JYU Reports

Avoin verkkojulkaisusarja JYU:n yksiköissä tuotettaville raporteille ISSN 2737-0046 Julkaisija: Avoimen tiedon keskus, Jyväskylän yliopisto

JYU Reports (ISSN 2737-0046) on vuonna 2021 perustettu avoin, Jyväskylän yliopiston kaikille yksiköille tarkoitettu verkkojulkaisusarja, jossa julkaistaan muun muassa erilaisten tutkimushankkeiden väli- ja loppuraportteja. Julkaisusarjan tuotannosta vastaa Avoimen tiedon keskuksen julkaisupalvelut. JYU Reports-sarjan julkaisut tallennetaan Jyväskylän yliopiston JYX-julkaisuarkistoon.

Julkaisuprosessi ja mallipohja

Sarjassa julkaiseminen on kirjoittajille maksutonta, kun nämä käyttävät sarjan Word-mallipohjaa, jossa vaadittavat asettelut ovat valmiina tyyleinä. Mallipohjaa käyttämällä varmistetaan lain edellyttämä verkkojulkaisun saavutettavuus sekä julkaisuprosessin sujuvuus. Julkaisu ei saa sisältää salassa pidettävää materiaalia, vaan se tulee sijoittaa ei-julkiseen tausta-aineistoon. Word-mallipohjan voit ladata tästä. Saat sen myös julkaisupalveluista. Julkaisupalvelut opastavat mallipohjan käytössä ja viimeistelevät asetukset julkaisuvaiheessa.

Aikataulu

Mallipohjaan asetellun ja huolellisesti oikoluetun käsikirjoituksen, kuvioiden ja kuvien sekä mahdollisen kansikuvan tulee olla julkaisupalveluissa viimeistään kuukautta ennen toivottua julkaisuajankohtaa. Julkaisuajankohdasta sovitaan aina etukäteen.

Vastuut

  • Julkaisupalvelut opastavat mallipohjan käytössä, viimeistelee julkaisun ulkoasun, toteuttaa siihen kannen ja huolehtii julkaisemisesta. Kirjoittajilla on valittavanaan muutamia erilaisia kansivaihtoehtoja, joita voidaan muokata kirjoittajien toiveiden mukaisesti (mm. kansikuvatoive). Julkaisupalvelut toimittavat julkaisun e-vapaakappaleen Kansalliskirjastoon.
  • Julkaisun kirjoittajat vastaavat julkaisun kieliasun viimeistelystä, oikolukemisesta ja lähdeviitteiden asianmukaisesta merkitsemisestä. Julkaisussa voi noudattaa omalle tieteenalalla vakiintunutta viittauskäytäntöä.
  • Julkaisujen tekijyyteen liittyvät linjaukset on kirjattu Jyväskylän yliopiston julkaisueettisiin periaatteisiin.

Kuvat, kuviot ja taulukot

Julkaisuun sisältyvien kuvien resoluutioksi suositellaan 300 dpi. Kuvat tulee toimittaa erillisinä alkuperäistiedostoina käsikirjoituksen lisäksi (jpg., tiff., eps., png.). Kirjoittajat huolehtivat siitä, että heillä on lupa käyttää kuvia avoimessa verkkojulkaisussa.

Verkkosisällön saavutettavuus edellyttää, että kaikelle ei-tekstuaaliselle verkkosisällölle tarjotaan myös tekstivastineet (vaihtoehtokuvaus, alt-teksti). Julkaisuun sisältyvien kuvien, kuvioiden ja taulukoiden tieto pitää siis verkossa esittää myös tekstinä. Vaihtoehtoisten tekstien tuottaminen on kirjoittajien vastuulla. Julkaisupalvelut avustaa tarvittaessa.

Julkaisun avoimuus, lisenssit ja pysyvät tunnisteet

JYU Reports-sarjan julkaisut ovat välittömästi vapaasti saatavilla Jyväskylän yliopiston JYX-julkaisuarkistossa. JYU Reports-sarjan julkaisut saavat ISBN-tunnisteen sekä pysyvän verkko-osoitteen (URN, DOI). Avoimen tiedon keskus tallentaa JYU:ssa tuotetut julkaisut Converis-tutkimustietojärjestelmään. JYU Reports –sarjan julkaisut kirjataan julkaisutyypiksi D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka –selvitys. Converikseen tallennetut tiedot siirtyvät automaattisesti myös ORCID-profiiliisi.

Kirjoittajia suositellaan merkitsemään julkaisuun myös ORCID-tutkijatunnisteensa.

Julkaisut lisensioidaan Creative Commons –lisensseillä CC-BY. Alkuperäisen tekijän nimi sekä alkuperäisen julkaisun DOI-tunniste on mainittava. Lisenssin mahdollisista tarkennuksista sovitaan tarvittaessa julkaisuprosessin yhteydessä. Tekijänoikeudet sisällön osalta säilyvät kirjoittajilla.

Tutustu CC-lisensseihin.

Tarvepainatus ja vapaakappaleet

JYU Reports-sarjan julkaisuista voidaan tarvittaessa tuottaa painettuja kappaleita kirjoittajien omakustanteena yhteistyössä Yliopistopainon kanssa. Lopulliseen painosmäärään sisältyvät lakisääteiset vapaakappaleet, joiden määrä on sidoksissa julkaisun painosmäärään (2–6 kpl). Julkaisu ilmestyy aina myös avoimena verkkojulkaisuna.

Tutkimusdata

Kaikessa Jyväskylän yliopistossa tehtävässä tutkimuksessa noudatetaan hyvää aineistonhallintatapaa. Hyvän tieteellisen käytännön ja avoimen tieteen vaalimiseksi JYU Reports –sarjaan kirjoittavia muistutetaan julkaisuunsa liittyvän datan vastuullisesta hallinnasta. JYU:n tutkimusdatapolitiikka linjaa tähän liittyvät periaatteet, vastuut ja tehtävät.

Tiedotus

Uudesta julkaisusta tiedottamisen voit suunnitella yhteistyössä JYU:n markkinointi- ja viestintäpalveluiden kanssa (ks. Ohjeet tutkimuksesta tiedottamiseen). Julkaisun pysyvää verkko-osoitetta (URN, DOI) on helppo jakaa omissa verkostoissa ja sosiaalisessa mediassa. Voit myös linkittää sen tutkijoiden yhteisöpalveluihin (esim. ResearchGate).

Ehdota julkaisua JYU Reports-sarjaan

Käsikirjoitusta ei ole välttämätöntä liittää julkaisuehdotukseen. Kerro julkaisuehdotuksessa teoksen (työ)nimi sekä tekijä(t), arvio a) julkaisun laajuudesta (sivumäärä), b) kuvien, taulukoiden ja kuvien määrästä sekä c) päivämäärästä, johon mennessä käsikirjoituksen sisällöllisesti lopullinen versio voidaan toimittaa julkaisuprosessiin.

JYU Reports-sarjaan hyväksytään julkaisuja seuraavin ehdoin:

  • Julkaisun on oltava välittömästi täysin avoin
  • JYU:n julkaisuperiaatteisiin nojaten julkaisu voidaan ottaa sarjaan, kun julkaisu perustuu henkilön/henkilöiden Jyväskylän yliopistossa tekemään tutkimus- tai oleellisesti siihen tai yliopiston toimintaan liittyvään asiantuntijatyöhön.
    • Harrastus-, järjestö- tai liiketoimintaan, aatteelliseen, uskonnolliseen tai poliittiseen toimintaan tai markkinointiviestintään liittyviä julkaisuja, jotka eivät perustu kirjoittajan tutkimustoimintaan, ei sarjaan oteta.
  • Julkaisun kirjoittajat vastaavat julkaisun kieliasun viimeistelystä, oikolukemisesta ja lähdeviitteiden asianmukaisesta merkitsemisestä.
  • Julkaisun kirjoittajat huolehtivat, että ovat tutkimustyössään noudattaneet hyvää tieteellistä käytäntöä kaikissa tutkimusprosessin vaiheissa.
  • Julkaisun tekijyydestä on sovittava kirjoittajien kesken ennen julkaisuprosessia. Tekijyyden ja kirjoittajuuden määräytymisestä voit lukea JYU:n julkaisueettisistä periaatteista.