Opinnäytteen julkaisusopimus

1. SOPIJAPUOLET

Tekijöiden nimet (Jäljempänä Tekijät)

JULKAISIJA

Jyväskylän yliopisto/Avoimen tiedon keskus (Jäljempänä OSC)

2. TEOS

Sopimuksen kohteena olevan materiaalin nimeke.

3. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Tekijät antavat OSC:lle oikeuden saattaa teoksensa avoimen tietoverkon välityksellä yleisön saataville selailtavaksi, kopioitavaksi ja tulostettavaksi.

4. TEKIJÖIDEN VELVOLLISUUDET JA OIKEUDET

Tekijät vastaavat siitä, että heidän OSC:lle luovuttamansa elektroninen teoskappale on samansisältöinen kuin heidän Jyväskylän yliopiston asianomaiselle tiedekunnalle luovuttamansa opinnäyte. Tekijät vastaavat itse teoksen sisällöstä ja oikeuksistaan siihen. Tekijät vakuuttavat, että heillä on kuviin ja muuhun mahdolliseen oheisaineistoon tämän sopimuksen tekemiseen tarvittavat oikeudet. Mahdollisista kolmansien osapuolten vaateista vastaavat tekijät.

Tekijällä on oikeus kieltää opinnäytteensä avoin verkkojulkaiseminen. Tässä tapauksessa opinnäyte tallennetaan arkistokappaleeksi. Arkistokappaleet ovat käytettävissä tämän aineiston käyttöön varatuilta laitteilta OSC:n tiloissa. Arkistokappaleita voidaan lähettää sähköpostilla niitä pyytäville henkilöille (Julkisuuslaki 16 §).

5. OSC:N VELVOLLISUUDET

OSC huolehtii siitä, että teos rekisteröidään asianmukaiseen kirjastoluetteloon / -luetteloihin ja tarjoaa pääsyn itse julkaisuun. OSC huolehtii teoskappaleen saatavuudesta verkossa ja julkaisee tekijänoikeuden alaisen aineiston käyttöön liittyvän huomautuksen palvelun yhteydessä. Teoksen säilytystä varten OSC tallentaa teoksen alkuperäisversion arkistopalvelimelleen. Ellei alkuperäistä versiota ole luovutettu, OSC tallentaa arkistopalvelimelle kopion elektronista julkaisemista varten muokatusta dokumentista.

6. KORVAUKSET

OSC ei suorita tekijöille korvausta teoksen käytöstä. Sopijapuolet eivät peri yleisöltä maksua tai korvausta julkaisun verkkokäytöstä tai omatoimisesta paperitulostuskappaleen valmistamisesta.

7. TEKIJÄNOIKEUS

Teoksen tekijänoikeudet kuuluvat tekijöille. OSC:lla on pysyvä oikeus muuntaa tai kopioida teos sen pitkäaikaissäilytyksen mahdollistamiseksi. OSC:lla on oikeus jakaa teosta elektronisessa muodossa elektronisen julkaisupalvelunsa kautta niin kauan kuin tämä sopimus on voimassa.

8. SOPIMUKSEN PURKAMINEN TAI IRTISANOMINEN

OSC voi purkaa sopimuksen välittömästi, mikäli osoittautuu, että tekijät ovat antaneet pykälän 4 osalta harhaanjohtavaa tai virheellistä tietoa. Sopimuksen purkaminen ei vapauta tekijöitä vastuustaan ja mahdollisista vahingonkorvausvelvollisuuksistaan. Tekijät voivat irtisanoa sopimuksen kirjallisesti päättymään kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Sopimuksen irtisanomisen jälkeen OSC:lla ei ole oikeutta pitää julkaisua avoimessa tietoverkossa yleisesti saatavilla, mutta OSC saa pitää hallussaan teoksen elektronisen arkistokappaleen. Arkistokappaleet ovat käytettävissä muun elektronisen vapaakappaleaineiston tavoin vapaakappalekirjastoissa olevilta, tämän aineiston käyttöön varatuilta laitteilta. Mikäli sopimuksen purkaminen johtuu tekijöiden sopimusrikkomuksesta, ovat tekijät velvollisia korvaamaan OSC:lle purkamisesta aiheutuvat kustannukset ja välittömät vahingot. Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus, jos sen ehtojen täyttäminen ylivoimaisen esteen jatkumisen vuoksi tulee mahdottomaksi. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota osapuolten ei ole ollut syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä, joka on osapuolista riippumaton ja jonka estävää vaikutusta ei voida poistaa ilman kohtuuttomaksi katsottavia lisäkustannuksia tai kohtuuttomaksi katsottavaa ajanhukkaa.

9. RIITOJEN RATKAISU

Tämän sopimuksen tulkinnasta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluin. Mikäli näin ei päästä ratkaisuun, riita saatetaan Jyväskylän käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Hyväksyn sopimuksen ja sitoudun noudattamaan sen ehtoja. Luovutan laatimani materiaalin ylläpidettäväksi ja jaeltavaksi yliopiston aineistopalvelimelle. Vakuutan, ettei materiaalin käyttö sopimuksen mukaisesti edellytä minkään kolmannen osapuolen lupaa.