KUMU (= etnologia, antropologia ja kulttuuripolitikka)

 

Vuodesta 2019 lähtien etnologian ja antropologian on korvannut oppiaineena KUMU eli Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa. KUMU on tutkinto-ohjelma, johon kuuluvat etnologia, antropologia ja kulttuuripolitiikka.

KUMU:ssa tapahtuvan tutkimuksen erityispiirteet

 • Huomaa erityisesti: "Etnologia on laaja-alainen tieteenala, joka yhdistää kansatieteen, folkloristiikan ja antropologian näkökulmia".
 • Tieteenalan erityispiirteiden vuoksi on hyvä hallita varsin monipuoliset tiedonhankinta ja -hallintataidot.
 • Tietokantaa, joka kattaisi hyvin KUMU:n tutkimuksen, ei ole. Voit hakea etnologian, antropologian ja kulttuuripolitiikan aloja jossain määrin kattavia tietokantoja valitsemalla JYKDOKin aloitusivulta pikavalikosta "Tietokannat" ja kirjoittamalla hakuikkunaan esimerkiksi kulttuuripolitiikka.

 

 

Keskeiset tiedonlähteet

 

Kotimaiset tietokannat

 • JYKDOK on Jyväskylän yliopiston portaali eri tyyppisiin aineistoihin. JYKDOKista löydät julkaisujen olennaisimmat perustiedot eli saatavuustiedot (sijainti ja saatavuus/varaustiedot), kaikista kirjoista, lehdistä, JY:n opinnäytteitä. JYKDOKin kautta saat myös JYX:iin tallennetut aineistot.
 • Muista tarvittaessa hyödyntää myös Jyväskylän kaupunginkirjaston (Keskikirjastot) palveluja ja kokoelmia!
 •  FINNA on kotimaisten kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteisluettelo. Tarkastele saatavuutta Jyväskylän yliopiston kirjastossa kopiomalla esim. teoksen otsikko.
 •  Kotimaiset artikkelit (ent. ARTO) : käytä JYKDOKin kotimaiset artikkelit -välilehteä

 

KUMUn tieteenalojen yleisiä kansainvälisiä tietokantoja

 

 • Anthropological Index Online
 • International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences (Second Edition) (Elsevier):  yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tietokanta, jossa viitetietoja ja kokotekstiartikkeleita.

 • JSTOR: on aikakauslehtien arkistotietokanta, jossa on saatavissa kokotekstiartikkeleita lehtien ensimmäisistä numeroista (jopa 1800-luvun lopulta) asti. Uusin käytettävissä oleva numero on vähintään vuoden (usein 3 - 5 vuotta) vanha.
 • ProQuestin sanomalehtitietokannat: mm. US Newstream
 • Scopus: monitieteinen viite- ja abstraktitietokanta.
 •  WOS: monitieteinen viite- ja abstraktitietokanta; sisältää mm. Arts and Humanities Citation Index:in (osa-tietokanta, jota ei kuitenkaan tarvitse välttämättä valita erikseen).


 

Kansainvälisten artikkelien haku

 

Kansainvälisten artikkelien haku JYKDOKissa, kun haluat selata kaikkia aineistoja valitsematta erikseen tiettyä tietokantaa. Sopii hyvin nimenomaan selailuun ja tutkimusaiheeseen tutustumiseen. Huomioithan kuitenkin, että varsinaiset haut kannattaa tehdä oman alan tietokannoissa.

 

KUMU:n alat etnologia, antropologia & kulttuuripolitiikka ovat luonteeltaan "monitieteisiä" tieteenaloja, mikä tarkoittaa, että tutkimusaiheesi vaikuttaa relevantin tietokannan valintaan. Tieteenalakohtaiset tietokannat löydät JYKDOKista sivun ylälaidasta klikkaamalla Hakutoiminnot -linkkiä ja valitsemalla pudotusvalikosta Selaa tietokantoja. Kirjoita hakuikkunaan tarkoituksenmukainen tieteenala, esim.kulttuuripolitiikka.

 

Opettele käyttämään hakutoimintoa monipuolisesti. Katso mitä tapahtuu kun kohdennat haun aiheen, abstraktin tekstin tai "kaikki osumat" -komennon mukaan. Nämä hakuvaihtoehdot sisältyvät yleisimpiin kansainvälisin tietokantoihin, joten voit tutustua logiikan perusideaan JYKDOKin kansainvälisten aineistojen haussa.

 

Tiedonhankinta ja julkaisukulttuurien pääpiirteet humanistisissa tieteissä

Julkaisukäytänteiden yleispiirteitä humanistisissa tieteissä:

 • Pääpaino Suomessa julkaistussa tutkimuksessa, mutta kansainvälinen julkaiseminen korostuu myös nk. kotimaisilla tieteenaloilla (Suomen historia, Suomen kieli jne) tieteellisessä tutkimuksessa, joihin myös opinnäytteet kuuluvat, suositaan kotimaisia ja kansainvälisiä vertaisarvioituja (tieteellisiä) lehtiartikkeleita.
 • Tieteellisen keskustelun ja tieteen edistyvyyden kannalta humanistisissa tieteisessä suositaan kuitenkin monografioita (yhden tutkijan julkaisema teos) ja artikkelikokoelmia (useamman kuin yhden kirjoittajan artikkelikokoelma, joka julkaistaan yleensä yhteisen tutkimusteeman nimissä eli teoksella on yksi yhteinen otsikko).

 

Käsitys tiedon luonteesta

 • KUMU:n alojen tutkimuksen tiedon käsitys nousee tulkinnasta ja tutkittavan ilmiön ymmärtämisestä. Tutkimustulokset perustuvat laaja-alaiseen aineistojen keruuseen ja sirpaleisten "tiedon" palasten kokoamiseen yhtenäiseksi holistiseksi tulkinnaksi.
 • Tulkinnan "oikeellisuuden" ratkaisee tiedeyhteisö. Uusista tutkimuksista ja niiden merkityksestä tieteenalan edistyvyyden ja tutkimuksen kertautuvuuden näkökulmasta käydään keskustelua tavallisesti tieteenalojen johtavissa lehdissä.

 

Sanastot tiedonhaun tukena

 

Tiedonhaku täsmentyy ja tehostuu, kun opit tunnistamaan tutkimusaihettasi kuvaavat vakiintuneet asiasanat. Asiasanojen avulla toteutettu tiedonhaku tuottaa kattavamman hakutuloksen, kuin mutu -tuntumalla/randomilla tehty.

 • YSO: Yleinen suomalainen ontologia (YSO) on kaikki tieteen- ja tiedonalat kattava yleissanasto, johon on koottu eri alojen yleisin terminologia. YSO on tarkoitettu käytettäväksi kirjojen, artikkeleiden, elektronisen aineiston ja muiden aineistotyyppien tiedonhakuun. Vakiintuneita asiasanoja ovat (vaikka kaikkia ei löydy YSOsta): maat, aikaa tarkoittavat ilmaisut [esim. 1900-luku, 1960-luku}, henkilöiden nimet [Urho Kekkonen, Samuli Paulaharju, Erasmus Rotterdamilainen], yhteisönimi [esim. Euroopan Unioni], usein myös historialliset ilmöt ja tapahtumat [esim. toinen maailmansota; Suomen sota; Rooman valtakunta; Pariisin rauha (1856)] jne)
 • Tieteen termipankki: Vuonna 2015 aloittaneen hankkeen tarkoituksena on kartoittaa humanististen tieteiden yhteistä käsitteistöä ja saattaa sitä avoimeen tietokantaan Tieteen termipankkiin. Keskeinen yhteistyön muoto on laatia monitieteisesti sellaisten tieteellisten termien määritelmiä ja kuvauksia, jotka ovat yhteisiä useammalle humanistiselle tieteenalalle. Työ sisältää yhteisten termien nykyisten käyttöalojen sekä käsitehistorian kartoittamista.
 • MOT, ei ole asiasanasto, mutta sisältää sanakirjoja, joista voi tarkistaa erikielisten sanojen kirjoitusasun. 
 •  KUMU:n aloille ei ole tieteenalakohtaisia sanakirjoja ja hakuteoksia. Sen sijaan eri aihepiireistä on julkaistu hakuteoksia: Muodosta JYKDOKissa seuraavanlaisia hakukomentoja (voit kopioida esimerkkikomennot JYKDOKin perushakuun), niin saat esille kirjastoon hankitut lähdeteokset:

 

ethnolog* AND encyclopedia

 ethnolog* AND handbook

 

 

Ks. lisää

· Kirjastotuutori

· Aineistonhallinnan perusteet

· Tutkimusmenetelmät: mm. MEHU