Tutkimusmenetelmät ja tutkimusaineistot


Tutkimusmenetelmät ovat erityisesti empiirisen tutkimuksen aineiston hankinta- ja analyysivälineitä. Tutkimusmenetelmät voivat olla laadullisia (qualitative) tai määrällisiä (quantitative). Empiirisessä tutkimuksessa tehdään konkreettisia havaintoja, analysoidaan ja mitataan tutkimuksen kohteena olevaa asiaa. Empiirisen tutkimuksen vastakohta on teoreettinen tutkimus. 

Mistä löydän tietoa tutkimusmenetelmistä?

Tutkimusmenetelmistä löydät tietoa täältä:

 • SAGE Research Methods Online
  • Tietokanta, jossa on kirjoja, artikkeleita, videoita ja kätevä Methods Map -työkalu.
 • Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirja
  • Tietoarkiston kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien oppimisympäristö.
 • JYKDOK

Jos haluat nähdä esimerkkejä tutkimuksesta, jossa on käytetty tiettyä menetelmää, tähän tarkoitukseen toimii mainiosti SAGE Research Methods Cases. Monet tietokannat sisältävät kyllä eri menetelmillä tehtyjä tutkimuksia, mutta yleensä tiedonhaku menetelmän nimellä tuottaa tietoa kyseisestä menetelmästä itsestään eikä anna esimerkkitutkimuksia.

Miten valitsen sopivan tutkimusmenetelmän?

 • Menetelmän valinnassa lähtökohtana ovat tutkimuskysymykset ja niihin vastaamista varten hankittu aineisto sekä tutkimuksen teoreettinen kehys, ei tieteenala sinällään. Tutkijan on pystyttävä perustelemaan menetelmälliset ratkaisunsa. 

Empiiriseen tutkimukseen pohjautuvan tieteellisen artikkelin IMRD-kaava: I = Introduction, M = Materials & Methods, R = Results, D = Discussion.

Huomaathan eron:

 • Tutkimusmenetelmä = miten hankit ja analysoit tutkimusaineistoa.
 • Tutkimusaineisto, tutkimusdata = aineisto, jota analysoit, esimerkiksi haastatteluaineisto.
 • Tutkimuskirjallisuus = tieteellisiä julkaisuja, kuten artikkeleita ja kirjoja aiheestasi.

Teknistä tukea saa digipalveluista:

 • Tutkimuksen tuki: ohjelmistot, palvelut, tilastoneuvonta, verkkokyselyt, kvalitatiivisen aineiston analysointi (ATLAS) ja kvantitatiiviset tilasto-ohjelmat (SPSS, SAS).

Humanisteille tietoa voi löytyä myös Menetelmäpolkuja humanisteille -sivustolta. Sivusto on varsin iäkäs ja lukusuositukset ovat vanhentuneita.

Tutkimusaineistot

Tutkimusaineistot eivät kuulu varsinaisesti LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet -kurssiin. Tutkimusaineistojen aineistonhallinnasta on olemassa oma opiskelumateriaali Tutkimusaineistojen hallinta, sekä oma kurssi LIB1DATA Aineistonhallinnan perusteet. Tässä on seuraavaksi kerrottu lyhyesti aineistonhallinnan lähtökohdista.

Tutkimusaineistoilla eli tutkimusdatalla tarkoitetaan kaikkea tutkimuksessa käytettyä ja itse tuotettua aineistoa, johon tutkimus perustuu. Tutkimustulokset perustuvat tutkimusaineiston analyysiin, mutta myös itse aineiston syntyminen voi olla tutkimuksen merkittävä tulos. 

 • Tyypillisiä aineistoja ovat kyselyt ja haastattelut, asiakastilanteiden tallenteet, arkistoaineistot, keskustelupalstat, lääketieteelliset kuvantamiset, laboratorionäytteet, sekä koodi.
 • Tutkimusasetelma ja tutkimuskysymykset määrittävät, mitä tai minkä tyyppisiä (määrällinen, laadullinen) aineistoja käytetään.
 • Edellä lueteltujen niin sanottujen primääriaineistojen lisäksi tutkimusaineistoksi lasketaan tutkijan itsensä niiden pohjalta tuottamat aineistot, kuten aineiston pilkkominen osiin, tietokannat, visualisoinnit ja muut aineistoa tai jotakin sen osaa eri tavoin kuvaavat ja jäsentävät tuotokset.

Aineistonhallinnan suunnittelu on tärkeä osa tutkimuksen suunnittelua. Sen tarkoituksena on varmistaa, että tutkimusaineistojen suhteen noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä ja että tutkimusaineisto ei vaarannu missään vaiheessa. Samalla pohditaan, onko aineiston avaaminen ja jatkokäyttö mahdollista. Aineistonhallintasuunnitelma sisältää myös tarvittavat henkilötietojen käsittelyyn liittyvät kysymykset. Vaikka aineistonhallintasuunnitelma ei olisi sinulle pakollinen, se kannattaa tehdä.

Jos keräät oman aineiston, aloita aineistonhallintasuunnitelmasi tekeminen ennen aineistonkeruun aloittamista yhdessä ohjaajasi kanssa osana muuta tutkimussuunnitelmatyötä. Suunnittele esimerkiksi henkilötietoihin liittyvät asiat etukäteen!

Tutkimusaineistojen osalta vastuullisen tieteen tuntomerkeistä huolehditaan noudattamalla mahdollisimman hyvin FAIR-periaatteita. Nämä periaatteet kannattaa tiedostaa, vaikkei niitä pystyisikään noudattamaan kuin osittain.

Tieteellisen tutkimuksen perusta on aina vahva teoriapohja ja tutkimus voi kokonaisuudessaan koostua siitä, esimerkiksi kirjallisuuskatsaukset.

Jos teet empiirisen tutkimuksen, sinulla on vaihtoehtoja:

 • Voit osallistua esimerkiksi laitoksesi tutkimushankkeeseen tai muuhun tutkimusryhmään, jolloin sinun on muistettava selvittää tutkimusaineistoon liittyvät oikeudet. Tästä katso Openscience-sivustolta Ohjeita tutkimusaineistojen hallintaan ja julkaisemiseen JYUssa / Toimenpiteet.
  • Sovi kirjallisesti omat oikeutesi ja velvollisuutesi tutkimusaineistojen käytön, säilytyksen ja jakelun suhteen.
  • Huomioi myös julkaisueettiset periaatteet. Nekin määrittävät ryhmäläisten oikeuksia, esimerkkinä nimien kirjoitusjärjestys.
  • Jos teet opinnäytteen yritykselle, muista sopia esimerkiksi siitä, onko sinulla oikeus jatkokäyttää aineistoa.
 • Voit käyttää valmiita tutkimusaineistoja, jotka on tallennettu julkaisuarkistoihin jatkokäyttöä varten. Alla näet, mistä ja miten voit näitä löytää. Esimerkiksi Tietoarkisto antaa ohjeita heille arkistoitujen tutkimusaineistojen lataajille.
 • Voit myös kerätä oman tutkimusaineiston. 
  • Jos keräät oman aineiston, aloita aineistonhallintasuunnitelmasi tekeminen ennen aineistonkeruun aloittamista yhdessä ohjaajasi kanssa osana muuta tutkimussuunnitelmatyötä. 

Valmiit tutkimusaineistot

Julkisiin arkistoihin, kuten Tietoarkisto ja Kielipankki, kerätyt aineistot

  • Yksinkertaiset ja selkeät lupakäytännöt.
  • Osa aineistosta edellyttää asiakkaaksi rekisteröitymistä (esim. Haka-tunnuksilla).
  • Aineistoa tai sen osaa voi käyttää opinnäytteen aineistona.

Hae valmiita tutkimusaineistoja

 • Tietoarkisto
  • Valtakunnallinen arkisto
  • Kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimusaineistoja maksutta esim. opinnäytteisiin
 • Kielipankki
  • Valtakunnallinen arkisto. Muillekin kuin kielitieteilijöille!
  • Laaja valikoima teksti- ja puheaineistoja, peruskäyttö ilmainen. 
  • Esimerkiksi Suomi24-keskustelupalstan kirjoitukset ovat saatavilla Kielipankin kautta.
 • Avoindata.fi: erityisesti virastojen, kuntien ja muiden julkisen hallinnon organisaatioiden tuottamaa dataa
 • Eri yliopistojen julkaisuarkistot, meillä JYX
 • Tutkimusaineistojen hakupalvelu Etsin.
 • Kansainväliset arkistot, esim. CESSDA ja DataCite.
 • Finnan kautta: tee aihehaku ja rajaa hakutuloksesi aineistotyypillä Muu (harmaa nuoli sanan edessä!) > Tutkimusdata