisussa mainitseman affiliaation perusteella. Mikäli julkaisussa ei mainita affiliaatiota, sovelletaan 6 kuukauden siirtymäaikaa. Tällöin uuden työsuhteen ensimmäisen 6 kuukauden aikana ilmestyneet artikkelit katsotaan olevan tulosta tutkijan työstä aiemmassa organisaatiossa.

Jos julkaisu halutaan kirjattavaksi yliopiston tutkimustietojärjestelmään,

 • julkaisun tulee olla julkisesti kenen tahansa saatavilla,
 • julkaisukanavalla tulee olla tekijästä riippumaton toimituskunta tai julkaisija, joka päättää julkaisukanavalla julkaistavista julkaisuista,
 • julkaisua ei ole aikaisemmin julkaistu tiedonkeruussa raportoitavassa muodossa.

Edellä mainitut määritelmät koskevat tieteellisiä, ammatillisia ja yleistajuisia julkaisuja, myös pelkästään elektronisessa muodossa jaettuja dokumentteja (esim. verkkolehdet, verkkojulkaisualustat).

Julkaisujen tekijyyteen liittyvät linjaukset löytyvät Jyväskylän yliopiston julkaisueettisistä periaatteista.

Jyväskylän yliopiston julkaisutietoihin sisällytetään seuraavien yliopistoyhteisöön kuuluvien henkilöiden JYU:ssa tekemään tutkimustyöhön liittyvät julkaisut:

 • yliopistoon palvelussuhteessa julkaisua koskevan tutkimus- ja kirjoitustyön aikana olevat henkilöt,
 • julkaisua koskevan tutkimus- ja kirjoitustyön aikana yliopistossa työskennelleet, väitelleet apurahatutkijat
 • yliopiston jatko-opiskelijat, joilla on aktiivinen jatko-opiskeluoikeus (kts. tutkintosääntö).
 • Yliopiston jatko-opiskelijoiden kohdalla julkaisut kirjataan niiltä jatko-opiskelijoilta, jotka a) osallistuvat aktiivisesti jatkotutkinto-opetukseen ja b) ovat saaneet säännöllistä apurahaa vähintään kuusi yhtäjaksoista kuukautta.
 • yliopiston tutkimushankkeeseen työpanoksensa antaneet dosentit ja/tai muut ulkopuoliset asiantuntijat
 • yliopiston emerita/emeritus -professorit ja -tutkijat.

Palvelussuhteen ulkopuolella työskenteleviltä tai ilman aktiivista jatko-opiskeluoikeutta olevilta edellytetään solmittua erillistä tutkimustyöhön liittyvää sopimusta (esim. Sopimus tutkimuksen tekemisestä Jyväskylän yliopiston tiloissa ja laitteilla.) Tutkimustietojärjestelmään kirjattavien julkaisujen tulee pohjautua tekijöiden Jyväskylän yliopistossa tekemään tutkimustyöhön.

Tutkijaliikkuvuuden vuoksi julkaistavia tuloksia saattaa kertyä useassa eri yliopistossa. Julkaisu saatetaan kirjoittaa vasta kun työsuhde työnantajaan, jossa pääasiallinen tutkimustyö tehtiin, on päättynyt. Jyväskylän yliopistoon tulevan tai yliopistosta lähtevän tutkijan on siten varmistettava, että hänen julkaisunsa kirjataan siinä yliopistossa, jossa tutkimustyö on tehty. Julkaisuprosessissa on syytä huolehtia siitä, että julkaisussa yhteys yliopistoon (affiliaatio) tulee mainittua.

Vierailevien tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden julkaisuja ei sisällytetä Jyväskylän yliopiston julkaisutietoihin, ellei julkaisussa ole kirjoittajana myös JYU:n henkilökuntaan kuuluvia.

Perustutkinto-opiskelijoiden julkaisuja ei sisällytetä Jyväskylän yliopiston julkaisutietoihin tutkimustietojärjestelmään. Perustutkinto-opiskelija voi julkaisussaan käyttää JYU:n affiliaatiota julkaistessaan artikkelin osana tutkimusryhmää tai julkaistessaan omaan JYUssa ohjattuun maisterintutkielmaansa liittyvän julkaisun. Mikäli opiskelija jatkaa tohtoriopintoihin Jyväskylän yliopistossa, voidaan hänen julkaisutietojaan myös täydentää ennen opintojen alkua tehdyillä julkaisuilla.

Kaikkia tutkimustoiminnasta syntyviä julkaisuja ei tallenneta tutkimustietojärjestelmä Converikseen, kuten tutkijoiden esitelmiä, postereita, abstrakteja tai esimerkiksi tapahtumissa tai sähköisessä mediassa esiteltyjä tutkimukseen liittyviä dokumentteja. JYU:n tutkijoita kuitenkin kannustetaan dokumentoimaan tutkimustyötään myös tältä osin, ja edellä mainittuja tuotoksia voikin tallentaa julkaisuarkisto JYXiin. Näin dokumenteille saadaan pysyvä tunniste ja niihin voidaan helpommin viitata.

ORCID-tutkijatunniste

Kaikkien Jyväskylän yliopiston tutkijoiden suositellaan käyttävän kansainvälistä ORCID-tutkijatunnistetta. ORCID mahdollistaa tutkijan ja hänen julkaisujensa luotettavan tunnistamisen. ORCID-tunniste kannattaa lisätä omaan tutkijaprofiiliin tutkimustietojärjestelmä Converiksessa sekä mahdollisuuksien mukaan systemaattisesti kaikkiin julkaisuihin tai muihin tutkimustyötä käsitteleviin dokumentteihin.

Converis-kirjauksiin liittyvien mahdollisten ristiriitojen ratkaiseminen

Avoimen tiedon keskus (OSC) tallentaa JYU:ssa tuotetut julkaisut Converis-tutkimustietojärjestelmään ja luokittelee ne OKM:n tiedonkeräyskäsikirjan mukaan. Jos tutkijalla on OSC:n kanssa eriävä näkemys julkaisun luokittelusta tai kirjaamisesta, voi tutkija ilmaista näkemyksensä OSC:lle. Jos asian tarkemman tarkastelun jälkeen julkaisusta on edelleen eriävä mielipide, OSC ottaa yhteyttä tutkimuksen kehittämispäällikköön, joka valmistelee asian tutkimustoiminnasta vastaavan vararehtorin päätettäväksi.

Vararehtorin päätös toimitetaan tutkijalle, Avoimen tiedon keskukseen ja tiedoksi seuraavaan Tutkimuksen digitaalisuuden teemakokonaisuuden ohjausryhmään, joka toimii myös Converis-tutkimustietojärjestelmän ohjausryhmänä.

Tiede- ja asiantuntijaviestintä

JYU:n tutkijoita kannustetaan osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Omasta tutkimuksesta viestiminen, tieteen popularisointi ja vuorovaikutus tutkimuksen kannalta tarkoituksenmukaisten sidos- ja kohderyhmien kanssa ovat osa tutkijan viestintä- ja julkaisustrategiaa. Jyväskylän yliopiston ainelaitoksia kannustetaan luomaan omat julkaisustrategiansa ottaen huomioon kunkin tieteenalan erityispiirteet. JYU:n markkinointi- ja viestintäpalvelut auttavat tutkijoita tiedeviestintään liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi tarjolla on monipuolista koulutusta ja ohjeita.

Opinnäytteiden julkaiseminen JYUssa

Jyväskylän yliopiston opinnäytteet (maisterintutkielmat, lisensiaatintutkimukset ja väitöskirjat) tallennetaan yliopiston avoimeen JYX-julkaisuarkistoon. Opinnäytteet ovat julkisia asiakirjoja (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 1999/621), jotka yliopiston on arkistoitava. Opinnäyte muuttuu julkiseksi, kun se on hyväksytty. Opinnäytteen, sen osien tai siihen pohjautuvan tekstin julkaiseminen muualla, esimerkiksi tieteellisenä artikkelina, ei poista julkisuuden vaatimusta.

Kandidaatintutkielmia säilytetään Jyväskylän yliopistossa vähintään viisi vuotta. Myös kandidaatintutkielmia voi tallentaa julkaisuarkisto JYXiin.

Opinnäytteet julkaistaan JYXissä pääsääntöisesti täysin avoimina. Opinnäytteen tekijä voi halutessaan valita JYXissä opinnäytteelleen avoimen Creative Commons -lisenssin (tulossa). Vain poikkeustapauksissa ja riittävin perustein opinnäytteen voi julkaista ns. rajoitettuun käyttöön, jolloin se on luettavissa Avoimen tiedon keskuksen tiloissa olevilla työasemilla. Rajoitetussa käytössä oleva opinnäyte voidaan kuitenkin lähettää sitä pyytäville sähköpostitse.

Opinnäytteen (kandidaatin tai maisterintutkielman) voi tehdä toimeksiantona jollekin yliopiston ulkopuoliselle taholle, esimerkiksi yritykselle. Tällöin on huomattava, että työ arvioidaan akateemisin perustein. Lisäksi toimeksiantajan on oltava tietoinen opinnäytteen julkisuudesta. Mikäli opinnäyte sisältää salassa pidettävää materiaalia, on tämä aineisto sijoitettava liitteeseen tai tausta-aineistoon. Tausta-aineistoon liittyvistä kysymyksistä on sovittava etukäteen toimeksiantajan kanssa. Sopimukset laaditaan joko yliopiston tai tekijän ja toimeksiantajan välille. Sekä opinnäytetyössä että sen metatiedoissa on mainittava, että työhön sisältyy salassa pidettävää tausta-aineistoa.

Mikäli pro gradu -työstä halutaan tehdä tieteellinen artikkeli ja tarjota sitä ulkopuoliselle tieteelliselle kustantajalle, opinnäytteen kirjoittajan ja/tai ohjaajan kannattaa olla yhteydessä Avoimen tiedon keskukseen. Maisteritutkielmaan pohjautuvan artikkelin tarjoaminen tieteelliseen lehteen ei pääsääntöisesti estä opinnäytteen julkaisemista JYXissä julkisuuslain mukaisesti. Kustantajan linjaukset asiassa on syytä ottaa huomioon jo julkaisukanavaa valitessa.

Väitöskirjat

Jyväskylän yliopistossa tehtävät väitöskirjatutkimukset julkaistaan avoimina verkkojulkaisuina JYU Dissertations -väitöskirjasarjassa. Em. sarjassa julkaistut väitöskirjat ovat saatavissa JYX-julkaisuarkistossa samoin periaattein kuin edellä mainitut muut opinnäytteet.

Väitöskirjan voi julkaista myös muualla, mutta tuolloinkin siitä pyritään aina saamaan rinnakkaistallenne JYX-arkistoon.

Artikkeliväitöskirjaan sisältyvät artikkelit tai artikkelikäsikirjoitukset ovat JYXissä avoimesti luettavissa kyseisen kustantajan rinnakkaistallennuslinjausten mukaisesti. Muussa tapauksessa artikkelin saa käyttöönsä kirjoittajalta pyytämällä.liittyvät yleiset linjaukset JYUssa.

JYU julkaisijana

Julkaisutoiminnan tavoite

Jyväskylän yliopiston oman julkaisutoiminnan tavoitteena on tarjota varteenotettavia, laadukkaita ja matalan kynnyksen avoimia julkaisukanavia myös muille kuin tieteellisissä lehdissä julkaistuille kirjoituksille. Näitä ovat muun muassa selvitykset, työpaperit, tutkimushankkeiden väli- ja loppuraportit, oppimateriaalit, esitutkimukset, mietinnöt, konferenssijulkaisut ja suosituksia kokoavat julkaisut (policy briefs). Ne voivat jopa olla tiedelehdissä julkaistuja kirjoituksia merkittävämpiä erityisesti yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta.

Tarvetta erilaisille, helposti löydettäville julkaisukanaville on, ja esimerkiksi päätöksenteon ja tutkimustiedon yhteyttä vahvistamaan tarvitaan ymmärrettävässä muodossa olevaa tutkimustietoa. Edellä mainittujen suosituksia kokoavien julkaisujen tarve on lisääntynyt, mutta niille ei ole aiemmin ollut omaa julkaisukanavaa JYU:ssa.

Yliopiston omalle julkaisutuotannolle luodaan joustava malli, joka laajenee tarvittaessa yliopistokustantamotoiminnaksi. Ensisijaisena tavoitteena on keskittää JYU:n yksiköiden julkaisutuotanto aina julkaisusarjoihin, ja varmistaa siten julkaisutoiminnan koordinointi, keskitetyt tukitoimet, julkaisujen pitkäaikaissäilyvyys sekä näkyvyys.

OSC:llä on kuitenkin valmius laajentaa julkaisutoimintaansa jatkossa. Tieteellisen julkaisemisen yleistä kehitystä ja esimerkiksi uusien julkaisualustojen ja julkaisumallien kehittymistä niin Suomessa kuin kansainvälisesti seurataankin tiiviisti. Mikäli tiedeyhteisön sisältä nousee tarve julkaista itse enemmän, on JYU:lla siihen valmius.

Kaikki JYU:n omat julkaisut julkaistaan ensisijaisesti elektronisena ja avoimena. Poikkeustapauksissa julkaisua voidaan myös painattaa, tarvittaessa myös myyntiin.

JYUn omat julkaisusarjat

Yliopiston omaa julkaisutoimintaa tuetaan tarjoamalla keskitetyt julkaisemisen tukipalvelut. Tavoitteena on, että kaikki yliopiston omat julkaisut sijoittuvat johonkin tarjolla olevista avoimista julkaisusarjoista, ja siten tulevat arkistoiduksi ja löydettäviksi. Julkaiseminen ohjataan joko a) yksiköiden omiin julkaisusarjoihin tai b) yliopiston yhteisiin julkaisukanaviin, joita ovat:

 • JYU Dissertations. Avoin julkaisusarja yliopiston väitöskirjoille
 • JYU Reports. Avoin raporttisarja, jossa julkaistaan hankkeiden väli- ja loppuraportteja
 • JYU Working Papers and Policy Briefs. Avoin julkaisusarja työpapereille ja suosituksia kokoaville julkaisuille
 • JYU Studies. Vertaisarvioitu avoin julkaisusarja, jossa voidaan julkaista esimerkiksi artikkelikokoelmia tai tietokirjoja

Julkaisusarjoissa ilmestyy uusia julkaisuja säännöllisesti tai epäsäännöllisesti mutta jatkuvasti. Sarjan julkaisut numeroidaan jatkuvalla numeroinnilla tai vuosittain alkavalla numeroinnilla. Kullakin em. julkaisusarjalla on omanlainen, yliopiston brändi-ilmeen mukainen ulkoasu, joka mukautuu tarvittaessa. Siihen voidaan esimerkiksi liittää rahoittajien tunnuksia. Julkaisun tekijöille tarjotaan myös mallipohjia sekä jatkossa myös julkaisualustoja, jotta julkaisuprosessi olisi vaivaton. Sarjoihin merkitään ko. tiedekunnan tunnus ja tiedekunnan tiedot lisätään myös julkaisun metatietoihin julkaisun löydettävyyttä helpottamaan.

Julkaisujen sisällöllinen toimitustyö, hyvän tieteellisen käytännön mukainen toiminta, kuvien käyttöoikeudet, oikeakielisyys, viittauskäytänteet samoin kuin mahdollisen vertaisarvioinnin toteutus ovat julkaisun tekijän/toimittajan vastuulla. OSC tarjoaa julkaisukanavan ja -alustan, ulkoasun viimeistelyn tai tarvittaessa toteutuksen sekä tarvittaessa painatuksen (julkaisun tuottavan yksikön kustantama). Yksikön tuottamat painetut julkaisut voidaan myös asettaa myyntiin JYU:n verkkokauppaan. Julkaisun myyntipotentiaali arvioidaan tapauskohtaisesti ja painosmäärät pyritään optimoimaan sen perusteella. Myyntituotot ohjataan ko. yksikölle. Julkaisun postituksesta tilaajalle huolehtivat OSC:n julkaisupalvelut.

Julkaisutoiminnan koordinaatio:  tavoitteena yhtenäiset toimintatavat

Julkaisutoiminnan tuen keskittäminen tuo JYU:n julkaisutoimintaan yhdenmukaisuutta, laadukkuutta sekä lisää julkaisujen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Julkaisemista suunnittelevat ohjataan keskitettyihin OSC:n julkaisupalveluihin, jolloin tekijöitä voidaan systemaattisesti neuvoa seuraavissa kysymyksissä:

 • Julkaisusarjan valinta (joko yksikön oma tai jokin julkaisupalveluiden koordinoimista sarjoista)
 • Julkaisun identifioivan ISBN-tunnisteen myöntäminen ja merkitseminen julkaisuun
 • Julkaisun jatkokäyttöä säätelevän CC-lisenssin valinta ja lisenssin merkitseminen julkaisuun
 • Julkaisun bibliografisten tietojen yhdenmukaisuus ja niiden merkitseminen julkaisuun
 • Julkaisun pysyvien tunnisteiden (esim. DOI) käyttöönotto ja merkitseminen julkaisuun
 • Kirjoittajien ORCID-tunnisteiden käyttöönotto ja merkitseminen julkaisuun
 • Tekijänoikeudet ja julkaisusopimusten laatiminen
 • Julkaisun ulkoasun toteutus tai viimeistely
 • Julkaisutiedoston (pdf) esteettömyyden tarkastaminen
 • Julkaisun tiivistelmä ja asiasanoitus
 • Julkaisun tallentaminen JYXiin kyseisen julkaisusarjan kokoelmaan
 • Julkaisun e-vapaakappale Kansalliskirjaston arkistoon
 • Converis-julkaisutiedot
 • Julkaisusta tiedottaminen (yhteistyössä JYU:n markkinointi- ja viestintäpalveluiden kanssa

Tekijänoikeudet

Teosten tekijänoikeudet kuuluvat tekijöille. Yliopistolla on pysyvä oikeus muuntaa tai kopioida teos pitkäaikaissäilytyksen varmistamiseksi. Teoksen verkkojulkaisemisesta tehdään erillinen sopimus Avoimen tiedon keskuksen ja tekijän välille. Avoimen tiedon keskuksella on oikeus jakaa teosta elektronisessa muodossa verkon kautta niin kauan kuin verkkojulkaisemisesta tekijän kanssa tehty sopimus on voimassa.

Avoimet lisenssit

JYU:n julkaisut on mahdollista lisensioida Creative Commons -lisensseillä. Lisenssien sisällöistä kerrotaan tekijöille tarkemmin julkaisupalveluissa.

JULKAISU CC-LISENSSIVAIHTOEHDOT
Pro gradu CC BY, CC BY-NC-ND
Väitöskirja

Monografiat CC BY, CC BY-SA, CC BY-NC-ND

Artikkeliväitöskirjat Johdanto-osuudelle tekijällä mahdollisuus valita CC BY, CC BY SA tai CC BY-NC-ND

Artikkelien osalta lisensiointiin vaikuttavat kustantajan linjaukset asiasta. 

JYU Reports

JYU Working Papers and Policy Briefs

CC BY
Muut

 CC BY, CC BY-SA, CC BY-ND-NC

 

Esteettömyys ja saavutettavuus

Yliopiston julkaisut ja verkkodokumentit tehdään EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisiksi.

 

Jyväskylän yliopiston julkaisuperiaatteet (PDF)

 

Hyväksytty rehtorin päätöksellä 12.6.2020

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.