Rekisteröityjen tutkimusraporttien kansallinen vertaisarviointikeskus (RR-keskus)

Mikä on RR-keskus?

Rekisteröityjen tutkimusraporttien kansallinen vertaisarviointikeskus (RR-keskus) on avoin, tutkijoiden ylläpitämä ei-kaupallinen alusta, joka suorittaa rekisteröidyn tieteellisen tutkimuksen vertaisarviointia. Vastaava keskus, Peer Community in Registered Reports (PCI RR), on toiminnassa myös englanninkieliselle tutkimukselle. RR-keskuksen tarkoitus on edesauttaa korkealaatuista suomenkielistä tutkimusta tarjoamalla sama mahdollisuus niille tutkijoille, jotka tekevät tiedettä suomeksi. RR-keskus ottaa vastaan tutkimusta kaikilta tieteenaloilta. RR-keskus ei ole tieteellinen lehti, mutta RR-keskuksen arvioimat tutkimukset voidaan julkaista tieteellisissä lehdissä tai julkaisusarjoissa.

Englanninkielisiä käsikirjoituksia otetaan vastaan harkinnan mukaan, jos koetaan että RR-keskus soveltuu niiden arviointiin paremmin kuin PCI RR (esim. tutkimus, joka käsittelee Suomea tai paikallisia aiheita). Keskustele johtokunnan kanssa ennen englanninkielisen käsikirjoituksen lähettämistä (veli-matti.m.karhulahti@jyu.fi ks. muut johtokunnan osoitteet alla). Toistaiseksi RR-keskus ei arvioi ruotsinkielistä tutkimusta, mutta pyrkii tarjoaman tämän mahdollisuuden tulevaisuudessa.

Centre of Finnish Registered Reports (English Summary)

The Centre of Finnish Registered Reports (FRR) is an open, community-driven non-profit platform for reviewing primarily Finnish language research that applies the registered report format. The goal of the platform is to advance high-quality Finnish language research. The platform covers all scientific fields, i.e. we welcome submissions from every discipline.  FRR is not a scientific journal, however, research that has been peer reviewed via FRR can be published in scientific journals. Researchers who work in English should submit their work to Peer Community in Registered Reports, which operates by almost identical principles.

In special cases, if authors believe that FRR is a more suitable review platform for their English research (e.g., topics that explicitly concern Finland or are otherwise close to FRR's expertise), it is possible to negotiate a permission to submit in English. Please contact the board (veli-matti.m.karhulahti@jyu.fi see other contacts below) before submitting your English research to FRR.

Mitä rekisteröidyt tutkimusraportit (RR) ovat?

Rekisteröidy tutkimusraportit (eng. Registered Reports tai RR) ovat tieteellisiä tutkimuksia, jotka vertaisarvioidaan kahdessa vaiheessa. Nykyään RR-tutkimuksia julkaistaan käytännössä kaikilla tieteellisillä aloilla ja arvostetuimmissa lehdissä aina Natureen asti. Kattavasti ohjeita ja lähteitä löytyy englanniksi mm. täältä. Alla RR-tutkimusprosessin kuvaus lyhyesti (tarkemmin seuraavassa osiossa).

Vaihe 1. Ensimmäisessä vaiheessa tutkijat lähettävät arvioitavaksi työn suunnitelman. Suunnitelma on tavanomainen tutkimuskäsikirjoitus, joka sisältää vähintään johdannon sekä menetelmät (tai vastaavat osiot). Työn käsittelee suosittelija, jonka rooli on samankaltainen kuin tieteellisen aikakausilehden vastaavalla toimittajalla. Tieteellisen vertaisarvioinnin käytännön mukaisesti vähintään kaksi ulkopuolista asiantuntijaa kutsutaan antamaan suunnitelmasta arvio, joiden perusteella tutkijat tekevät muutoksia suunnitelmaan, kunnes suosittelija puoltaa tutkimuksen suorittamista.

Vaihe 2. Toisessa vaiheessa, kun tutkimus on tehty, tutkijat lähettävät arvioitavaksi valmiin käsikirjoituksen. Edellisessä vaiheessa arvioituja osioita ei muokata lopulliseen käsikirjoitukseen ilman suosittelijan erillistä lupaa. Suosittelija käynnistää toisen arviointikierroksen. Kun suosittelija on tyytyväinen työn laatuun arvioijien antamaan palautteen perusteella, tutkimus sijoitetaan luettavaksi Jyväskylän yliopiston JYX-arkistoon koko vertaisarviointihistorian sekä suosittelijan puoltavan lausunnon kanssa. Tutkijoilla on oikeus tarjota työtä julkaistavaksi mihin tahansa kiinnostuneeseen lehteen. Yhteistyössä toimivat lehdet (listattu alla) ovat lähtökohtaisesti kiinnostuneita, mutteivät velvoitettuja. Tutkijat voivat halutessaan julkaista tutkimuksen myös automaattisesti Rekisteröidyt tutkimusraportit -julkaisusarjassa. 

Screenshot 2023-03-16 at 20.31.54.png

Miten RR-keskuksen vertaisarviointi toimii?

RR-keskus noudattaa vertaisarvioinnissa TSV:n käytäntöä kaksinkertaisesti. Jokainen RR-tutkimus arvioidaan kahdessa vaiheessa. Prosessi on seuraava.

 1. Tutkija(ryhmä) lähettää suunnitelman RR-keskuksen arvioitavaksi (ks. kirjoitusohjeet). Suunnitelma koostuu vähintään johdannosta ja menetelmistä (tai vastaavista osioista). Tutkijat voivat konsultoida RR-keskusta ennen työn lähettämistä. Tutkijat voivat mainita saatekirjeessä enintään 5 potentiaalista arvioijaa sekä henkilöitä, joiden eivät halua arvioivan tutkimusta.

 2. Johtokunta valitsee suosittelijan, joka vastaa työn arviointiprosessista. Suosittelija tarkastaa työn laadun, ja jos se täyttää RR-keskuksen tekniset kriteerit, kutsuu hän vähintään 2 ulkopuolista asiantuntijaa vertaisarviointiin.

Arvioijat ovat käsikirjoituksen suhteen riippumattomia, yleensä väitelleitä tutkijoita. Arvioija voi allekirjoittaa arvionsa tai jäädä anonyymiksi. Tutkija(ryhmä) itse päättää, haluavatko he anonymisoida käsikirjoituksensa. Kaikki arviot sekä suosittelijan palaute julkaistaan arviointiprosessin päätteeksi. Siltä osin kuin sopii työn luonteeseen, vertaisarvioinnin kohteena ovat ensimmäisessä vaiheessa tutkimuskysymykset, hypoteesit/premissit, aineisto/metodologia ja suunnitellut analyysit [lisää englanniksi].

 1. Tutkijoilla on mahdollisuus parantaa suunnitelmaa, minkä jälkeen suosittelija kutsuu arvioijat tarvittaessa uudelle arviointikierrokselle. Arviointikierroksia toistetaan, kunnes suunnitelma täyttää korkealaatuisen tutkimuksen kriteerit.

 2. Suosittelija kirjoittaa (max 1 sivun) puoltavan lausunnon. Tutkijat voivat päättää, onko lausunto avoin vai haluavatko he pitää tutkimussuunnitelman salattuna.

 3. Kun tutkija(ryhmä) on lausunnon jälkeen suorittanut tutkimuksen, lähettävät he lopullisen käsikirjoituksen suosittelijalle. Aiemmin arvioituja osioita ei ole muokattu ilman suosittelijan lupaa, pois lukien mahdolliset muutokset tekstin aikamuotoihin. Vertaisarviointi toistetaan.

Siltä osin kuin sopii työn luonteeseen, toisessa vaiheessa arvioinnin kohteena ovat kyky vastata tutkimuskysymyksiin ja/tai hypoteeseihin, rekisteröidyn suunnitelman noudattaminen, rekisteröimättömien analyysien perusteet ja johtopäätökset suhteessa tuloksiin. Tulosten uutuusarvoa ei arvioida. [Lisää englanniksi.]

 1. Tutkijoilla on jälleen mahdollisuus muokata työtä, kunnes suosittelija on tyytyväinen käsikirjoitukseen. Tämän jälkeen suosittelija lisää puoltavaan lausuntoon päätelmän, jossa todetaan, että tutkimus on läpäissyt vertaisarvioinnin ja voidaan julkaista.

 2. Käsikirjoitus ladataan Jyväskylän yliopiston avoimelle JYX-arkistoon. Kaikki käsikirjoituksen aiemmat versiot, arvioijien sekä suosittelijan palautteet ja puoltavat lausunto tallennetaan liitteeksi.

 3. Tutkija(ryhmä) voi ottaa yhteyttä mihin tahansa suomalaiseen tieteelliseen lehteen ja tarjota artikkelia julkaistavaksi. Yhteistyössä toimivat lehdet ovat lähtökohtaisesti kiinnostuneita, mutteivät velvoitettuja, julkaisemaan RR-keskuksen arvioimaa tutkimusta. Kaikki RR-keskuksen arvioinnin läpäisseet tutkimukset voi julkaista suoraan Rekisteröidyt tutkimusraportit -julkaisusarjassa ilman ylimääräistä neuvottelua.

Kenelle RR-tutkimus sopii?

Periaatteessa RR-tutkimus sopii kaikille tieteenaloille, mutta toisilla aloilla hyödyt ovat selkeämpiä. Koska RR-tutkimuksen hyödyt nousevat ennenkaikkea aineiston ja menetelmien tarkasta arvioinnista ja suunnittelusta, RR koskettaa erityisesti tutkimusta, jossa aineisto ja menetelmät ovat keskeisessä roolissa. Esimerkiksi filosofinen tutkimus, joka usein perustuu käsitteelliseen argumentointiin, ei todennäköisesti hyödy RR-formaatista samalla tavalla.

Suomen RR-tutkimuksen lyhyestä historiasta voi lukea tarkemmin täällä. Yleisestä uskomuksesta poiketen RR-tutkimus ei ole rajoittunut hypoteesien testaamiseen. Myös kokeileva ja laadullinen tutkimus voi hyötyä RR-formaatista huomattavasti. Alla oleva lista sisältää mahdollisia RR-tutkimuksen hyötyjä. Huomaa, että kaikista hyödyistä ei ole vielä vahvaa tutkimusnäyttöä.

 • RR-prosessi parantaa laatua. Koska työ arvioidaan ennen sen suorittamista, puutteita voidaan löytää ja korjata etukäteen.

 • RR-prosessi parantaa läpinäkyvyyttä. Koska suunnitelma ja toteutus arvioidaan avoimesti, tutkimusprosessin läpinäkyvyys on äärimmäisen korkea.

 • RR-prosessi parantaa luotettavuutta. Koska vertaisarviot ja päätökset julkaistaan avoimesti, tutkijat voivat luottaa hyvään palautteeseen.

 • RR-prosessi välittää vain laadukkaasta toteutuksesta. Koska RR-keskus ei arvioi tulosten uutuusarvoa tai merkittävyyttä, laadukkaasti toteutetut tutkimukset saavat puollon tuloksista riippumatta.

 • RR-prosessi vähentää työtä. Koska tutkijoiden ei enää tarvitse kiertää lehtiä “arpaonnen” perässä, sekä tutkijat että arvioijat tekevät vähemmän työtä.

 • RR-prosessi tukee nuoria tutkijoita. Koska asiantuntijapalaute annetaan jo ennen työn suorittamista, nuoret tutkijat voivat saada arvokasta tukea.

Kirjoitusohjeet

Tutkijat kuluttavat valtavan määrän työajastaan tekstin tekniseen muokkaamiseen, koska useimmat tieteelliset lehdet edellyttävät artikkelien noudattavan tarkkoja sääntöjä kappalejaon, viittauksen ja muiden yksityiskohtien suhteen. Tämä on tutkimusresurssien ja niitä tukevien verorahojen haaskausta. RR-keskus ei aseta käsikirjoituksille teknisiä ehtoja, mutta olettaa, että ne seuraavat oman tieteenalansa yleisiä konventioita ja ovat selkeitä. Epäselvästi kirjoitettuihin käsikirjoituksiin voidaan pyytää muutoksia vertaisarvioijien työn helpottamiseksi.

 • Käsikirjoituksilla ei ole sanarajaa. Huom! Jos tavoitteena on julkaista tutkimus myöhemmin tietyssä suomalaisessa lehdessä, kyseisellä lehdellä voi olla sanaraja ja tämä on hyvä huomioida tutkimusta kirjoitettaessa. Liitetiedostojen käyttö on suositeltavaa tekstin pituuden hallitsemisessa. 

 • Tavallisesti käsikirjoituksessa on abstrakti (Vaihe 1), johdanto (Vaihe 1), menetelmät (Vaihe 1), tulokset (Vaihe 2), pohdinta (Vaihe 2) ja yhteenveto (Vaihe 2). Näistä voidaan poiketa. Vaiheen 1 aikamuotoja (esim. "tavoitteenamme on kerätä") voi muuttaa Vaiheessa 2 (esim. "keräsimme suunnitelman mukaan"). 

 • Käsikirjoitusten odotetaan noudattavan parhaita avoimen tieteen ja tutkimusetiikan käytäntöjä. Aineistot tulee lähtökohtaisesti tehdä niin avoimeksi kuin mahdollista (tässä auttaa esim. Tietoarkisto) ja erilaiset ratkaisut tulee aina perustella selkeästi. RR-keskus ei aseta ehdottomia TOP-vaatimuksia, mutta tutkijat jotka ovat kiinnostuneet läpinäkyvän raportoinnin yksityiskohdista voivat tutustua TOP-ohjeistukseen.

 • Muissa yksityiskohdissa noudatamme yleisesti PCI RR -ohjeistusta. Tutkijoiden ei oleteta lukevan ohjeistusta, mutta suosittelija ratkaisee arviointiprosessissa nousevat kysymykset lähtökohtaisesti näiden ohjeiden mukaisesti.

Kunnes RR-keskuksen oma verkkopalvelu on valmis, käsikirjoitukset ja kyselyt lähetetään liitteineen johtokunnalle veli-matti.m.karhulahti@jyu.fi (CC muut johtokunnan osoitteet alla). Saatekirje ei ole pakollinen, mutta viestistä tulee käydä ilmi kuka on käsikirjoituksesta vastaava henkilö sekä muut käsikirjoitusta koskevat perustiedot, kuten tutkijoiden nimet ja affiliaatiot. Jokaisessa käsikirjoituksessa tulee olla mainittuna aineiston saatavuus (miten lukijalla on mahdollisuus päästä käsiksi aineistoon) sekä sidonnaisuudet (tai jos niitä ei ole). Tutkijat voivat valita, arvioidaanko käsikirjoitus nimettömänä vai tutkijoiden nimet näkyvillä. On tutkijoiden omalla vastuulla, että lähetetty teksti on anonyymi jos he haluavat arvioinnin nimettömänä. Ohessa lista asioista, jotka on hyvä kysyä ennen lähettämistä.

 • Onko tutkimuskysymys merkityksellinen ja pystyykö suunniteltu tutkimus vastaamaan siihen?
 • Ovatko menetelmät kuvattu niin tarkasti, että niiden toteuttaminen voidaan arvioida täsmällisesti?
 • Jos kyseessä Vaihe 1, onko teksti kirjoitettu niin huolellisesti että se on valmis julkaistavaksi ilman muutoksia (pois lukien aikamuotojen päivitys) kun perään lisätään tulokset ja keskustelu Vaiheessa 2? 
 • Jos kyseessä Vaihe 2, ovatko kaikki johtopäätökset perusteltuja ja onko liitteenä tiedosto, josta arvioijat näkevät kaikki sovitut muutokset suhteessa Vaiheen 1 tekstiin?
 • Ovatko tutkijoiden nimet ja affiliaatiot listattu erikseen (nimetön arviointi) tai käsikirjoituksessa (arviointi nimillä)?
 • Jos tavoite on julkaista tietyssä lehdessä, onko se mainittu ja vastaako käsikirjoituksen pituus lehden vaatimuksia?
 • Jos on epävarmuutta koskien prosessia, onko RR-keskusta konsultoitu asiasta?

Arviointiohjeet

RR-keskus noudattaa vertaisarvioinnissa tavanomaista TSV:n käytäntöä sillä lisäyksellä, että arviointi tapahtuu kahdessa osassa. Huomioi, että TSV:n ohjeistuksen mukaisesti (muiden asioiden ohella) omaperäisyyttä ja uutuusarvoa voi arvioida, mutta se ei ole kriteeri RR-keskuksen päätöksissä. Arvio tulee lähettää sähköpostitse arvioitsijan kutsuneelle suosittelijalle ja siitä tulee käydä ilmi onko arvio anonyymi vai omalla nimellä allekirjoitettu. Ota huomioon, että kaikki arviot julkaistaan tutkimuksen liitteenä ja ovat siten kaikkien luettavissa.

Yleiset avustavat kysymykset

 • Onko tutkimuskysymys merkityksellinen ja pystyykö suunniteltu tutkimus vastaamaan siihen?
 • Onko menetelmä(t) kuvattu niin tarkasti, että niiden toteuttaminen voidaan arvioida täsmällisesti?

Vaihe 1

 • Onko suunniteltu tutkimus/tutkimuskysymys mielekäs, tuottaako se tieteellistä tietoa?
 • Ovatko olettamat järkeviä, onko aiempi kirjallisuus otettu huolellisesti huomioon?
 • Sopivatko suunnitellut menetelmät tutkimukseen, onko ne kuvattu tarkasti?
 • Jos testataan hypoteeseja, ovatko niiden hylkäämisen/hyväksymisen ehdot selvät?
 • Seuraako työ parhaita avoimen tieteen käytäntöjä mm. aineiston jakamisen suhteen?
 • Onko teksti kirjoitettu niin, että se on valmis julkaistavaksi, kun myöhemmin lisätään tulokset ja pohdinta Vaiheessa 2?

Vaihe 2

 • Onnistuivatko tutkijat vastaamaan tutkimuskysymykseen?
 • Seurasivatko tutkijat suunnitelmaa, ja siltä osin kun eivät, ovatko erot perusteltua?
 • Jos tutkimuksessa on uusia suunnittelemattomia analyyseja, ovatko ne järkeviä?
 • Ovatko kaikki pohdinnat perusteltuja?
 • Voidaanko johtopäätöksistä erottaa selkeästi tulokset ja tutkijoiden oma spekulaatio?
 • Onko tutkimus valmis julkaistavaksi ja onko siinä korjattavia puutteita?

Etenkin kvantitatiivisen tutkimuksen arviointiin PCI RR tarjoaa vielä tarkempia ohjeita. Laadullisen tutkimuksen RR-arviointia varten on julkaistu lyhyt primer-tutkimus.

RR-keskuksen henkilöt

Johtokunta

Veli-Matti Karhulahti, Jyväskylän yliopisto (veli-matti.m.karhulahti@jyu.fi)

Lobna Hassan, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (Lobna.Hassan@lut.fi)

Kaisa Saurio, Tampereen yliopisto, jatko-opiskelijajäsen (kaisa.saurio@tuni.fi)

Janne Pölönen, TSV:n asiantuntijajäsen (janne.polonen@tsv.fi)

 

Ohjausryhmä

Chris Chambers, Cardiff University

Corina Logan, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology

Janne Tuomas-Seppänen, Avoimen tiedon keskus

 

Menetelmällinen konsultointi

Enrico Glerean, Aalto yliopisto

Vootele Vöikar, Helsingin yliopisto

Matúš Adamkovič, Jyväskylän yliopisto

 

Suosittelijat (jotka läpäisseet RR-toimittamisen kokeen PCI RR -alustalla)

Matti Vuorre, Tilburg University

Lobna Hassan, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Jakke Tamminen, University of London

Veli-Matti Karhulahti, Jyväskylän yliopisto

(tulossa) Raine Koskimaa, Jyväskylän yliopisto

(tulossa) Mikko Meriläinen, Tampereen yliopisto 

Yhteistyölehdet

Alla listatut lehdet toimivat yhteistyössä RR-keskuksen kanssa. Kaikki suomalaiset ja Suomessa toimivat lehdet ovat tervetulleita yhteistyöhön. Jos edustat lehteä ja haluat aloittaa yhteistyön, ota yhteyttä johtokuntaan (veli-matti.m.karhulahti@jyu.fi). Yhteistyössä toimivat lehdet auttavat omien alojensa vertaisarvioijien löytämisessä ja ovat kiinnostuneet, mutta eivät velvoitettuja, julkaisemaan RR-keskuksessa arvioitua tutkimusta.

RR-keskus on itsenäinen arvioiva taho eikä osallistu tutkijoiden ja lehtien välisiin neuvotteluihin koskien mahdollista julkaisemista. Huomaathan, että lehdet voivat asettaa RR-keskuksesta riippumattomia toimituksellisia ehtoja julkaisemiselle, esim. otsikoiden ja viittauksen suhteen. Listaamme alla lehtien antamat ohjeelliset artikkelin pituudet. 

Avain

Artikkeleiden ohjepituus on 20 000–40 000 merkkiä välilyönteineen, mukaan lukien viitteet ja lähdeluettelo.

Fafnir

Artikkeleiden ohjepituus on 20 000–40 000 merkkiä välilyönteineen. Julkaisee myös englanniksi.

Lähikuva

Artikkelin maksimipituus on 55 000 merkkiä (välilyönteineen, sisältäen lähdeluettelon, ingressin ja viitteet).

Pelitutkimuksen vuosikirja

Tutkimusartikkeli on enintään 8000 sanaa pitkä.

Politiikka 

Artikkelikäsikirjoitusten enimmäispituus on 8 000 sanaa.

Psykologia

Pituus lähdeluettelo, taulukot ja kuviot mukaan lukien: 35 000–60 000 merkkiä välilyönteineen. Ks. erillinen RR-kutsu Psykologiassa.

Rekisteröidy tutkimusraportit

Julkaisee kaikki RR-keskuksen arvioinnin läpäisseet tutkimukset automaattisesti ilman neuvottelua (ei sanarajaa).

WiderScreen

Artikkelin suosituspituus on 4000–7000 sanaa.