Julkaisutyypit

Kun tieteellistä tietoa julkaistaan, kirjoitetaan yleensä tieteellinen artikkeli, kirja tai konferenssipaperi. Nämä ovat julkaisutyyppejä.  

Artikkelit

 • Kaikki tieteenalat pitävät tieteellisiä artikkeleita tärkeinä. 
 • Artikkeli vertaisarvioidaan ennen kuin se hyväksytään julkaistavaksi tieteelliseen lehteen (peer-review). 
 • Artikkeli voi olla tutkimusartikkeli tai katsausartikkeli.
 • Artikkelit julkaistaan tieteellisissä lehdissä, jotka on koottu tietokantoihin. Artikkeleita haetaan tietokannoista.


Kirjat

 • Ihmistieteissä myös tieteelliset kirjat ovat tyypillinen julkaisutyyppi.
 • Kirja voi olla myös kokoomateos, joka koostuu kirja-artikkeleista. 


Konferenssiartikkelit

 • Konferenssipaperit ovat lyhyitä artikkeleita, joita julkaistaan tieteellisten konferenssien yhteydessä. Niiden julkaisemista säädellään yleensä paljon vähemmän kuin tieteellisiä artikkeleita, ja siksi konferenssiartikkeleiden arvostus ja käyttö tieteellisinä lähteinä vaihtelee. Tässä on kuitenkin suuria tieteenalakohtaisia eroja: esimerkiksi IT-tieteissä konferenssiartikkelit ovat keskeinen julkaisutyyppi.
 • Tunnistaa proceedings- ja conference-sanoista.

Oman tieteenalasi tietokannat ja lisätietoja aiheeseen liittyen voit tarkistaa Tiedonhankinta eri tieteenaloilla -sivulta.

Tieteenalasi julkaisukäytännöt

Julkaisukäytännöt vaihtelevat eri tieteenaloilla. Tieteenalasi julkaisukäytännöt määrittävät, millaisia lähteitä tarvitset. 

Humanistiset alat / Kasvatustieteelliset alat / Yhteiskuntatieteelliset alat / Kauppa- ja taloustieteelliset alat

 • Suosivat kotimaisia ja kansainvälisiä vertaisarvioituja lehtiartikkeleita.
 • Myös kirjat keskeisiä lähteitä.
 • Kauppatieteissä käytössä lisäksi konferenssijulkaisut.
 • Julkaisut englanniksi tai suomeksi, ja tutkimusta tehdään sekä kotimaassa että kansainvälisesti.


Liikuntatieteet / Terveystieteet / Psykologia

 • Suosivat kansainvälisiä vertaisarvioituja lehtiartikkeleita.
 • Julkaisut lähinnä englanniksi, ja tutkimushankkeet ovat usein kansainvälisiä.


Matemaattis-luonnontieteelliset alat

 • Suosivat kansainvälisiä vertaisarvioituja lehtiartikkeleita.
 • Julkaisut lähinnä englanniksi, tutkimushankkeet ovat usein kansainvälisiä.


IT-alat

 • IT-alalla suositaan konferenssijulkaisuja ja tieteellisiä artikkeleita

Lähde: Opetusministeriön Julkaisukäytännöt eri tieteenaloilla (pdf)

 Tieteenalojen eroja

 • Moderniin länsimaiseen tiedekäsitykseen sisältyy kaksi toisistaan eroavaa kulttuuria, luonnontieteellinen ja ihmistieteellinen perinne. Näiden luonteita ja eroavaisuuksia on usein kuvattu laatusanoilla "kova" ja "pehmeä".
 • Uudet oppiaineet edustavat usein soveltavia tieteenaloja, joissa pyritään löytämään ratkaisuja.
 • Tiedonmuodostuksen periaatteet ja tutkimuksen tavoitteet vaihtelevat myös perustieteissä, minkä vuoksi tyypillisten julkaisumuotojen suosio vaihtelee. 
 • Humanistisissa tieteissä tiedonmuodostus on holistista ja kertautuvaa –> pyritään ilmiöiden kokonaisvaltaiseen tulkitsemiseen ja ymmärtämiseen.
 • Kasvatustieteet edustavat soveltavia tieteenaloja, joissa pyritään löytämään ratkaisuja yhteiskunnallisiin kysymyksiin
 • Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tiedonmuodostuksessa on piirteitä sekä humanistisesta että kasvatustieteellisestä tutkimuksesta. Tiedonmuodostus on kertautuvaa, kehämäistä ja soveltavaa
 • Liikunta- ja terveystieteissä ja psykologiassa tiedonmuodostus lähempänä luonnontieteellistä kuin humanistista tutkimusta. Teoreettista, hierarkkista ja kumuloituvaa
  • Pääpiirteiltään aikaisempaa tutkimustietoa hyödyntäviä aloja, tavoitteena ratkaisujen löytäminen
 • Matemaattis-luonnontieteellisillä aloilla tiedonmuodostus on teoreettista, hierarkkista ja kumuloituvaa
  • Tutkimuksen tavoitteena on yleisten lainalaisuuksien löytäminen